Зупинити примусове залучення дітей до політичних мітингів / To stop forced involvement of children in political meetings

Петиция закрыта

Зупинити примусове залучення дітей до політичних мітингів / To stop forced involvement of children in political meetings

Эта петиция собрала 595 подписантов
Oleksandra Dvoretska создал(а) эту петицию, адресованную В.Ф.Янукович (Президент України)

Пане Президенте,

Ми, що підписали цю петицію, звертаємо Вашу увагу на те, що політична сила, почесним лідером якої Ви є, вдається до неприпустимих методів політичної агітації. А саме, йдеться про використання державного адміністративного ресурсу для примушування неповнолітніх до участі у масових заходах, які організовані однією з українських політичних партій - Партією Регіонів України, і є, фактично, частиною партійної пропагандистської кампанії. Такі дії, фактично, є масовим порушенням основоположних прав, гарантованих статтею 39 Конституції України, статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (“Європейської Конвенції з прав людини”), статтею 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 15 Конвенції про захист прав дитини, та низкою норм інших міжнародних угод у сфері прав людини, ратифікованих Україною.

 Зокрема, 3 вересня у місті Луганськ близько 5 тисяч учнів середніх шкіл та професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів та працівників бюджетних установ були змушені взяти участь у мітингу, присвяченому 70-й річниці визволення Луганщини від німецько-фашистських загарбників. Даний мітинг, насправді, фактично був організований як захід, спрямований на підняття рейтингу Партії Регіонів України. Про це свідчило не лише домінування символіки та прапорів ПРУпід час проведення заходу, а й відверта заява регіонального відділення партії, яке публічно повідомило, що даний захід було організовано і проведено під його егідою.

Важливо й те, що в організації мітіингу, який провели майже виключно під символікою ПРУ, активну участь взяли державні та муніципальні установи. Так, зокрема, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації своїм листом від 30.08.2013 №2/03-6613, а також Департамент освіти та молоді Луганської міської ради наказом №3/944 від 30.08.2013, дали прямі вказівки керівникам навчальних закладів забезпечити явку 5000 учнів та студентів для участі у вказаному мітингу. Звертаємо Вашу увагу на те, що при цьому ані неповнолітні, які були примушені до участі у мітингу, ані їхні батьки не були поінформовані про справжню мету заходу.

Як нам стало відомо, подібні заходи були вже проведені у 9 обласних центрах, й очікується їх проведення в інших областях України. Таким чином, порушення наших прав та прав наших дітей триває.

Нагадуємо Вам, пане Президенте, що право на свободу мирних зібрань включає в себе не лише можливість висловлювати свої думки та погляди, збираючись мирно та без зброї, а й свободу від примусу до участі у зібранні та можливість утримуватись від участі у масових заходах для тих, хто не розділяє погляди їх організаторів. Також нагадуємо, що міжнародно-правові документи, підписані й ратифіковані Україною, поміж якими й згадані на початку цього звернення, є частиною національного законодавства України, і порушення закріплених у них норм є, відповідно, порушенням закону.

Пане Президенте, ми рішуче протестуємо проти порушення основоположних прав та свобод, цинічного використання дітей та підлітків, експлуатації державного апарату, тримуваного з бюджету, наповнюваного громадянами різних політичних поглядів, для створення ілюзії масової народної підтримки однієї политичної сили, почесним лідером якої Ви є. Ми закликаємо Вас як гаранта Конституції та лідера партії, що сформувала парламентську більшість, дати належну оцінку діям посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, дії яких спричинили масове порушення права на мирні зібрання, а також зробити все для того, щоб використання адміністративного ресурсу для примусу школярів, студентів та працівників бюджетних закладів до участі у масових заходах - стало неможливим.

Правозахисний центр “Поступ”

Кримський правозахисний центр “Дія”

Проект “Без кордонів” Центру “Соціальна дія”

Центр громадянських свобод

Центр інформації про права людини

ММГО “М’АРТ”

Конгрес національних громад України

PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine

Асоціація УМДПЛ
________________________________________________________________________________

 

Mr. President,

 We, who had signed this petition, want to attract your attention to the fact that those political power, which You are the head of, resorts to intolerable methods of political agitation. We are talking about the use of administrative resource to force minors to participate in mass actions which were organized by one of Ukrainian political parties – The Party of Regions, and were, in fact, the part of party propagandistic campaign. It is a mass violation of fundamental human rights which are guaranteed by the article 39 of the Constitution of Ukraine, article 11 of the European Convention on Human Rights, article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, article 15 of the Convention on the Rights of the Child and many other norms of international treaties on Human Rights which were ratified by Ukraine.

 For instance, on the 3d of September in Lugansk about 5 thousands pupils of secondary schools and vocational schools, students of universities and workers of budget institutions were made to participate in the meeting dedicated to the 70thanniversary of the Luganschina liberation from the German-fascist invaders. That meeting was really organized to raise a rate of the Party of Regions. It was indicated bydominative symbols and flags of the Party of Regions during the meeting and also an undisguised statement of the regional department of the Party that that meeting was organized and carried outunder the aegis of the Party of Regions.

 It is very important that government institutions and municipal authorities took an active part in organization of the meeting under dominating symbols of the Party of Regions. For instance, the Department of Education and Science, Youth and Sport of the Lugansk oblast Public Administration by its letterfrom the 30th of September, 2013 №2/03-6613 and the Department of Education and Youth of Lugansk City Council by itsdecree №3/944 from the 30th of September, 2013 gave directions to heads of educational institutions to ensure a presence of 5000 pupils and students for participation in the mentioned meeting.

 As we know such actions has been conducted in 9 oblast centers and are going to happen in other Ukrainian oblasts. So, a violation of our rights and rights of our children is going on.

 We want to remind You, Mr. President, that the Right to freedom of peaceful assembly combines not only a possibility to express thoughts and opinions when meet peacefully without arm but also a freedom from the compulsion to participate in meetings and possibility to abstain from participation in mass actions for those who doesn’t share views of organizers.Also, we would like to remind You, that those international legal documents, which were signed and ratified by Ukraine (some of them were mentioned above) are the part of national Ukraine legislation and violation of their norms is a violation of the law.

 

Mr. President, we are rigorously protest against violation of fundamental rights and freedoms, cynical use of children and teenagers, exploitation of state apparatus, which is maintained for budget filled by citizens with different political views in order to create an illusion of mass public support of one political power, which You head with honor. We appeal to You as a guarantee of the Constitution and the leader of the Party, which formed the parliament majority, to give an appropriate appraisal to actions of state and local officials, which have caused a mass violation of the freedom to peaceful assembly and do everything to make the use of administrative resource to force students, pupils and budget institutions’ workers participate in mass actions - impossible.

 Human Rights Center “Postup”

Crimean Human Rights Defense Center “Action”

Project “No borders” of the “Social action” Center

Center for Civil Liberties

Congress of National Communities of Ukraine

Human Rights Information Center

NGO “M`ART”

PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine

Association UMDPL

Петиция закрыта

Эта петиция собрала 595 подписантов

Расскажите о петиции