Petition Closed

ЗА забрана на отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в РБългария

This petition had 18,471 supporters


Организатор: Гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в РБ и Сдружение „КАЖИ“ – „Кампании и  Активизъм за Животните в Индустрията“

Petition to Ban Fur Farms and Trade of "valuable furs" in the Republic of Bulgaria - English below

Като част от гражданското общество в България създадохме тази петиция, която цели следното:

  • Да покаже на институциите и бизнеса в Рeпублика България желанието на гражданското общество за въвеждане на пълна забрана за отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в страната.
  • Като пряк резултат от въвеждането на тази забрана се цели и постигане на законова забрана за прекратяването на дейността на съществуващите две ферми за отглеждане на животни за кожи, както и на бъдещи такива..

ЗАЩОТО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОЖИ Е СТРАДАНИЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ И  ИНДУСТРИЯ ЗА ЦЕННИ КОЖИ Е ЖЕСТОКА И НЕНУЖНА В 21 ВЕК!

В България от 2013 г. съществуват три ферми за ценни кожи, в които се отглеждат над 120 000 американски норки. Ферми съществуват на ръба на закона според националното и европейското законодателство. Ситуацията на животните в тях е не по-различна от показаното в това ВИДЕО.

Актуални кадри от фермата за норки в с. Маджерито до Стара Загора: ВИДЕО

Все повече страни постепенно премахват фермите за ценни кожи и/или приемат по-строги изисквания за отглеждането на животните, които правят този бизнес нерентабилен (Великобритания, Австрия, Германия, Чехия, Дания, Холандия, Сърбия, Словения, Хърватия, Македония, Белгия, Босна и Херцеговина, Люксембург, Испания, Нова Зеландия, Индия, Япония).

Във всички останали държави, където все още се практикува отглеждането на животни за кожи, се провеждат активни кампании за премахването му. Отглеждането на животни заради кожата им е страдание за животните, опасно за околната среда и напълно ненужно  в едно модерно и прогресивно общество.

Проучванията на общественото мнение в Европа показват, че изключително висок процент от населението считат отглеждането и убиването на животни заради кожите им за нехуманно и неприемливо.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ:

С подписването на петицията и насърчаването на Вашите приятели и семейства да го направят, Вие изпращате мощно послание не само към институциите, но и към дизайнерите, търговците на дребно и потребителите на продукти съдържащи ценни кожи, които индиректно се въвлечени и участват в щетите и страданията, причинени от тази жестока индустрия.

Сега е възможността България да влезе в историята като една от страните, които забраняват експлоатацията на животни с цел производство на ценни кожи!

Нека политиците да получат ясно послание с Вашия подпис:

НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ПРАЗНИ ДУМИ - ИМАМЕ НУЖДА ОТ ПРАЗНИ КЛЕТКИ!

Казвайки НЕ! НА ФЕРМИТЕ ЗА ЦЕННИ КОЖИ В БЪЛГАРИЯ, казвате НЕ! НА БЕЗЗАКОНИЕТО И ЖЕСТОКИТЕ ПРАКТИКИ и ДА! на едно по-хуманно и морално общество.

 ************************ENG TEXT***************************** 

Initiator: Citizens' Initiative to Ban Fur Farms and Trade of "valuable furs" in the Republic of Bulgaria and CAAI Association - Campaigns and Activism for the Animals in the Industry

As a part of the civil society in Bulgaria, we created this petition, which aims at:

To demonstrate to the institutions and related industries in the Republic of Bulgaria the desire of the civil society to introduce a complete ban on the breeding and trade of animals for fur production in the country.
As an immediate result of the introduction of this ban, we aim also to achieve the cessation of all activities of the existing two fur farms as well as ban of any future fur farms in Bulgaria.

FOR THE FUR PRODUCTION CAUSES TREMENDOUS ANIMAL SUFFERING AND IS UTTERLY UNNECESSARY IN THE 21ST CENTURY!

Since 2013, in Bulgaria there are thtee fur farms which are breeding 120 000 amerikan minks, with planned capacity of the bigger one up to 400 000. The farms exist on the verge of the European and Bulgarian legislation. The living conditions of the animals in the Bulgarian farms is no different than the one in this VIDEO.

Video footage from the mink farm in Madzherito, Bulgaria: VIDEO

Bit by bit, more and more countries ban the fur farms and/or adopt more strict animal breeding requirements which make this business unprofitable (Great Britain, Austria, Germany, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Luxembourg, Spain, New Zealand, India, Japan).


There are ongoing campaigns in all other countries where the fur business is still operating. The cruel, environmentally unfriendly (even dangerous) and unnecessary fur farming do not belong to a a modern, developed and forward-looking society.

According to the public opinion polls in the European countries, very high percentage of the population considers the breeding and slaughtering of animals for their skin as being inhumane and unacceptable.

YOU CAN FIND MORE INFORMATION ABOUT THE FUR FARMS PROBLEM IN THE BELOW LINKS:

By signing this petition and encouraging your friends and families to do it, you are sending a powerful message not only to the fur & leather business, but also to designers, retailers and all others who profit directly from the suffering and pain caused by this cruel industry.

Now is the time when Bulgaria has the opportunity to walk into history as one of the countries which prohibited the exploitation of animals for their fur!

Let the politicians get this clear message with your signature:

WE DO NOT NEED MERE WORDS - WE NEED EMPTY CELLS!

Saying NO! to THE FUR FARMS IN BULGARIA, you say NO! to both the LAWLESS and CRUEL PRACTICES and YES! to a more humane and ethical society.Today: Petya is counting on you

Petya Altimirska needs your help with “Парламент на Република България: ЗА забрана на отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в РБългария Ban Fur Farming In Bulgaria!”. Join Petya and 18,470 supporters today.