ПЕТИЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО С. БУКОВО

ПЕТИЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО С. БУКОВО

Started
July 10, 2022
Signatures: 333Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Goran Kabrovski

Петиција за поднесување на барање од Општина Битола за отстапување и право на користење на Домот на Културата во с. Буково во рок од 20 години со цел целосна реконструкција на Домот во с. Буково од страна на Месната Заедница во с.Буково.

Support now
Signatures: 333Next Goal: 500
Support now