Да го зачуваме МКЦ / Let's save MKC / Të mbrojmë QKR-në

Да го зачуваме МКЦ / Let's save MKC / Të mbrojmë QKR-në

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Сите За МКЦ started this petition

Скопје, 24.01.2023

Петиција против намалувањето на буџетот и политизирање на Младинскиот Културен Центар (МКЦ) во Скопје. 

Петицијата ја поднесува: Сите за МКЦ

Почитувани Советници на Град Скопје, 
Почитуванa Данела Арсовска, градоначалничка на Град Скопје,

Ние, како здружение Сите за МКЦ, се залагаме за понатамошното нормално функционирање и фер финансирање на Младинскиот Културен Центар (МКЦ) во Скопје како институција од важен јавен интерес.

МКЦ е дом на голем број уметници, музичари, актери, филмски и културни работници и уште многу наши сограѓани кои редовно ги посетуваат настаните во оваа институција. Тој има 50-годишна традиција и во 2022-та година ја доби наградата „13 Ноември“ за особени достигнувања во културата.

Дел од настаните кои се организирани во просториите на МКЦ се Cinedays, Mлад отворен театар, Makedox, ЗДРАВО МЛАДИ, Земјотрес и многу други. Со буџет од само 2 милиони денари голем дел од овие настани едноставно не би можеле да се одржат. Исто така без адекватно државно финансирање на оваа институција, културата станува помалку достапна за мнозинството граѓани. Така што, ние сметаме дека кратењето на 92% од буџетот на МКЦ е крајно неприфатливо и бараме оваа одлука да се повлече во најбрз можен рок.

На настанот #СитеЗаМКЦ кој се одржа на 22.01.2023 нашата прва петиција по ова прашање собра над 1000 физички потписи за само неколку часа. Но, знаеме дека борбата не завршува овде. Затоа решивме да ја објавиме оваа втора онлајн петиција за да може да се слушне гласот на граѓаните кои не беа во можност да дојдат на нашиот настан и гласот на сите кои сакаат да изразат солидарност со оваа кауза.

Нашите барања се: 

1. Да се врати буџетот на Младинскиот Културен Центар (МКЦ) на истото ниво на кое до сега бил финансиран со години наназад. 

  • Невозможно е МКЦ да продолжи да функционира и да организира настани со истиот капацитет доколку буџетот на оваа институција е намален за поразителни 92%. Бараме итно да се врати буџетот на МКЦ (без Кино Милениум) на 25 милиони денари. Ова би се постигнало преку механизмите на прераспределба на средства од буџетска ставка и ребаланс на буџетот.

2. Да се спроведе фер и коректен конкурс за избор на директор, на кој ќе се избере најквалитетниот професионален профил кој ќе се пријави на истиот.

  • Никола Алексов, дипломираниот детектив кој е моменталниот в.д. директор на МКЦ, не бил примен во МКЦ Според член 31 на статутот на МКЦ, секој кандидат за в.д. директор мора да е компетентен и квалификуван кадар одбран исклучиво од редот на вработените во институцијата. преку регуларен конкурс, туку два дена претходно преку Агенција за привремени вработувања. Дополнително, тој нема никакво искуство и позадина во културна институција. 

Со потпис на оваа петиција непосредно ги застапувате горенаведените барања.

Сите за МКЦ е неформално здружение на музичари, уметници, активисти, филмски и културни работници кои се борат за зачувување на еден од последните јавни културни простори каде што истите можат слободно да се изразуваат.

 

English translation

Skopje, 24.01.2023

Petition against the budget reduction and politicization of the Youth Cultural Center (MKC) in Skopje.

The petition is submitted by: Everyone for MKC (Сите за МКЦ)

Dear Council of the City of Skopje, 
Dear Danela Arsovska, Mayor of the City of Skopje,

We, as the Everyone for MKC association, stand for the continued normal functioning and fair funding of the Youth Cultural Center (MKC) in Skopje as an institution of vital public interest.

MKC is the home to many artists, musicians, actors, film, and cultural workers and many more of our fellow citizens who regularly attend events at this institution. MKC has a 50-year tradition and in 2022 it received the prestigious "November 13" award for special achievements in culture.

Part of the events that are organized in the MKC spaces are Cinedays, Young Open Theater, Makedox, ZDRAVO MLADI, Zemjotres music festival, and many others. With a budget of only 2 million denars (32 530 euros), most of these events simply cannot be held. Furthermore, without adequate state funding for this institution, culture itself becomes less accessible to the citizens in Skopje and North Macedonia at large. Thus, we believe that cutting 92% of the MKC budget is beyond unacceptable, and we demand that this decision be withdrawn as soon as possible.

At the event #SiteZaMKC, which took place on 22.01.2023, our first petition regarding this issue collected over 1000 physical signatures in just a few hours. But we know the fight doesn't end there. That is why we have decided to publish this second online petition so that the voice of the people who were not able to come to our event and all those who want to express solidarity with our cause can be heard.

Our demands are:

1. The restoration of the budget of the Youth Cultural Center (MKC) to the same financial level as in previous years.

  • It is impossible for MKC to continue to function and organize events with the same capacity if the budget of this institution has been reduced by a devastating 92%. Thus, we demand that the budget of MKC (without the Millennium Cinema) be returned to 25 million denars (406 650 euros) immediately. This would be achieved through the mechanisms of redistribution of funds from a budget item and budget rebalancing.

2. To conduct a fair and appropriate application process for the selection of a director of MKC, at which the highest quality professional profile will be chosen for the position from the applicants.

  • Nikola Aleksov, the graduate detective who is the current acting director of MKC, was not admitted to his position at MKC through a regular application process, but was employed two days earlier through the Temporary Employment Agency. In addition to this, he has no professional experience and background in working in cultural institutions. According to Article 31 of the MKC statute, every candidate for acting director must be a competent and qualified candidate chosen from the ranks of the current employees at the institution.

By signing this petition you directly represent the above demands.

Everyone for MKC is an informal association of musicians, artists, activists, film, and cultural workers who are fighting for the preservation of one of the last public cultural spaces in North Macedonia where we can freely express ourselves.

 

Përkthim në gjuhën shqipe

Shkup, 24.01.2023

Peticion kundër reduktimit të buxhetit dhe politizimit të Qendrës Kulturore Rinore (QKR) në Shkup.

Peticioni është dorëzuar nga: Të gjithë për QKR (Сите за МКЦ)

Të nderuar anëtarë të këshillit të qytetit të Shkupit, 
E nderuara Danela Arsovska, kryetare e qytetit të Shkupit,

Ne, shoqata Të gjithë për QKR, qëndrojmë për funksionimin normal të mëtutjeshëm dhe për financimin e drejtë të Qendrës Kulturore Rinore (QKR) në Shkup si institucion me interes të rëndësishëm publik.

Qendra Kulturore Rinore (QKR) është shtëpia e shumë artistëve, muzikantëve, aktorëve, punonjës të ndryshëm kulturor dhe shumë bashkëqytetarëve të cilët rregullisht ndjekin ngjarjet në këtë institucion. Qendra Kulturore Rinore ka një traditë 50-vjeçare dhe në vitin 2022 ka pranuar çmimin prestigjioz “13 Nëntori” për arritje të veçanta në kulturë.

Disa nga ngjarjet e organizuara në hapësirën e QKR-së janë: Cinedays, Young Open Theatre, Makedox, ZDRAVO MLADI, festivali muzikor Zemjotres, e shumë të tjera. Me buxhet prej vetëm 2 milionë denarë (32 530 euro), shumica e këtyre manifestimeve thjesht nuk do të mund të zhvillohen. Gjithashtu, pa financim të përshtatshëm shtetëror për këtë institucion, nuk do të ketë qasje adekuate në kulturë të përgjithshme për shumicën e qytetarëve të Shkupit dhe të Maqedonisë së Veriut. Kështu që, jemi të mendimit se reduktimi i buxhetit të QKR-së në masën 92% është i papranueshëm për qytetarët dhe lusim që ky vendim të tërhiqet sa më shpejt.

Në tubimin #SiteZaMKC i cili u zhvillua më 22.01.2023, u grumbulluan mbi 1000 nënshkrime fizike në peticionin e parë për një kohë shumë të shkurtër. Por lufta nuk përfundon këtu. Për këtë arsye kemi vendosur të publikojmë peticionin e dytë online, me qëllim të mos shuhen zërat e qytetarëve të cilët nuk kishin mundësi të marrin pjesë në tubimin dhe të hapet mundësia për dashamirët e kulturës të japin përkrahjen e tyre dhe të solidarizohen me kauzën tonë.

Kërkesat tona janë:

1. Rikthimi i buxhetit të Qendrës Kulturore Rinore (QKR) në nivelin e njëjtë financiar siç ishte në vitet e kaluara.

  • Është e pamundur që QKR-ja të vazhdojë me funksionimin dhe organizimin e deritanishëm me kapacitet të njëjtë nëse buxheti i këtij institucioni është reduktuar për 92%. Pra, kërkojmë që buxheti i QKR-së (pa Kinema Millenium) të rikthehet në shumën nga 25 milionë denarë (406.650 euro). Kjo mund të arrihet përmes mekanizmave të rishpërndarjes së fondeve nga njësitë buxhetore dhe rebalancimit të buxhetit.

2. Të zbatohet një proces aplikimi i drejtë dhe adekuat për zgjedhjen e drejtorit të Qendrës Kulturore Rinore (QKR), ku do të përzgjidhet një kandidat me profil të përshtatshëm profesional për pozitën.

  • Nikola Aleksov, detektiv i diplomuar, i cili është ushtrues detyre aktual i drejtorit të Qendrës Kulturore Rinore, nuk është pranuar në këtë pozitë përmes një proces aplikimi të rregullt, por është punësuar dy ditë më parë përmes agjencisë për punësim të përkohshëm. Përveç kësaj, ai nuk ka përvojë profesionale në institucione kulturore. Sipas nenit 31 të statutit të QKR-së, çdo kandidat për pozitën e u.d. drejtorit duhet të jetë kompetent dhe me kualifikime të larta, i zgjedhur nga punonjësit aktualë në institucionin përkatës.

Duke nënshkruar këtë peticion ju përfaqësoni dhe pajtoheni me kërkesat e mësipërme.

Të gjithë për MKC është një shoqatë joformale e muzikantëve, artistëve, aktivistëve dhe punonjës të ndryshëm kulturor, të cilët luftojnë për mbrojtjen e një prej hapësirave kulturore publike të fundit në Maqedoninë e Veriut, ku qytetarët dhe artistët mund të shprehen lirshëm.

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!