Petition Closed

Спречување на изградбата на регионална депонија во село Годивје, Дебрца

This petition had 267 supporters


http://www.ohridnews.com/vesti/107661

Општина Дебрца е најмала општина по број на жители во Југозападниот плански регион и најмал создавач на отпад, што значи дека економски е неисплатливо отпадот од целиот регион да се носи и депонира во подрачје каде што не се создава, односно најмалку се создава.Today: Aleksandar is counting on you

Aleksandar Spaseski needs your help with “Општина Дебрца: Спречување на изградбата на регионална депонија во село Годивје, Дебрца”. Join Aleksandar and 266 supporters today.