Polska, Rosja, Ukraina, "Kronofabrykam - STOP!"Польша, Россия, Украи

Петиция закрыта

Polska, Rosja, Ukraina, "Kronofabrykam - STOP!"Польша, Россия, Украи

Эта петиция собрала 1 259 подписантов
Вера Попова создал(а) эту петицию, адресованную В.Ф, Януковичу (Президенту Украины) и

1. PETYCJA W JĘZYKU 1.POLSKIM, 2.Rosyjskim, 3. Ukraińskim

2. (Петиция переведена на 1.Польский, 2.РУССКИЙ, 3.Украинский язык) 

 

3. Петиція перекладені 1.Польскій, 2.Русскій, 3.УКРАІНСКІЙ МОВУ.

 

1. Chcemy zwrócić Waszą uwagę na niebezpieczną tendencję, którą możemy zauważyć we współczesnym świecie. Nie jest tajemnicą, że mimo znacznej pracy, którą wykonały organizacje międzynarodowe, istnieją państwa, w których prawa człowieka są przestrzegane w mniejszym stopniu, niż wymaga współczesny etap rozwoju cywilizacji. Z tego korzystają transnacjonalne korporacje, które prowadzą działalność na terytorium takiego państwa, które łamią jej podstawowe prawa, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Czasami one robią to z pozwolenia  miejscowych władz.

Te osoby, które się podpisały niżej niniejszy dokument, chcą zwrócić Waszą uwagę na jedną z takich dużych kompanii – holding Kronospan Holdings East Limited. Holding zajmuje się produkcją laminatu, budowlanych materialόw oraz klejόw formaldehydowych.

Ten holding, działający na narodowych rynkach, zanieczyszcza środowisko gdzie by się nie znajdował. Głόwnego ciosu zakłady nanoszą atmosferze (trujące odpady – tonami formaldehyd, amoniak, bezwodnik), zbiornikom wodnym, rozmieszczomym z bliska, co nanosi uszczerbek miejscowej florze, tak samo lasom. Wycinanie lasόw grozi przyrodniczemu miejscu istninia przedstawicieli świata zwierzęcego.

Są wiarygodne informacje o naruszeniu praw człowieka w związku z zanieczyszczaniem naturalnego środowiska w Polsce, Ukrainie (dokumenty sądowe, dane statystyczne, podtwierdzające wzrost chorόb nowotworowych w miastach, gdzie są zakłady holdingu, w niektόrych do 35 %, ilość chorych chorobami układu oddechowego tak samo powyżej średnio statystycznych po regionie). Są wiarygodne informacje o łamaniu przepisów dotyczące ochrony środowiska w mieście Jegorjewsk, obwodu  Moskowskiego, Federacji Rosyjskiej. Istnieją zeznania świadków. Są wyniki badań laboratoryjnych, podtwierdzających przekroczenie ostatecznie dopuszczalnej koncentracji po oddzielnych substancjach stokrotnie i nawet tysiąckrotnie w pobliżu tego zakładu w Jegorjwsku. Istnieją zeznania świadków – mieszkańców miasta, ktόrzy żyją w „sąsiedztwie” z tym zakładem. Do nas dochodzi informacja, że antyekologiczną politykę zakład przeprowadza i w mieście Szaria, obwodu Kostromskiego. Lecz aktywistów, którzy tam spróbowali wystąpić przeciwko zakładowi, zaczęli zastraszać. I oni zlękli się dalej mówić. Czyli, złamane ich prawo do Wolności głosu! I wszystko dlatego, że nie zważając na stałe obietnice, zakłady nie wykorzystują efektywnych filtrów, w celach ekonomii, a władza municypalna nie ma dźwigni oddziałynia na nich! W szereg regionów(na przykład, m. Ufa, Republika Башкортостан, gdzie jeszcze tylko planuje się budować zakład) kompania przywiozła zardzewiały, stary sprzęt pod pozorem nowego. Na przykład, do miasta Ufa, Republika Baszkortostan, gdzie jeszcze tylko planuje się budować zakład, kompania przywiozła zardzewiały, stary sprzęt pod pozorem nowego.

Te fakty potwierdzone świadczeniami mieszkańców. Wszędzie, gdzie są te zakłady, są organizacje, które walczą za to, żeby zakład pracował według praw, co ochrania przyrodę. W niektórych zaludnionych punktach zbieraly się podpisy przeciw działalności tej kompanii do 25% od ogólnej ilości mieszkańców. Jednak miejscowa władza ignoruje życzenia mieszkańców.  Wychodząc z wyżej przedstawionych faktów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wysłanie odpowiedniej komisji do analizy działalności tej organizacji, prosimy dać ocenę tej działalności na podstawie danych otrzymanych w wyniku przeprowadzonej komisji. Prosimy Was tak samo wziąć pod uwagę świadczenia mieszkańców, ktόrzy mieszkają w odleglości 10 km. Uważamy tak samo, że przy podjęciu decyzji o pozwoleniu na budownictwo zakładów każdej dużej korporacji - uwzględniać jej reputację.

Zwracają uwagę na to, że celem ONZ jest przywrócenie wiary w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osobowości ludzkiej, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet i w równość narodów dużych i małych, stworzenie warunków, przy których będą przestrzegane sprawiedliwość i poszanowanie zobowiązań, wynikających z umów i innych źródeł prawa międzynarodowego oraz sprzyjanie progresowi społecznemu i polepszenie warunków życia.

W Statucie (Konstytucje) Światowej Organizacji Zdrowia wskazano, że posiadanie najwyższym osiągalnym poziomem zdrowia jest jedno z głównych praw każdego człowieka bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, ekonomiczny czy socjalny stan. Poza tym, oświadczono, że zdrowie wszystkich narodów jest głównym czynnikiem w osiągnięciu pokoju i bezpieczeństwa i zależy od najpełniejszej współpracy oddzielnych osób i państw.

O tym samym artykuły Światowej Deklaracji Praw Człowieka: artykuł 7 „Wszyscy ludzie są równi wobec prawa i mają prawo bez jakiejkolwiek różnicy na jednakową ochronę prawną. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację”. W istocie, naruszenie praw człowieka na sprzyjające środowisko naturalne tylko, dlatego że w regionie, w którym mieszka,, jest biedny i właściciele dużych przedsiębiorstw wiedzą, że ludzie nie mają gdzie pójść, oszczędzają na przyjaznych dla środowiska sprzęcie – to jest właśnie socjalna dyskryminacja. Artykuł 3 „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” – prawo człowieka do życia, wreszcie nieprzyjazne środowisko wpływa na długość życia.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o otrzymaniu naszych praw i obrone od bezprawia, co czyni się kompanią. Prosimy każdego z Was w granicach swoiej kompetencji wpłynąć na sytuacji, co składa się wokół zakładów tej kompanii. A tak samo zabezpieczyć pracę istniejących prawodawczych aktόw dla wpływu na działalność dużych korporacji i holdingów w celu zabezpieczenia równego dostępu wszystkich ludzi planety do sprzyjającego środowiska przyrodniczego. 

 

 

2. Обращаем Ваше внимание на опасную тенденцию, которая прослеживается в современном мире. Не секрет, что,  несмотря на значительную работу, проделанную международными организациями, существуют страны, в которых права Человека соблюдаются в меньшей степени, чем это требует современный этап развития человеческой цивилизации. Этим пользуются крупные корпорации, которые, осуществляя деятельность на территории такой страны,  нарушают ее основные законы, в частности,  в области охраны окружающей среды. Иногда, они делают это с позволения местных органов власти. 

Подписавшиеся ниже, хотят обратить Ваше внимание на одну из таких крупных компаний -  холдинг Kronospan Holdings East Limited. Холдинг занимается производством ламината, и строительных материалов, в том числе и с применением формальдегидных клеёв.  Данный холдинг, работая на национальных рынках, загрязняет окружающую среду, где бы он не располагался. Основной удар заводы наносят атмосфере (ядовитые выбросы – тоннами формальдегид, аммиак, ангидрида), водоемам, расположенным вблизи, что наносит урон местной флоре, так же лесам. Вырубка лесов угрожает естественной среде обитания представителей животного мира. Есть достоверные сведения о нарушении прав человека на благоприятную окружающую среду в Польше, Украине (материалы судов, данные статистики, подтверждающие рост онкологических заболеваний в городах, где есть заводы холдинга – в некоторых населенных пунктах доя 35 %, количество больных заболеваниями верхних дыхательных путей так же выше среднестатистических по региону).  Есть достоверные сведения о нарушении экологического законодательства в городе Егорьевск, Московской области, РФ.  Есть результаты лабораторных анализов, подтверждающих превышение ПДК по отдельным веществам в сотни, и даже тысячи раз вблизи этого Завода в Егорьевске.  Есть показания свидетелей – горожан, живущих по «соседству» с данным Заводом.  До нас доходит информация, что антиэкологическую политику Завод проводит и в Г. Шарья, Костромская область. Но активистов, которые там попытались вступить против Завода стали запугивать. И они побоялись дальше говорить. То есть, нарушено их право на Свободу голоса! И все потому, что, несмотря на постоянные обещания, Заводы не используют эффективных фильтров, в целях экономии, а муниципальные власти не имеют рычагов воздействия на них! В ряд регионов (как например, г. Уфа, Республика Башкортостан, где еще только планируется строить завод)  компания привезла ржавое,  старое оборудование под видом нового.

Соответствующие факты, подтверждены показаниями жителей.  Везде, где есть эти Заводы, есть организации, которые борются за то, чтобы Завод работал в соответствии с Законами, охраняющими природу. В некоторых населенных пунктах собирались подписи, против деятельности этих компании до 25 % от общего количество жителей. Однако, местные власти игнорируют пожелания местных жителей. Исходя из выше перечисленного, просим международные организации, органы власти направить соответствующие комиссии, для анализа деятельности этой организации,  просим дать оценку этой деятельности на основании имеющихся ранее документов, и на основе сведений, полученных в результате комиссий. Просим Вас так же принять во внимание свидетельства жителей, проживающих в пределах от 0 – 10 км. Для этого необходимо так же, при принятии решения о разрешении на строительство Заводов любой крупной корпорации – учитывать ее репутацию.

Принимая во внимание, что цель организации ООН - утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, что прописано в Уставе ООН.

В Уставе (Конституции) Всемирной Организации Здравоохранения указано, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения (абз. 3 преамбулы). Кроме того, заявлено, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств (абз. 4 преамбулы). Так же статьи Всемирной Декларации Прав Человека: ст.  7 «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту  от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации». По сути, ущемление человека в праве на благоприятную окружающую среду только потому, что регион в котором он проживает, беден, и собственники крупных производств, понимая, что людям некуда деваться, экономят на экологически чистом оборудовании и есть социальная дискриминация. Статья  3 «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» -  право  человека  на жизнь – ведь, в конечном счете, неблагоприятная окружающая среда влияет на продолжительность жизни.

Помогите нам в  соблюдении наших прав, и защитите от беспредела, учиняемого компанией. Просим каждого из Вас, в пределах своих компетенций, повлиять на ситуацию, складывающуюся вокруг Заводов этой компании. А так же обеспечить работу имеющихся законодательных актов  для влияния на деятельность Крупных корпораций и холдингов, с целью обеспечения равного доступа всех жителей планеты к благоприятной окружающей среде.

 

Просим Президента Польши Комаровского Б, Президента РФ Путина В.В., Президента Украины Януковича В.Ф. учитывая деловую репутацию заводов компании «Кроношпан» не давать разрешения на работу этим заводам в наших странах. 

 

3. Беручи до уваги, що мета організації ООН - зміцнити віру в засадничі права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок, у рівність прав великих та малих націй, і створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із угод та інших джерел міжнародного права, і сприяти соціальному прогресу та покращенню умов життя за більшої свободи, що прописано у Статуті ООН. Хочемо привернути вашу увагу до небезпечної тендеції, яка простежується у сучасному світі. Не є секретом, що, попри значну роботу, яку виконали міжнародні організації, існують країни, де права людини дотримують меншою мірою, ніж цього потребує сучасний етап розвитку людської цивілізацїі. З цього користаються великі корпорації, які, здійснюючи діяльність на теренах такої країни, порушують її основні закони, зокрема, у царині охорони довкілля. Іноді вони це роблять із дозволу місцевих органів влади. Ті, що підписалися нижче, хочуть звернути вашу увагу на одну з таких великих компаній - холдинг Kronospan Holdings East Limited. Холдинг виробляє ламінат і будівельні матеріали, зокрема, і формальдегідні клеї. Цей холдинг, працюючи на національних ринках, забруднює довкілля, хоч би де він розміщував свої заводи. Головного удару заводи завдають атмосфері (отруйні викиди - тоннами формальдегід, аміак, ангідриди), водоймам, розташованим поблизу, а також лісам. Вирубка лісів загрожує природньому середовищу існування представників тваринного світу. Є достовірні відомості про порушення прав людини на безпечне довкілля у Польщі, Україні: матеріали судових розглядів, статистичні дані, що підтверджують зростання онкологічних захворювань у містах, де розташовані заводи холдингу (подекуди до 35%), значне збільшення уражень верхніх дихальних шляхів. Є достовірні відомості про порушення екологічного законодавства у місті Єгор'євськ Московської області, РФ, є результати лабораторних аналізів, які підтверджують перевищення ГДК деяких речовин і сполук у сотні, ба навіть тисячі разів поблизу цього заводу в Єгор'євську. Є покази свідків - городян, які мешкають поряд із цими заводами. Маємо інформацію і про антиекологічну політику заводу в місті Шар'я Костромської області, РФ. Однак активістів, які там намагалися протестувати, почали залякувати. І вони побоялися виступати далі. Тобто порушено їхнє право на свободу голосу. І все тому, що, попри постійні обіцянки, заводи задля економії не використовують ефективних фільтрів, а муніципальна влада не має важелів впливу на них! Відповідні факти підтверджені показами мешканців. Практично в усіх містах, де діють ці заводи, громадськість домагається, щоб завод дотримувався природоохоронного законодавства. У деяких населених пунктах підписи проти діяльності цих компаній поставили до 25% від загальної чисельності мешканців. Однаке місцева влада ігнорує волевияв громади. З огляду на все це, просимо міжнародні організації, органи влади спрямувати відповідні комісії для аналізу діяльності цієї компанії, просимо дати оцінку цієї діяльності на підставі наданих документів і на підставі відомостей, які здобудуть комісії. Просимо вас узяти до уваги свідчення мешканців, які проживають у межах 0-10 км від заводу. Необхідно також при ухваленні рішення про дозвіл на будівництво заводів будь-якої великої корпорації зважати на її репутацію. Статті Всесвітньої Декларації прав людини, ст.7: "Усі люди рівні перед законом і мають право, без жодних обмежень, на рівну захищеність законом. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від будь-якого підбурення до такої дискримінації". Фактично, порушення права людини на безпечне довкілля тільки тому, що регіон, де вона мешкає, є бідним і власники великих підприємств, розуміючи, що людям нікуди подітися, заощаджують на екологічно чистому обладнанні, і є соціальною дискримінацією. Стаття 3: "Кожна людина має право на життя, на свободу й на особисту недоторканність" - право людини на життя - адже, в кінцевому підсумку, небезпечне довкіллля впливає на тривалість життя. Допоможіть нам у дотриманні наших прав , захистіть нас від сваволі з боку цієї компанії. Просимо кожного з вас, у межах своєї компетенції, вплинути на ситуацію, що виникла довкола заводів цієї компанії, а також забезпечити дотримання чинних законодавчих актів для впливу на діяльність великих корпорацій і холдингів задля рівного доступу всіх жителів планети до безпечного довкілля.

 

Просимо Президента Польщі Комаровського Б., Президента РФ Путіна В.В., Президента України Януковича В.Ф., з огляду на ділову репутацію заводів компанії ----, не надавати у подальшому дозволу на будівництво цих заводів у наших країнах.

 

Петиция закрыта

Эта петиция собрала 1 259 подписантов

Расскажите о петиции