Výzva Generálnímu prokurátorovi RF, Ombudsmanovi RF, komisaři pro lidská práva OSN, UNESCO

0 людей подписали. Следующая цель: 100

Алексей Келин
Алексей Келин подписал(а) эту петицию

Je třeba se poučit z historie, aby se její nejtragičtější okamžiky neopakovaly. Zamlčování historie genocidy celých národů, zničení dokumentů a důkazů a pronásledování těch, kteří se snaží uchovat tyto dokumenty a důkazy, je zločinem proti celé lidskosti. Všichni, kteří mlčí, se stávají spoluviníky tohoto zločinu.

_______________________________

Výzva Generálnímu prokurátorovi Ruské federace, Veřejnému ochránci lidských práv Ruské federace, organizacím pro lidská práva, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a Organizaci spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO), a také všem lidem, kteří neztratili svědomí

 

Ve dnech, kdy si přeživší potomci kozáků připomínají sté výročí oficiálního vyhlášení genocidy kozáckého národa (odkaz 1), jsme šokováni tím, že v Ruské federaci nadále pokračuje pronásledování těch, kteří pravdu o genocidě říkají. Jsme šokováni skutečností, že orgány činné v trestním řízení a FSB porušují zákon RSFSR "o rehabilitaci potlačených národů" z roku 1991, vyhlášku Nejvyššího sovětu RSFSR 16. července 1992 č. 3331-1 "O rehabilitaci kozáků", stejně jako mezinárodní normy.

Zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v článku 19 a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech přijatém rezolucí 2200 A (XXI) Valného shromáždění OSN ze dne 16. prosince 1966 se v článku 19 uvádí: "1. Každá osoba má právo na své názory bez omezení. 2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu hledat, přijímat a šířit informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ústně, písemně nebo prostřednictvím tiskových nebo uměleckých forem vyjadřování nebo jinými prostředky podle vlastní volby. "

Deklarace o právech osob příslušných k národnostním nebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, přijatá Valným shromážděním OSN dne 18. prosince 1992, článek 4 odst. 2 stanoví: "Státy přijmou opatření k vytvoření vhodného prostředí, které umožní osobám patřícím k menšinám vyjádřit svá vlastní specifika a rozvíjet svou kulturu, jazyk, náboženství, tradice a zvyky.“

V Rámcové úmluvě Rady Evropy o ochraně národnostních menšin ze dne 1. února 1995se čl. 5 stanovuje, že členské státy Rady Evropy a další státy, které jsou signatáři této rámcové úmluvy, se zavazují, že pomohou vytvořit podmínky nezbytné k zajištění toho, aby osoby náležející k národnostním menšinám mohly zachovat a rozvíjet svou kulturu, stejně jako zachovat hlavní prvky své identity, a to: náboženství, jazyk, tradice a kulturní dědictví.

V roce 1950 byla v Evropě také podepsána Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Kromě lidských práv uvedených v mezinárodním standardu je v Rusku seznam lidských a občanských práv doplněn o právo na informace.

V rozporu se všemi výše uvedenými právními normami se na základě iniciativy těch jedinců, kteří se panicky bojí pravdy o strašných zločinech dvacátého století, které jejich předchůdci, bolševici, uskutečnili, trvá už několik let organizované pronásledování se lživými obviněními Vladimíra Petroviče Melichova. Účelem tohoto pronásledování je zakázat návštěvníkům přístup k archivům a expozicím historie kozáků a k dosažení likvidace těchto expozic, které objektivně ukazují celou slavnou i tragickou historii kozáků. Tyto jedinečné expozice jsou jediné na světě a disponují tak širokou škálu dokumentů, které umožňují předávat pravdu a uchovat si historickou paměť o likvidovaném národě.

Místo podpory činností V. P. Melichova a poskytnutí veškeré pomoci při zachování těch unikátních exponátů a dokumentů, které byl schopen shromáždit, a jejich využití pro vzdělávací účely ruské společnosti, proběhly nedávné akce představitelů FSB, což je velmi alarmující a nepochopitelné.

V usnesení o provedení operačních opatření č. 140 ze dne 28. ledna 2019, které poskytl důstojníkům FSB soud Leninského obvodu v Rostově na Donu, se uvádí, že V. P. Melichov uskutečňuje plány na vytvoření extrémistické komunity a umožňuje extremistická prohlášení zaměřená na podkopání bezpečnosti Ruské federace a násilné změny základů ústavního systému Ruské federace.

Absolutně nesmyslné obvinění je doplněno ještě absurdnějším tvrzením, že expozice mají "známky rehabilitace a propagace fašistických symbolů a příslušenství" - což je absolutní lež.

Vyzýváme Generálního prokurátora Ruské federace a Komisaře pro lidská práva Ruské federace, aby okamžitě vyšetřili zneužívání pravomocí těmi, kdo zneužívají orgány soudní a výkonné moci, aby skryli a zničili důkazy o masových zločinech organizátorů a pachatelů genocidy. Vyzýváme je rovněž, aby zakázali odstranění archivních materiálů, k nimž byl opět v roce 2014 znemožněn přístup k historikům a genealogům na dalších 30 let. V opačném případě bude obraz státních orgánů v Ruské federaci v očích občanů RF a světové komunity identifikován s represivním kriminálním stalinistickým režimem. Doufáme, že oficiální orgány Ruské federace tento vývoj neumožní a budou pravidelně chránit zájmy ruských národů a jejich občanů v souladu s ústavou a ruským a mezinárodním právem.

 

Generální prokurátor již jednou zastavil bezpráví, když byl Vladimír Petrovič Melichov uvězněn v rozporu se zákony Ruské federace. Očekáváme, že tentokrát bude zneužívání práva zastaveno navždy, nebude se opakovat a pachatelé budou postiženi podle zákona.

 

Jménem nástupců Republiky donských kozáků v exilu

Alexe N. Kelin

Ataman RDK v exilu


Anglicky: https://www.change.org/p/general-prosecutor-of-russian-federation-stop-the-lawlessness-and-the-destruction-of-the-historical-truth-about-the-cossacks?recruiter=53618567&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition

Rusky: https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5?recruiter=53618567&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition