Не допустимо ліквідації Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАНУ

Подтвержденная победа

Не допустимо ліквідації Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАНУ

Эта петиция выиграла с 1 282 подписантами!

Громадськість создал(а) эту петицию, адресованную Академіку Борису Євгеновичу Патону (Президенту Національної академії наук України)

Відкритий лист до Президента НАН України Б. Є. Патона, української та світової громадськості з закликом запобігти руйнації Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

 

Вельмишановний Борисе Євгеновичу!

 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського було засновано 1991 року на хвилі активізації наукового життя в гуманітаристиці загалом та історичній науці зокрема. Необхідність його створення як окремої установи була викликана потребою введення до наукового вжитку широкого спектру джерел із історії України та підготовки академічних багатотомних видань праць істориків ХІХ-ХХ століть. Протягом своєї більш ніж двадцятирічної активної діяльності Інститут утвердився як потужна академічна установа із чіткою програмою розвитку новітніх гуманітарних студій і ґрунтовним джерелознавчим доробком.

Серед досягнень Інституту слід назвати започатковані й активно здійснювані фундаментальні багатотомні джерельні публікації, як-от «Архів Коша Нової Запорозької Січі», «Універсали українських гетьманів», «Усна історія Степової України» та інші, видання «Повного зібрання творів» Михайла Грушевського в 50-ти томах, зібрання творів Дмитра Яворницького в 20-ти та Дмитра Багалія в 6-ти томах, десятки захищених його співробітниками джерелознавчих дисертацій та надрукованих ними книг, видання «Українського археографічного щорічника», котрий по праву зайняв провідне місце серед видань джерелознавчого профілю у Східній Європі і відомий за межами України.

Усе це було б неможливо без існування ІУАД ім. М.С. Грушевського як окремої спеціалізованої установи. Продовження цих дослідницьких проектів, котрі стали справою життя десятків науковців, котрі зібралися в Інституті, у випадку «реорганізації» шляхом позбавлення Інституту його організаційної самостійності стане неможливим.

У зв’язку із загрозою ліквідації ІУАД ім. М.С. Грушевського 28 жовтня 2013 року Вчена рада Інституту ухвалила рішення про неприпустимість такого кроку та його невиправданість ані з наукової, ані з організаційної точки зору. 29 жовтня це рішення здобуло одноголосну підтримку загальних зборів трудового колективу установи.

Знищення організаційної самостійності Інституту на практиці означатиме його ліквідацію. Це стане ударом не лише по гуманітаристиці в цілому, а й по престижу НАН України. Розпорошення наукового колективу призведе до призупинення диверсифікації історичних досліджень і згортання здорової наукової конкуренції, без яких розвиток науки стане неможливим. Ліквідація Інституту у будь-якій формі стане прецедентом для поступового скорочення інших установ гуманітарного профілю.

Не можемо не звернути Вашу увагу й на те, що запланована одночасно ліквідація установи з дуже великими здобутками в царині орієнталістики та напрацьованими за двадцятиліття діяльності традиціями – Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАНУ – матиме не менш згубні наслідки для наукового життя країни. Крім того, більш ніж аморальним є використання в якості приводу для руйнації обох дослідницьких інституцій відходу у вічність їхніх директорів і тимчасової «вакантності» посад керівників. Тим паче, що обидві установи продовжують ефективно виконувати поставлені перед ними завдання.

Вельмишановний Борисе Євгеновичу, закликаємо Вас запобігти ліквідації обох інститутів у будь-якій формі «злиття», «реорганізації» чи «оптимізації».

З повагою, ті, що підписалися нижче:

 

 

Открытое письмо к Президенту НАН Украины Б. Е. Патону, украинской и мировой общественности с призывом предотвратить разрушение Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины

 

Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич!

 

Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского был основан в 1991 году на волне активизации научной жизни в гуманитаристике в целом и исторической науке в частности. Необходимость его создания как отдельного учреждения была вызвана потребностью во введении в научный оборот значительного массива источников по истории Украины и подготовки многотомных академических изданий трудов историков XIX-XX веков. За более чем двадцать лет активной работы Институт утвердился как мощное академическое учреждение с четкой программой развития современных гуманитарных исследований и значительными источниковедческими наработками.

Среди достижений Института стоит упомянуть активно осуществляемые проекты по изданию фундаментальных многотомных публикаций источников: «Архив Коша Новой Запорожской Сечи», «Универсалы украинских гетманов», «Устная история Степной Украины» и другие, издание «Полного собрания сочинений» Михаила Грушевского в 50-ти томах, собрания сочинений Дмитрия Яворницкого в 20-ти и Дмитрия Багалея в 6-ти томах, десятки защищенных его сотрудниками источниковедческих диссертаций и опубликованных ими книг, издание «Українського археографічного щорічника» («Украинского археографического ежегодника»), который по праву занял ведущее место среди журналов источниковедческого профиля в Восточной Европе и широко известен за пределами Украины.

Все это было бы невозможно без существования ИУАИ им. М.С. Грушевского в качестве отдельного специализированного учреждения. Продолжение этих исследовательских проектов, которые стали делом жизни десятков ученых, составляющих коллектив Института, в случае его «реорганизации» в виде лишения организационной самостоятельности станет невозможным.

В связи с угрозой ликвидации ИУАИ им. М.С. Грушевского 28 октября 2013 года Ученый совет Института принял решение о недопустимости такого шага и его нецелесообразности ни с научной, ни с организационной точек зрения. 29 октября это постановление получило единогласную поддержку общего собрания трудового коллектива учреждения.

Уничтожение организационной самостоятельности Института на практике выльется в его ликвидацию. Это станет ударом не только по гуманитаристике в целом, но и по престижу НАН Украины. Распыление научного коллектива приостановит процесс диверсификации исторических исследований и станет причиной свертывания здоровой научной конкуренции, без которых развитие науки невозможно. Ликвидация Института в какой бы то ни было форме станет прецедентом для постепенного сокращения других учреждений гуманитарного профиля.

Помимо этого, мы не можем не обратить Ваше внимание на тот факт, что запланированная одновременно ликвидация учреждения со значительными достижениями в области ориенталистики и наработанными в течение двадцати лет традициями – Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ – не менее пагубно отразится на научной жизни страны. Кроме того, использование в качестве повода для разрушения обоих исследовательских учреждений ухода в вечность их директоров и временной «вакантности» должностей руководителей более чем аморально. Тем более, что оба института продолжают эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич, призываем Вас предотвратить ликвидацию названных институтов в какой бы то ни было форме «слияния», «реорганизации» или «оптимизации».

С уважением, нижеподписавшиеся:

 

 

An Open Letter to the President of the NASU Borys Paton, the Ukrainian and international community with an appeal to prevent the elimination of the Mykhailo Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NASU

 

Dear Mr. Paton!

 

The Mykhailo Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies was founded in 1991 in the wake of the liberalization of the academic life in the humanities in general and in the historical sciences in particular. The necessity of its creation as a separate institution was caused by the need to make a wide range of historical sources available for researchers and to publish multi-volume academic editions of the works written by historians of the 19th and 20th centuries. For over more than 20 years of the Institute’s activity the Institute became a powerful research organization with significant achievements in source studies and a clear agenda for the humanities.

The Institute has launched and is actively realizing the programs of publication of fundamental multi-volume editions of historical sources, e.g. “The Archives of the Kish of the New Zaporozhian Sich”, “The Universals of Ukrainian Hetmans”, “The Oral History of the Steppe Ukraine” etc., the opera omnia by Mykhailo Hrushevsky in 50 vols., collections of works by Dmytro Yavornytsky (20 vols.) and Dmytro Bahalii (6 vols.), dozens of doctoral theses defended by and tens of monographs written by researchers of the Institute, the publication of the “Ukrains’kyi arkheohrafichnyi shchorichnyk” (“The Ukrainian Archeographic Yearbook”) which became one of the leading journals in source studies in East Europe and is known beyond Ukraine.

All these achievements would be impossible without an organizational independence of the Institute. The further realization of research projects which became a life’s work for dozens of researchers will be impossible in the case of “reorganization” of the Institute by the deprivation of its organizational autonomy.

In October 28, 2013 the Institute’s Academic Council approved the decision on the inadmissibility of the liquidation of this institution and the baselessness of such act from academic and organizational point of view. In October 29 the position of the Academic Council received an unanimous support of the general meeting of the Institute’s personnel.

The destruction of the organizational independence of the Institute means its liquidation. It would have negative impact on the researches in the humanities as well as on the NASU’s prestige. The dissipation of the researcher’s groups will cause the disappearance of the healthy competition in humanities which is a necessary component of the development of historical studies. The elimination of the Institute in any form will set a precedent for the gradual reduction of other NASU institutions for the humanities.

We must pay attention to the fact that the simultaneously planned liquidation of the institution with very high achievements in the field of Oriental studies and perennial traditions, i.e., the Agathangel Krymsky Institute of Oriental Studies, will be equally detrimental to an academic life. In addition, the use of the death of both research institutions’ directors and the temporary “vacancy” of these positions as a pretext for their destruction is more than immoral. The more so that both institutions continue to effectively perform their tasks.

Dear Mr. Paton, we urge you to prevent the elimination of both institutes in any form of “merger”, “reorganization” or “optimization”.

Sincerely, the undersigned:

Подтвержденная победа

Эта петиция выиграла с 1 282 подписантами!