Народ Беларусi супраць вайны з Украiнай i супраць нелегiтымнага презiдэнта Лукашенкi

Народ Беларусi супраць вайны з Украiнай i супраць нелегiтымнага презiдэнта Лукашенкi

Started
7 March 2022
Signatures: 75Next goal: 100
Support now

Why this petition matters

**********

Грамадзяне Беларусі!

Калі Вы супраць таго, каб Вашы дзеці, мужы, бацькі, браты сталі грузам 200!
Калі Вы не хочаце, каб па Вашых гарадах ішлі адказныя ракетныя ўдары!
Калі Вы не хочаце, каб паўтарыўся Чарнобыль!
Калі Вы супраць 3. Сусветнай вайны!

Падпішыце гэтую петыцыю.

Свет павінен даведацца пра адносіны Беларускага народа да вайны з Украінай!

**********

Зварот Беларускіх грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, Беларускіх дыяспар усяго свету, а таксама Беларусаў, якія пакінулі радзіму, у сувязі з падзеямі 2020 года.

Сёння, у гэтую складаную хвіліну для ўсяго свету, у гэтую страшную, трагічную хвіліну для дзяржавы Украіна, мы, Беларускі народ, аб'яўляем уласную пазіцыю адносна злачынных дзеянняў грамадзяніна Лукашэнкі А.Г. і прэзідэнта РФ Пуцін В.У. накіраваных на дружалюбную нам дзяржаву Украіна, а таксама на Беларускі народ.

Мы, Беларусы, не толькі не падтрымліваем усе гэтыя злачынствы, але і разумеем, што дзяржаўны злачынец грамадзянін Лукашэнка ўжо сёння, нараўне з Пуціным, з'яўляюцца злачынцамі міжнароднага маштабу.

Дзяржава Беларусь - гэта дзяржава з дыктатарскім рэжымам, дзяржава жорсткасці і гвалту. Тысячы нашых грамадзян сядзяць у турмах, тысячы ўцяклі з краіны, тысячы нязгодных з вайной пераследуюцца ўладай Беларусі самым жорсткім чынам.

Сёння народ Беларусі з'яўляецца заложнікам гэтага палітычнага злачынца. Выкарыстоўваючы прарасейскую апазіцыю як рычаг ціску на Лукашэнку, Пуцінскія войскі акупавалі нашу краіну, якая перастала быць незалежнай. Насуперак існуючай сітуацыі грамадзяне Беларусі супраць удзелу ў вайне з Украінай.

Мы катэгарычна не згодныя, каб з тэрыторыі нашай дзяржавы расейскае войска вяло ваенныя дзеянні супраць Украіны.

Гістарычна славянскія народы Беларусі і Ўкраіны былі брацкімі народамі. І нашая гістарычная памяць для нас з'яўляецца прыярытэтам і асновай нашай пазіцыі. Мы НІКОЛІ не будзем ворагамі н ніколі не пераступаем мяжу Украіны ў якасці захопніка.

МЫ ЗАЯЎЛЯЕМ, што БЕЛАРУСЬ і УКРАІНА - Браты на стагоддзі.

Жыве Беларусь!

Слава Україні!**********

Граждане Беларуси!

Если Вы против того, что бы Ваши дети, мужья, отцы, братья стали грузом 200!
Если Вы не хотите, что бы по Вашим городам шли ответные ракетные удары!
Если Вы не хотите, чтобы повторился Чернобыль!
Если Вы против 3-ей МИРОВОЙ ВОЙНЫ!

Подпишите эту петицию.

Мир должен узнать отношение Беларуского народа к войне с Украиной!

**********

Обращение Беларуских граждан, проживающих на территории Республики Беларусь, Беларуских диаспор всего мира, а также Беларусов, покинувших родину, в связи с событиями 2020 года.


Сегодня, в эту сложную минуту для всего мира, в эту страшную, трагическую минуту для государсва Украина, мы, Беларуский народ, объявляем собственную позицию относительно преступных действий гражданина Лукашенко А.Г. и президента РФ Путин В.В. направленных на дружественное нам государство Украина, а также на Беларуский народ.

Мы, Беларусы, не только не поддерживаем все эти преступления, но и понимаем, что государственный преступник гражданин Лукашенко уже сегодня, наряду с Путиным, являются преступниками международного масштаба.

Государство Беларусь - это государство с диктаторским режимом, государство жестокости и насилия. Тысячи наших граждан сидят в тюрьмах, тысячи бежали из страны, тысячи несогласных с войной преследуются властью Беларуси самым жестоким образом.

Сегодня народ Беларуси является заложником этого политического преступника. Используя пророссийскую оппозицию как рычаг давления на Лукашенко, Путинские войска оккупировали нашу страну, которая перестала быть независимой. Вопреки сложившейся ситуации граждане Беларуси против участия в войне с Украиной.

Мы категорически не согласны, чтобы с территории нашего государства российская армия вела военные действия против Украины.

Исторически славянские народы Беларуси и Украины были братскими народами. И наша историческая память для нас является приоритетом и основой нашей позиции. Мы НИКОГДА не будем врагами н никогда не переступаем границу Украины в качестве захватчика.

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, что БЕЛАРУСЬ и УКРАИНА - Братья на века.

Жыве Беларусь!

Слава Україні!

Support now
Signatures: 75Next goal: 100
Support now