Стоп за дивите депонии!

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Несоодветното депонирање на отпадот и големиот број диви депонии, ја загадуваат животната средина и влијаат негативно врз здравјето на луѓето преку:

 -   Загадување на воздухот од неконтролирано горење на отпадот, како и емисија на непријатна миризба;

-    Загадување на подземните води преку инфилтрирање на „исцедок“ од отпадот;

-     Загадување на околното земјиште преку инфилтрација на дождовницата;

-      Загадување на површинските води во близина, преку директно испуштање на вода или контакт/размена со контаминираните подземни води;

Да се погрижиме за подигнувањето на еколошката свест, заштитата на животната средина и решавање на проблемите со дивите депонии во општините Ѓорче Петров, Карпош и Аеродром.   

Ги повикуваме најпрво Општина Ѓорче Петров, Општина Карпош и Општина Аеродром, секако и останатите општини во Скопје да се справат со овој проблем.

Исчистете ги дивите депонии!