ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ / TO SAVE KRESNA GORGE

Petition Closed

ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ / TO SAVE KRESNA GORGE

This petition had 9,995 supporters
Zornitsa Stratieva started this petition to МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ and

For English below

Уважаеми господа,

Настоявам да запазите Кресненското дефиле – европейска гореща точка за опазване на биологичното разнообразие от мрежата „НАТУРА 2000” и уникално природно богатство за балканския регион, като не допускате изграждането на транс-европейската магистрала от София за Солун (магистрала „Струма”) през дефилето и стриктно следите да се спази препоръка 98/2002 на Бернската конвенция за проектиране и изграждане на магистралата и извеждане на целия транзитен трафик извън него.

Местен поминък:
Стриктното спазване на препоръка 98/2002 и свеждането на сегашния международен двулентов път, минаващ през Кресненското дефиле до локален път за нуждите на местните хора от град Кресна е единственият начин:

  • хората от района да имат локален селски път различен от транзитна магистрала;
  • да запазят ценните си земеделски земи и лозя в пролома и на юг от него;
  • да могат да развиват устойчив екологичен туризъм.

Екологично въздействие:
Да се изведе магистралата извън Кресненското дефиле.
Кресненското дефиле е място, концентриращо изключително биологично разнообразие на много малка площ. Там се опазват редки видове и местообитания с европейска значимост, които Европейският съюз е поел ангажимент да защитава. То е уникален био-коридор с тесен фронт на миграция с международно и регионално значение за миграция на различни типове растителност и растителни видове, насекоми и други безгръбначни животни, птици, прилепи, влечуги, земноводни и др.

За периода 2007-2020 г. Европейската комисия е предоставила на България 679 милиона евро за строителството на автомагистрала „Струма”. Като резултат тя вече достига до северния и южния край на Кресненското дефиле и това доведе до рязко увеличаване на транзитния автомобилен трафик в дефилето. Според данните на биологичния мониторинг през 2003 година в пролома годишно са загивали над 3000 животни от над 100 вида. Заради увеличения трафик до 2014 година популациите на различните животни в дефилето са намалели между 5 и 15 пъти, а някои от видовете с европейска значимост вероятно са изчезнали локално.

Резултатът от инвестицията на пари на европейския данъкоплатец е, че Кресненското дефиле и уникалният био-коридор, минаващ през него са вече унищожени!

Апелираме към Вас! Единствено намесата на българското правителство и Европейската комисия – сега и пълното извеждане на транзитния автомобилен трафик извън дефилето могат да възстановят увредения биологичен коридор на Кресненското дефиле и популациите на животинските видове в него!

Моля да вземете решение, което да защити безценната и трудно възстановима европейска природа в Кресненското дефиле и да засилите правилното прилагане на Директива 92/43, както беше обещано от всички европейски институции през 2016 година! Вярвам, че България и нейната природа са част от Европа и нейното природно наследство.

С уважение,
Защитник на Кресненското дефиле

 

PETITION

TO SAVE KRESNA GORGE


To the Prime Minister of the Republic of Bulgaria and
the President of the European Commission

Dear Sirs,
I insist that you save the Kresna Gorge – a European biodiversity conservation hotspot included in the NATURA 2000 network and unique natural asset for the Balkan region – by not allowing the construction of the Sofia-Thessaloniki Trans-European Motorway (known as the Struma Motorway) in the Gorge and by ensuring strict adherence to Recommendation 98/2002 under the Bern Convention in the design and construction of the motorway, as well as diversion of all transit traffic away from the Gorge.


Means of livelihood for the local population:


The strict adherence to Recommendation No. 98/2002 and the downgrading of the current international two-lane road through the Krensa Gorge to a local road serving the needs of the local population of the town of Kresna is the only way for people in the region:

  • to have a local country road other than a transit motorway;
  • to preserve their valuable agricultural land and vineyards in the Gorge and to the south of it;
  • to be able to develop sustainable, environment-friendly tourism.

Environmental impact:

Тhe motorway should be away from the Kresna Gorge
The Kresna Gorge is a location where exceptional biodiversity is concentrated within a very small area. It conserves rare species and habitats of European importance which the European Union has committed to protect. This is a unique narrow-front wildlife migration corridor of international and regional importance to the migration of diverse types of vegetation and plant species, insects and other invertebrates, birds, bats, reptiles, amphibians and others.

For the 2007-2020 period the European Commission has provided to Bulgaria EUR 679 million for the construction of the Struma Motorway. As a result, the motorway has already reached the northern and southern ends of the Kresna Gorge, resulting in a sharp increase in transit vehicle traffic through the Gorge. According to biological monitoring data, as from 2003 the annual number of animals killed in the area was over 3,000, of more than 100 species. Due to the increased traffic, by 2014 the populations of the different animal species in the Gorge had declined 5- to 15-fold, and some of the species of European importance have most probably become locally extinct.

The result of investing this European taxpayers’ money is that the Kresna Gorge and the unique wildlife corridor passing through it have already been damaged!

We appeal to you! It is only the immediate intervention of the Bulgarian government and the European Commission and the complete diversion of transit road traffic away from the Gorge that can restore the damaged wildlife corridor of the Kresna Gorge and the populations of animal species in it!

We request that you pass a decision that will protect the invaluable and non-recoverable European nature in the Kresna Gorge and enhance the proper application of Directive 92/43, as promised by all European institutions in 2016! I believe Bulgaria and its nature are part of Europe and its natural heritage.

Sincerely yours,

an advocate for the Kresna Gorge

 

Petition Closed

This petition had 9,995 supporters

Share this petition