Петиция за окончателно завършване на мастър плана за развитие на пристанище Варна 2020 год

Петиция за окончателно завършване на мастър плана за развитие на пристанище Варна 2020 год

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Недопустимо е най-голямото пристанище на България днес 2020 година да няма завършен мастър план (Master plan port Varna) в хоризонт от развитие 2020-2050 година.

  •  Липсата на завършен мастър план на пристанище Варна спира планирането и реализация на стратегически проекти за Община Варна и за Област Варна (Втори Аспарухов мост) и за Североизточна България («Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа» – EU Gateway) и други такива.
  • Няма ясна държавническа концепция за развитие и модернизация на Пристанище Варна до 2030 година. Това оказва негативно вияние на икономическото развитие на цяла Североизточна България, като спира привличане на мащабни европейски и ПЧИ инвестиции към целият регион, прави невъзможно плануването на европейски средства по изпълнение на стратегически проекти по ОП 2020-2027 и конкретно лишава пристанище Варна - дългосрочно от възможности за обработка на модерни дълбоководни кораби,  мащабни транзитни товари и от значителни приходи.

Чрез тази петиция всички подписани - сдружения, морски и търговски камари, областни управи, общини, пристанищни оператори, експерти и граждани изискват обединени - незабавни държавнически действия от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерски съвет (МС), или конкретно по:

1) Окончателно завършване на Мастър плана на пристанище Варна в срок не по-късно до 30.01.2021 година;

2) Окончателно плануване на дълбоководна концепция за развитие пристанище Варна (която трябва да е заложена задължително в мастър плана в т.1) от конкретно плануване в изграждане на дълбоководни терминали в акваторията на Пристанище Варна - преди Аспарухов мост (канал 1 „море-езеро“) или чрез реализация на достъп на дълбоководни кораби до Варненското езеро с достъп до Пристанищен Варна – Запад (за обработка на контейнерни кораби TEU 5000-6000 и с газене до 15 метра). Държавна концепция, напълно липсваща днес (от точка 2), трябва задължително да бъде представена публично от ДППИ и МТИТС за обществено обсъждане в срок не по-късно до 30.12.2020 година.

Петицията е стартирана от СНЦ „КЧИЗ“ на основания:
1. Плануван Мастер план на пристанище Варна възложен от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), чрез генерален директор – г-н Ангел Забъртов на 16 октомври 2016 година към "АИС-РХДХВ” от плануван срок за изпълнение 435 дни, вече напълно изтекъл по-давност срок още преди 2 години.

  Също отчитайки, че „Master Plan al Portului Constanţa“ (Мастър плана на Пристанище Констанца) е възложен на 03.02.2014 година и завършен 13 юли 2015 година, или след 14 месеца плана е напълно готов в обем от 297 страници. 

  Няма нито една основателна причина – Пристанище Варна - да няма вече 3 години, напълно завършен „Мастър план“ за развитие на пристанището Варна до 2030, до 2040 и до 2050 година. 

2. Реализация на нов логистичен коридор или на проект («Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа» – EU Gateway) плануван и заложен за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) на Република България, проект пряко свързан със завършване на Мастър плана на пристанище Варна и от необходимостта от държавническо плануване от реализирането на дълбоководна концепция за развитие на порта - още през 2020 година.

3. Заявена е официална подкрепа с цел реализация на дълбоководна концепция за развитие на пристанище Варна и за достъп дълбоководни кораби до варненското езеро (разработена в обем от готова концепция и в три инженерни решения от експерти на СНЦ „КЧИЗ“ и на СНЦ “Бъдеще за Варна“) подкрепена с писмо №ПР-18-0408-1(1)/20.11.2018 год. и писмо №РД-16-9907-53/02.08.2016 год. от Областна администрация – Варна и с писмо №001108/11.02.2019 год. от „Пристанище Варна“ ЕАД с цел реализация и заявяване за ЕС финансиране по ОП 2020-2027. Концепция е в пълен обем, представена публично на ДП“ПИ“ за разглеждане и за окончателно становище още 2017 година.  

4. Поради мълчалив отказ, по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК от вече три години след съзирани всички държавни ресорни институции с цел въпроса за планиране на изграждане нов мост край Варна, за да бъде решен в срок до 2030 година, с цел съгласуване съвместно с развитието на пристанище Варна и също в цел заявяване на проектите за втори мост заложен в ОУП-Варна и заявяване на проекта («Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа» – EU Gateway) също вече плануван и заложен за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) на Република България - с цел тези проекти да бъдат заявени още 2019 и 2020 година директно в Брюксел за ЕС финансиране  (чрез писма са сезирани държавни институции – писмо №08.10-36/19.02.2020 год. до Министерски съвет и до г-н Бойко Борисов – министър-председател, писмо №92-00-10/09.01.20 год. до МРРБ, писмо №31-03-4/09.01.20 год. до Министерство на транспорта, писмо №РД-18-9907-87/14.11.2018 год. до Областна управа - Варна и до господин Томислав Дончев - Заместник министър-председател, писмо №РД16024790ВН_002ВН/05.05.2017 до г-н Иван Портних - кмет на Община Варна, писмо №РД16024790ВН/05.05.2017 год. до  до Общински съвет -Варна - сезирани от експерти СНЦ "КЧИЗ" и СНЦ "Бъдеще за Варна").

5. Реализация на втори мост заложен в ОУП-Варна от 2013 година (от планувани от Община Варна – общо три нови моста в конкретни трасета, до канал 1 „море-езеро“, до Максуда и до Казашко) и с цел реализация на проект на СНЦ“КЧИЗ“ за нов мост от заложено трасе в ОУП-Варна - подкрепен с писмо №РД-18-9907-69/13.08.2018 год. от Областна Администрация – Варна с цел реализация и заявяване за ЕС финансиране по ОП 2020-2027 и с цел  планиране на (окончателен проектен - минимален) Air draft или пряко свързано с развитието на пристанище Варна или от окончателен изработен мастър план на порта.

6. Към момента в пристанище Варна – няма съвременен контейнерен терминал с газене до 14.5 метра, който да позволява обработването на контейнеровози кораби от тип (анализ на СНЦ "Бъдеще за Варна" от 2016 година):
–        Panamax (3 генерация с газене над 11.00 до 12 метра, TEU 3,000-4,500);
–        Post -Panamax (4 генерация с газене над 11.00 до 13.00 метра, TEU 4,000-5,000);
–        Post -Panamax Plus (5 генерация с газене между 13.00 до 14.00 метра, TEU 5,000-8,000);
–        или New-Panamax (6 генерация с газене от 15.50 метра, TEU 11,000-14,500).
o    Няма и специализирани контейнерни кранове за обслужване на такъв клас кораби.

7. Още от 2014 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в СИР 2014-2020 има план за реализация относно „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

8. Извършено държавно финансиране през 2020 година от 350 млн.лева пряко от бюджета на Република България в цел удълбочаване на варненското езеро, възложено - без търг (съгласно публични публикации в-к Дневник и в-к Дневник от публикация), възложено - без концепция за модернизация и без планирано развитие на порт Варна до 2030 година, възложено - без окончателно завършен мастър план на Пристанище Варна, възложено - без ясен ОВОС, къде ще бъдат изхвърляни 8 млн. куб.м. драгирани отпадъци в езерото.

Извършване на огромни държавни инвестиции от 350 млн. лева за драгиране без търг през 2020 година при възлагане и без ясна концепция от развитието на пристанището (мастър план), еднозначно пряко облагодетелства конкретни части пристанищни терминали срещу ощетяване на държавни такива терминали в липса на потенциални инвестиции, което е недопустимо.

Всички подписани под петицията имаме пълната решимост, че ако до 30.01.2021 година мастър плана на пристанище Варна - не бъде завършен окончателно и в този план не фигурира дългосрочна концепция за развитие на Пристанище Варна (описана в точни искания в точка 2 съгласно тази петицията), петицията да бъде внесена в Европейска Комисия (ЕК) за вземане на окончателно отношение, поради причини от видимо бездействие на конкретни държавни институции на Република България (ДППИ, МТИТС, МРРБ и МС, или всички вече сезирани писменно от СНЦ“КЧИЗ“ и СНЦ“Бъдеще за Варна“), и с цел окончателно изясняване на причините и отговорните длъжностни лица, пряко виновни за това бездействие.

Европейска Комисия (ЕК) ще бъде сезирана чрез отделна петиция още месец февруари 2021 година и в посочени конкретни причини от пряко облагодетелстване на конкретни частни пристанищни терминали (на частни оператори в пристанище Варна) поради редица целенасочени действия по-съзнателно спиране, или изцяло по липса от години на държавни и европейски мащабни инвестиции за модернизация държавни терминали (Пристанище Варна- Запад, Пристанище Варна-Изток и Фериботният комплекс Варна) от голяма обществена значимост за Варна, Област Варна и за Република.

Петиция е стартирана от Д-р инж. Дойчин Ников, общественик и в качество му на председател и от името на сдръжение в обществена полза СНЦ "КЧИЗ", подкрепена и от СНЦ "Бъдеще за Варна".

* Снимка e на пристанище Варна, от 2020 г. източник FB

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!