Petition Closed
Petitioning Министерство за здравство - Заменик министер Јовица Андоновски and 21 others

Жените имаат право на бесплатна, достапна и квалитетна гинеколошка здравствена заштита!

“Жените повеќе нема да молат за своето репродуктивно здравје!”

Обезбедете ни:

 • потребен број на матични гинеколози во нашите општини, особено во општините Шуто Оризари, Прилеп и Битола.
 • бесплатни гинеколошки услуги, гарантирајте дека матичните гинеколози нема да ни ги наплаќаат бесплатните услуги;

За да се остварат нашите барања од Владата на РМ, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување и единиците на локалната самоуправа бараме:

 • Да обезбедат средства за покривање на трошокот за специјализации по гинекологија и акушерство за матични гинеколози во Примарната здравствена заштита (ПЗЗ) во општините каде што воопшто нема или нема доволен број матични гинеколози, особено ова го бараме во општините: Шуто Оризари, Прилеп и Битола, за да се постигне опфат со матични гинеколози предвиден со Уредбата за мрежа на здравствени установи;
 • Да преземат законски мерки за да се спречат незаконските наплаќања за гинеколошки услуги од матичните гинеколози.

Зошто се потребни ваквите акции:

 • Во Република Македонија недостасуваат 152 матични гинеколози за да се исполни критериумот утврден со Уредбата за мрежа на здравствени установи. При тоа во 45 општини нема матичен гинеколог, а во 24 општини има недостиг од матични гинеколози.
 • Истражувањата на граѓанските организации покажуваат дека на 56% од жените Ромки матичните гинеколози им наплаќаат при секој преглед.

 

Организации креатори на иницијативата: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ од Скопје, Центар за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ од Скопје, НВО КХАМ од Делчево, Ромски ресурсен центар – РРЦ од Скопје.

Организации поддржувачи на иницијативата: Фондација Отворено општество - Македонија од Скопје, Ромска организација за мултикултурна афирмација – РОМА СОС од Прилеп, Здружение на граѓани на просветни работници за заштита на правата на жените и децата – ЛИЛ од Скопје, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ од Скопје, Здружение на граѓани Амбрела од Скопје, ХОПС – Опции за здрав живот од Скопје, Инцијативата на жени од Шуто Оризари, Центар за образовна поддршка Дендо Вас од Скопје, ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување од Скопје, Здружение на граѓани Ромаверзитас од Скопје, Здружение на граѓани Романо Авази од Скопје, СОНЦЕ – Асоцијација за демократски развој на Ромите од Тетово, Здружение на граѓани Светла иднина од Кочани, Центар за социјални иницијативи – Надеж од Скопје, Македонска платформа против сиромаштија, Здружение на граѓани – Хуманост од Скопје, Здружение на граѓани Бела кула од Кичево.

This petition was delivered to:
 • Министерство за здравство - Заменик министер
  Јовица Андоновски
 • Министерство за здравство - Државен секретар
  Насуф Ипчја
 • Министерство за здравство - Државен советник
  Д-р Киро Салвани
 • Министерство за здравство - член на кабинетот на Министерот
  Јован Грповски
 • Министерство за здравство
  Драгана Русеска
 • Министерство за здравство - Раководител на Сектор за превентивна здравствена заштита
  Д-р Јованка Костовска
 • Министерство за здравство
  Сенад Мемеди
 • Министерство за труд и социјална политика - Заменик министер
  Ибраим Ибраими
 • Фонд за здравствено осигурување - Директор
  Сашо Стефановски
 • Фонд за здравствено осигурување - Директор
  Орхан Рамадани
 • Фонд за здравствено осигурување - Советник
  Аритон Фида
 • Фонд за здравствено осигурување - Советник
  Адем Авзиу
 • Фонд за здравствено осигурување - Советник
  Ана Петрова
 • Фонд за здравствено осигурување - Советник
  Игор Нелоски
 • Фонд за здравствено осигурување - Советник
  Бранко Аџигогов
 • Директор
  Здравствен дом Скопје
 • Директор
  Здравствен дом Виница
 • Директор
  Здравствен дом Делчево
 • Директор
  Здравствен дом Пехчево
 • Комисија за здравство
  Собрание на РМ
 • ЕСЕ
  Здружение ЕСЕ
 • Здружение ЕСЕ
  Борјан Павловски

This petition starter stood up and took action. Will you do the same?


Today: ESE is counting on you

ESE Association needs your help with “Жените имаат право на бесплатна, достапна и квалитетна гинеколошка здравствена заштита!”. Join ESE and 674 supporters today.