Обявявам всички управлявали след 1989 г. за незаконни!

Обявявам всички управлявали след 1989 г. за незаконни!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Незаконни ha iniciado esta petición dirigida a Група от народа

ПЕТИЦИЯ С ИСКАНЕ НА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА НАСТОЯЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАЗПУСКАНЕ НА 44- то НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПОРАДИ СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА И ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА НЕЗАКОННИ
От ,..........................................
Петицията е адресирана до всички БЪЛГАРИ и Граждани от Съюза
Настоящата петиция има мисията да ангажира вниманието на всички международни и национални институции отговорни за ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ВСЯКА ФОРМА НА ДИКТАТУРА, С ОГЛЕД съблюдаване на правовия ред на Европейския съюз, който се основава на ценности, които са заложени в член 2 от Договора за ЕС и са отразени в Хартата на основните права на ЕС, включват зачитането на демокрацията, равенството, правовата държава и човешките права.
Настоящата петиция има мисията на основание чл.227 от ДФЕС да поиска изслушване на делегация от група български граждани- юристи, икономисти, журналисти и други от трибуната на Европейския парламент, които да представят ясни и конкретни доказателства за репресиите и заплахите, упражнявани над българските граждани, манипулации на законите, в това число и стъкмистиката и фалшифицирането на документите, които представя пред Европейската комисия.
Настоящата петиция има мисията да ОБЕДИНИ всички активни граждани ЗА ПОРЕДИЦА ОТ ДЕЙСТВИЯ , с които да се премахне ДИКТАТОРСКИЯ РЕЖИМ НАЛОЖЕН В БЪЛГАРИЯ , ВОДЕЩ ДО ГЕНОЦИД НАД ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ, противоречащ на всички норми на международното право, както и на разпоредби от Конституцията във връзка с осъществяването на народния суверенитет.
Настоящата петиция има мисията да ангажира вниманието на всички международни медии, които да изобличат схемата на ГЕНОЦИДА прилаган над ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ от ДИКТАТОРСКИЯ РЕЖИМ в България, държава-членка на Европейския съюз .
ЗДРАВЕЙТЕ,
Призоваваме всички граждани да подпишат тази петиция , с коята да предявят своите права такива каквито съществуват в една демократична държава, защото в момента са им откраднати от наложения ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ в България.
Демокрацията е начин, по който една страна, се управлява. името идва от гръцките думи: демота (хора) и kratein (царуване). така че може да се каже, че демокрацията означава " хората управляват в демокрация, всички са равни, властта в страната е еднакво разделена. Демокрация в България не съществува , затова Обявяваме настоящето правителство и народно събрание за незаконно . Освен това самият смисъл на една демокрация е да въплъщава властта чрез представители на цялото население. Управляващото мнозинство , което е превзело властта, е избрано само с гласовете на 25% от всички избиратели, включващи и един милион „ мъртви души”, може ли да се нарече представител на цял народ?

На първо място отправяваме тази Петиция до Европейския парламент на основание чл.227 от ДФЕС с молба за изслушване на делегация от народа
Бихме искали от трибуната на Европейския парламент делегация на група български граждани- юристи, икономисти, журналисти и други да представят ясни и конкретни доказателства за репресиите и заплахите, упражнявани над българските граждани, манипулации на законите в това число и стъкмистиката и фалшифицирането на документите, които представя пред Европейската комисия. Всички тези действия на управляващото мнозинство целят непрестанно „окупиране” на властта, уж законно, без оглед правата на обикновените граждани. В разпоредбата на чл.227 от ДФЕС ясно е посочено , че Гражданите на Съюза могат да отправят петиция до ЕП по въпроси, които се отнасят до областите на компетентност на Съюза и които го засягат пряко. Предстоящите избори за депутати в ЕП са от компетентността на Съюза. Огромните разминавания в данните на НСИ и ГРАО за населението в България , а именно години непрестанно поддържане на избирателни списъци от избирателните органи, в които фигурират над един милион така наречени „мъртви души” служат за „ законно „ манипулиране” и изкривяване на изборните резултати. Обстоятелството, че българското право урежда изборите за Европейски парламент чрез препращане към разпоредбите на Изборния кодекс, който регламентира останалите избори, провеждани в България, не означава, че провеждането на европейските избори не е от компетентността на Съюза.( Дело C‑650/13). Като мярка , с която да се защити почтеността на европейския демократичен процес поради съществуваща опасност от повлияване на резултатите от изборите за Европейски парламент в България от управляващото мнозинство, НИЕ българските граждани молим да бъде задействана процедурата предвидена в член 7, параграф 1 от Договора на ЕС от Европейския парламент.
Освен това бихме искали на основание чл.226 от ДФЕС, Европейският парламент да създаде анкетна комисия , която да изследва дали представителите от българска страна подписали договора за присъединяване на България са имали легитимно право на основание разпоредбите на от Виенската конвенция и посочения преклузивен срок в Конституцията на РБългария , с детайлно посочени мотиви в отделна жалба.
Бихме искали в качеството ни на Граждани на ЕС в срок от 15 дни да получим официален отговор от Председателя на ЕП на нашата петиция.
На второ място отправяме тази Петиция до Посолствата на всички държави- членки на ЕС, с молба същата да бъде сведена до знанието на ръководителите на техните правителства за системното нарушаване принципите на правовата държава от управляващото мнозинство в България . Молим посолствата на всички държави – членки от Съюза да отправят нашето искане до техните правителства да предоставят политическо убежище на всеки български гражданин, преследван и репресиран от държавната машина на Диктаторския режим на управляващото мнозинство в България, завзело властта от суеверена – българския народ, с манипулации , фалшификации и с тотално нарушение на разпоредбите на Българската конституция. В България е наложен ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ, който осъществява геноцидна и репресивна политика спрямо обикновените български граждани. България е с най- ниската минимална заплата- 260 евро и пенсия -120 евро в Европейския съюз. Липса на адекватно законодателство и нелигитимна съдбна власт. Над три милиона българи живеят с доходи под 150 евро. Към петицията ще Ви изпратим над 60 случая на самозапалили се българи, поради липса на доходи за преживяване и безизходица. Българският бюджет е достатъчен правителството да доближи в достатъчна степен покупателната възможност на тези три милиона българи до средните за Европа , но умишлено не го прави. Вместо това откакто управляват ГЕРБ и Бойко Борисов (осем от последните десет години), българската администрация става все по-многобройна, все по-скъпоструваща и все по-непрозрачна. Истината е съвсем различна - и по закон, и особено като управленска практика българската държавна служба е напълно зависима от политическото равнище на ръководство на държавата. Т.е. увеличава капацитета на държавния апарат с цел тотално репресиране и манипулиране на обикновените граждани и осигуряване на верен електорат, с който да държат непрестанно властта. Това абсолютно ненормално и по същество противоконституционно  поведение се проявява особено ярко през мандата на кабинета "Борисов 3". Бюджетът т.е. публичните средства се разхищават без да отчитат реални резултати.  За да постигат своите скрити цели, политиците принуждават администрацията да служи не на държавата и на обществото, а на отделни партии и кръгове по интереси. Който не се подчинява, се преследва и отстранява. Затова администрацията се напълни с некомпетентни и неморални хора, които изпълняват прищевките на началниците си, но не могат да свършат истински необходимата работа. Както показа скандалът "Ало, Банов съм", стига се до създаване на организирани престъпни групи от държавни служители под ръководството на политически лица. Ако се бръкне сериозно в редица съмнителни случаи, вероятно ще излезе, че тази практика е повсеместна.
Неефективното - по вина най-вече на политиците - държавно управление вече убива. В прекия, буквален смисъл на думата. Както показва и европейската статистика, освен по други показатели , ние сме носители на един печален рекорд - по броя на предотвратимите смъртни случаи от заболявания и инциденти.
Бихме помолили да ни представите случай, в който е била нарушена Вашата конституция.
Нашата конституция е нарушена отдавна, затова в момента България се намира в Диктаторски режим, за което ще ще сезираме и всички международни независими съдилища.
            Съгласно § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България /в сила от 13.07.1991 г./:
”Определената с Конституцията организация на съдебната власт влиза в действие след приемането на новите устройствени  и процесуални закони, които трябва да бъдат приети в срока по § 3, ал.2”, а именно:”в едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила.”
 Виж „§ 3. /2/ от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България.

            Иначе казано, всички устройствени  и процесуални закони, свързани с уредбата на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Гражданско процесуален кодекс, Наказателно процесуален кодекс, Административно процесуален кодекс и др. е следвало  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ преди изтичането на едногодишния срок от влизането на Конституцията в сила, т.е преди 13.07.1992 г. Този срок важи и за Закона за адвокатурата.

            Посоченият срок в §4 във връзка с § 3 алинея 2, от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г./ има заповеден задължителен характер и преклузивен, преустановяващ, спиращ ефект.
Това е срокът, в който задължително трябвало да се упражни дадено право:в случая приемането,обнародването и влизането в сила на законите , свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната власт.Този срок започва да тече от момента на възникването на това право /в случая от 13.07.1991г./ и е изтекъл на 12.07.1992 г.
Преклузивният срок по дефиниция не предпоставя и не допуска нарушаването на това право /в случая издаването на законите, свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната власт/. Преклузивният срок прокламиран от Конституцията, тече по отношение на всички.
С изтичането му, възможността да се упражни даденото право се прекратява. Извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание.
 Затова с право в юридическата наука и практика се счита, че преклузивният срок има фатален характер.Щом като Конституцията изрично заповядва, крайният срок за приемането на всички устройствени и процесуални закони, свързани с уредбата и процесуалните действия на съдебната власт  да е 13.07.1992 г., то с изтичането на този срок, не съществува конституционосъобразна възможност  той да се промени, да се „разтегли”и изпълнението му да се „наваксва”в друго време, по-късно от посоченото.Незачитането на конституционно установения преклузивен срок, обаче, води до това, че след като е изтекъл, каквито и действия да са предприети или да се предприемат от законодателя, за да „навакса”пропуските, то тези действия са неконституционни, незаконни и нищожни. Нищожни са и актове на властта – законодателна,  изпълнителна /централна,местна /или съдебна, когато са извършени на основание на противоречащи с конституционните разпоредби закони.Затова тези актове не могат да пораждат и не пораждат правни последици.

 Какви са фактите в Република България в действителност?
В противоречие  с § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г. от различните народни събрания след 13.07.1992г.
са приети и обнародвани закони,свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната система както следва:
Законът за съдебната власт е Обнародван в ДВ,бр.59 от 1994 г. с последвали актуализации до ДВ,бр.6 от 1999 г.и по-късно;
Гражданско процесуалният  кодекс е Обнародван в ДВ,бр.59от 20.07.2007 г.;
Административно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.30 от 2006 г.; Наказателно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.86 от 2005 г.;
Законът  за адвокатурата е Обнародван в ДВ,бр.55 от 2004 г.;
Законът за правната помощ е Обнародван в ДВ,бр.79 от 2005 г.

Съзнателно се отразява първоначалното приемане и влизане в сила на посочените закони, а не се цитират множеството последвали техни „изменения и допълнения”.
Забавянето на издаването им е очевидно -15, 16 ,17 години след изтичането на преклузивния срок.
Налице е погасено право поради настъпила давност, а извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание. Този факт не може да остане незабелязан.
Приемането на посочените закони извън преклузивния срок  е извършено без правно основание.Тези кодекси и закони са противоконституционни и нищожни и не могат да пораждат никакви правни последици.
Поради това не може да изисква и да се налага под страх от санкция да бъдат спазвани.
Този извод следва и се налага и от прокламираното в  чл.5 алинеи 1 и 2 от Конституцията на Република България право:
„чл.5./1/ Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
         /2/ Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”
Иначе казано, с разпоредбата , на чл.5 ал.1 и 2 , Конституцията на Република България отменя посочените по-горе, свързани с уредбата на съдебната власт  : Закон за съдебната власт, Гражданско процесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Административно процесуалния кодекс, Закон за адвокатурата и Закон за правната помощ като приети извън срока, разпореден в § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г/.
Изложените правни аргументи се отнасят и до Конституционната отмяна на цялостното законодателно творчество на всички народни събрания, след 13.07.1992 г. и до днес.

След като тези актове се отменят от Конституцията, то съдии, прокурори и следователи не са несменяеми, а съдебната реформа прокламирана в Конституцията на Република България не е осъществена.
            От изложеното следва и извода, че съдебната власт в Република България не е легитимна.

            Липсата на легитимност на съдебната власт, обаче, води до множество проблеми и отрицателни последици свързани с другите власти – законодателна, президентска, изпълнителна / централна - правителство и органи на местно управление/ и др.

            На първо място,
Това означава,  че задачата на съдебната власт да разрешава възникналите правни спорове като  възпроизвежда справедливост при спазването на действащите в страната правни норми чрез точното им и еднакво приложение спрямо всички граждани, органи на централно и местно управление, сдружения на граждани и др.обществени формации не се изпълнява.
Целта на правната система да хармонизира противоречивите интереси на гражданите и институциите така, че да не допуска и да не създава условия за произвол в обществото чрез съдебните си актове не се осъществява. Напротив, голяма част от съдебните актове утвърждават убеждението в гражданите,че няма правосъдие и че в обществото цари произвол.
Това означава, че в „съдебната система” работят нелегитимни, неовластени, неоправомощени, неоторизирани от съобразени с Конституцията закони,  лица.
След като делата в съдебната система са образувани от неоторизирани, неовластени, неоправомощени от закона, нелегитимни  лица , то те са нищожни,а решенията по тях  не могат да пораждат присъщите на легитимните съдебни актове правни последици.
Този извод следва от факта,че Конституцията на Република България, с прякото си действие обявява нищожността на тези съдебните актове. Включително образуването, издаването на заповедите и решенията по всичките десетки хиляди дела, заведени незаконно в съдилищата по изцяло противоречащ на Конституцията нищожен  Гражданско процесуален кодекс.
            На второ място,
Поради липса на легитимност на съдебната власт,  всички регистрации и пререгистрации  на политическите партии в Република България, извършени от съдилищата след 13.07.1992 г. не могат да пораждат правни последици, присъщи на легитимните съдебни актове.
            С прякото си действие Конституцията на Република България отменя действията на съдилищата след 13.07.1992г.и обявява нищожността на решенията им по регистрацията на политическите партии като извършени от некомпетентни и неовластени лица.
На свой ред, тази съдебна нелегитимност  намира отражение в избирателното право след 13.07.1992 г. и подлага под съмнение провеждането на легитимни избори за народни представители, президент и вицепрезидент, на правителство, на местни органи на власт и т.н., както по отношение легитимността на учредените или образувани от тях органи, съюзи, агенции, асоциации и други организации, акционерни дружества и др. както и решенията за членство в тях.
            Достатъчно е, в които и да са избори след 13.07.1992 г. да е участвал един политически субект/ една партия или коалиция/, който да не е бил съдебно регистриран по Закона за политическите партии преди 13.07.1992 г., за да е налице опорочен избор, а избраният представител или орган да не е легитимен.
Тези аргументи важат и за организирането, провеждането и обявяването на резултати при президентските избори.
            На трето място,
            Липсата на легитимност  по отношение на народните представители, на народното събрание, на свой ред, означава, че :
този форум, чиито членове са те, няма правомощията, компетентността да прави политика; да избира и гласува членовете на изпълнителната власт /правителството/;  да избира от своята квота конституционни съдии и членове на Висшия съдебен съвет ; да изменя или допълва Конституцията на Република България; да гласува, приема и обнародва закони; да утвърждава междудържавни спогодби и договори; да взема решения относно членство на страната в международни организации и съюзи; да си определя възнаграждения и др.Такова събрание няма никакви правомощия.

На четвърто място,
            Липсата на легитимност  по отношение на народните представители, на народното събрание,
означава и липсата  на легитимност на изпълнителната власт – на правителството.
На основанието, че е излъчено от нелегитимен правен субект – нелегитимно народно представителство.
            Тази верижна липса на легитимност, довежда до наличието на криза във всички институции на властта: законодателна,президент,изпълнителна /правителство, местно управление/ и съдебна власт и характеризира наличието на конституционна криза.     
            
Нима народните депутати не са граждани на България ? Ами щом са граждани значи и за тях важи член 6 от Конституцията . Това означава, че група от граждани са узурпирали правата на останалите граждани в нарушение на чл.1 алинея 3 от Конституцията.
Управлението е легитимно, когато е установено по волята на управляваните (суверена) и се осъществява в техен интерес. Във всички останали случаи държавното управление е нелегитимно. Противопоставянето на обществените интереси е 2 вида:
формално – когато управляващите се опитват да узаконят не свободата на гражданите, а нейната противоположност – ограничаването й чрез закона 
реално – изразява се в пряко нарушение на конституционните права на гражданите. Нарушаването се изразява в незачитане или в отказ да се гарантират установени в Конституцията права. Обективният критерий за обществените и личните интереси на гражданите е законодателството и преди всичко Конституцията. Ето защо, нарушаването на закона, съответно на Конституцията, е индикатор за нарушени обществени интереси. 

ПОСОЧЕНИТЕ МОТИВИ НИ ДАВАТ ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ОБЯВИМ НАСТОЯЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВО И 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА НЕЗАКОННО, НАЛАГАЩО ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ И НАРУШАВАЩО НЕПРЕСТАННО ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas