Петиция закрыта

Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про сприяння об’єднанню українських церков

Эта петиция собрала 1 650 подписантов


[For the English and Greek translations, scroll down / Русский текст ниже]

Запрошуємо духовенство і вірян різних українських церков, як в Україні, так і за її межами, приєднуватися до відкритого звернення до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, яке буде направлене йому під час проведення Святого і Великого Собору Православної Церкви на о.Крит (19-26.06).

We invite the clergy and faithful of all Ukrainian Churches, both in Ukraine and abroad, to join their signatures to the open letter to his All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, which will be sent to him during the Holy and Great Council of the Orthodox Church in Crete (19-26 June).

Ваша Святосте!

Ми, віряни і духовенство розділених українських православних церков, в тому числі УПЦ, яка досі залишається частиною Московського Патріархату, уболіваємо за долю українського Православ’я. Ми щиро вдячні за турботу Константинопольської Церкви-матері та Вас особисто про Православну Україну, знаємо і цінуємо ті принципи, які Ви проголосили і реалізовували як під час відвідування України у 2008 році, так і в неодноразових зустрічах з духовними, громадськими і політичними лідерами України, зокрема з попереднім Предстоятелем Української Православної Церкви блаженної пам’яті митрополитом Володимиром, який у 2008 році вже звертався до Вас і до всіх Предстоятелів Православних Церков з проханням посприяти об’єднанню українського Православ’я. Виходячи з такої тривалої співпраці, просимо Вашу Святість допомогти українцям в досягненні омріяної церковної єдності. В цьому зацікавлені мільйони православних вірян в Україні, і серед них — вельми значна частка парафіян Української Православної Церкви.

Хоча серед духовенства і вірян різних церковних юрисдикцій існують різні думки з приводу майбутнього Православ'я в Україні (що є цілком нормальним для демократичної держави), але статус автокефальної Церкви є природним і закономірним, враховуючи 1000-літній досвід існування української держави ще з часів нашої православної єдності з Візантією. На нашу думку, можлива і доцільна певна послідовність кроків заради такого об’єднання:

1) Визнання можливості і створення умов для братського, молитовного і (в недалекій перспективі) євхаристійного спілкування між вірянами українських православних юрисдикцій, ще до того як будуть вирішені складні питання статусу українських церковних юрисдикцій у світовому Православ’ї.

2) Усвідомлення та ствердження того, що майбутня об’єднана автокефальна Православна Церква в Україні, відповідно до гарантованої законодавством України свободи совісті і релігійних переконань, не перешкоджатиме релігійному самовизначенню православних українців, які будуть мати бажання залишатися в підпорядкуванні Московського Патріархату як частина Російської Православної Церкви в Україні.

3) Просимо вжити Ваш авторитет для заклику до єпископів в Україні не вживати церковно-адміністративних заходів до священнослужителів, які публічно підтримують різні формати об’єднання українського Православ’я. Сприяти вільному переходу парафій і священнослужителів в об’єднану автокефальну Православну Церкву в Україні.

Ми схвалюємо ініціативу народних депутатів України, проголошену у зверненні до Вашої Святості, щодо скликання під проводом Вселенського Патріархату Всеукраїнського об’єднавчого собору, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське Православ’я. Просимо Вас бути почесним Головою цього Собору та його арбітром, а також закликати до участі в ньому поважних представників Константинопольскої Церкви-матері та гостей з інших братських автокефальних Православних Церков.

 

English translation:

Your All-Holiness,

 We, the undersigned clergy and faithful of the divided Ukrainian Orthodox Churches, including those that belong to the Ukrainian Orthodox Church, which to this day remains a part of the Moscow Patriarchate, are concerned about the faith of Ukrainian Orthodoxy. We are profoundly grateful for the care of the Mother Church of Constantinople and Your personal concern about the unity of Orthodoxy in Ukraine. We know and appreciate the principles, which you announced and realized at the time of Your visit to Ukraine in 2008, and in several meetings with the ecclesiastical, civil, and political leaders of Ukraine, especially with the previous head of the Ukrainian Orthodox Church, metropolitan Volodymyr, of blessed memory, who in 2008 appealed to you and to all the primates of the Orthodox Churches with the petition to facilitate the unification of Ukrainian Orthodoxy. In light of this long-established cooperation, we ask Your All-Holiness to help the faithful of Ukraine to attain their hope of church unity. Millions of Orthodox faithful in Ukraine, among them a considerable part of those who belong to the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) are interested in unity.

 The clergy and faithful of different jurisdictions may have different views regarding the future of Orthodoxy in Ukraine, which is to be expected in a democratic state. Nevertheless, the Church’s autocephalous status is natural and lawful, given the one-thousand-year existence of the Ukrainian state, beginning with the time of our Orthodox unity with Byzantium. We ask you to consider the following steps towards unity:

1)      To recognize the possibility and to create the grounds for fraternal, prayerful and (in near future) Eucharistic communion between the faithful of the Ukrainian Orthodox jurisdictions, before the complex questions of the status of Ukrainian jurisdictions in world Orthodoxy is resolved.

2)      To acknowledge and guarantee that the future united autocephalous Orthodox Church in Ukraine, in accordance with the Ukrainian law on religious freedom, will not hinder the religious self-identification of Orthodox Ukrainians, who would wish to remain under the Moscow Patriarchate as a part of the Russian Orthodox Church in Ukraine.

3)      To appeal to the bishops in Ukraine not to persecute those clergymen who publicly support different formats of unification of Ukrainian Orthodoxy; to assist the voluntary transfer of parishes and clergy into the united autocephalous Orthodox Church in Ukraine.   

We support the initiative of the Ukrainian Parliament (Verkhovna Rada), made public in the appeal to Your All-Holiness, regarding the summoning of the All-Ukrainian unifying Synod under the aegis of the Ecumenical Patriarchate in order to resolve all controversial questions and to unite Ukrainian Orthodoxy. We ask you to be an honorary Head of this Council and its arbiter, and also to invite the respected representatives of the Mother Church of Constantinople and the guests of other autocephalous Churches to the Council.

Greek translation:

Έκκληση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την προώθηση της ενοποίησης των Ουκρανικών Εκκλησιών από τους κληρικούς και λαϊκούς όλων των Ορθόδοξων Ουκρανικών Εκκλησιών

Παναγιότατε!

Εμείς οι κληρικοί και λαϊκοί των διηρημένων Ουκρανικών Εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας η οποία ακόμη παραμένει μέρος του Πατριαρχείου Μόσχας, ανησυχούμε για την τύχη της Ουκρανικής Ορθοδοξίας. Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες στην Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και σε Σάς προσωπικά για τη φροντίδα για την Ορθόδοξη Ουκρανία. Γνωρίζουμε και εκτιμούμε τις αρχές τις οποίες διακηρύξατε και εφαρμόζατε κατά την επίσκεψή Σας στην Ουκρανία το 2008, όπως και κατά πολλές άλλες συναντήσεις με τους πνευματικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς ηγέτες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου Προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας αειμνήστου Μητροπολίτη Βλαδιμήρου, ο οποίος το 2008 απευθύνθηκε σε Σας και σε όλους τους Προκαθήμενους των Ορθόδοξων Εκκλησιών με την αίτηση να βοηθήσετε την ενοποίηση της Ουκρανικής Ορθοδοξίας. Με βάση αυτή την μακροχρόνια συνεργασία, παρακαλούμε την Υμετέρα Παναγιότητα να βοηθήσετε τους Ουκρανούς στην επίτευξη της πολυπόθητης ενότητας για την Εκκλησία. Αυτό επιθυμούν εκατομμύρια Ορθόδοξοι πιστοί στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων - ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των μελών της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας (Πατριαρχείου Μόσχας).

Παρά το γεγονός ότι οι κληρικοί και πιστοί των διαφόρων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία (πράγμα απολύτως φυσιολογικό για ένα δημοκρατικό κράτος), θεωρούμε το αυτοκέφαλο για την Εκκλησία μας ως κάτι φυσικό και λογικό, δεδομένης της χιλιετίας της ύπαρξης του Ουκρανικού κράτους από την εποχή της Ορθόδοξης ενότητάς μας με τον Βυζάντιο. Κατά τη γνώμη μας, είναι δυνατά και εφικτά τα επόμενα βήματα με σκοπό αυτήν την ένωση:

1.      Η αναγνώριση, καθώς και η δημιουργία συνθηκών, για την αδελφική και (σύντομα) ευχαριστιακή κοινωνία μεταξύ των πιστών των Ουκρανικών Ορθόδοξων δικαιοδοσιών, πριν ακόμη να επιλυθεί το περίπλοκο θέμα του καθεστώτος των Ουκρανικών εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών μέσα στον Ορθόδοξο κόσμο.

2.      Η συνειδητοποίηση και επιβεβαίωση ότι η μελλοντική ενωμένη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία, στο πνεύμα της ελευθερίας της συνείδησης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων που εξασφαλίζονται από τους Ουκρανικούς νόμος, δεν θα επηρεάζει τις θρησκευτικές προτιμήσεις εκείνων Ορθόδοξων Ουκρανών που θα θέλουν να υπάγονται στο Πατριαρχείο Μόσχας ως μέρος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία.

3.      Παρακαλούμε να εφαρμόσετε το κύρος Σας και να παρακαλέσετε τους επισκόπους στην Ουκρανία να μην τιμωρούν τους ιερείς που δημοσίως υποστηρίζουν διάφορα μέτρα προς ενοποίηση της Ουκρανίας Ορθοδοξίας. Επίσης να διευκολύνεται η ελεύθερη μετάβαση των ενοριών και κληρικών στην ενωμένη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των Βουλευτών της Ουκρανίας, η οποία ενσωματώθηκε στην Έκκληση προς την Υμετέρα Παναγιότητα αναφορικά με τη σύγκληση, υπό την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Πανουκρανικής ενοποιητικής Συνόδου που θα έλυνε τα επίμαχα θέματα και θα ένωνε την Ουκρανική Ορθοδοξία. Παρακαλούμε να είστε επίτιμος Πρόεδρος της Συνόδου αυτής και ο Διαιτητής της, και να προσκαλέσετε να συμμετάσχουν σ᾽αυτή οι σεβαστοί εκπρόσωποι της Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και των άλλων αδελφικών αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών.

 

Русский перевод:

Ваше Святейшество!

Мы, верующие и духовенство разделенных украинских православных церквей, в том числе УПЦ, которая до сих пор остается частью Московского Патриархата, болеем за судьбу украинского Православия. Мы искренне благодарны за заботу Константинопольской Церкви-матери и Вас лично о Православной Украине, знаем и ценим те принципы, которые Вы провозгласили и реализовывали как во время посещения Украины в 2008 году, так и во время неоднократных встреч с духовными, общественными и политическими лидерами Украины, в частности с предыдущим Предстоятелем Украинской Православной Церкви блаженной памяти митрополитом Владимиром, который в 2008 году уже обращался к Вам и ко всем Предстоятелям Православных Церквей с просьбой содействовать объединению украинского Православия. Принимая во внимание столь длительную историю общения, просим Ваше Святейшество помочь украинцам в ​​достижении заветного церковного единства. В этом заинтересованы миллионы православных верующих в Украине, и среди них - весьма значительная часть прихожан Украинской Православной Церкви.

Хотя среди духовенства и верующих разных церковных юрисдикций существуют разные мнения по поводу будущего Православия в Украине (что является вполне нормальным для демократического государства), но статус автокефальной Церкви является естественным и закономерным, учитывая 1000-летний опыт существования украинского государства еще со времен нашего православного единства с Византией. По нашему мнению, возможна и целесообразна определенная последовательность шагов ради такого объединения:

1) Признание возможности и создание условий для братского, молитвенного и (в недалекой перспективе) евхаристического общения между верующими украинских православных юрисдикций, еще до того как будут решены сложные вопросы статуса украинских церковных юрисдикций в мировом Православии.

2) Осознание и утверждение того, что будущая объединенная автокефальная Православная Церковь в Украине, согласно гарантированной законодательством Украины свободе совести и религиозных убеждений, не будет препятствовать религиозному самоопределению православных украинцев, которые будут иметь желание оставаться в подчинении Московского Патриархата как части Русской Православной Церкви в Украине.

3) Просим использовать Ваш авторитет для призыва к епископам в Украине не применять церковно-административных мер к священнослужителям, которые публично поддерживают различные форматы объединения украинского Православия. Способствовать свободному переходу приходов и священнослужителей в объединенную автокефальную Православную Церковь в Украине.

Мы приветствуем инициативу народных депутатов Украины, провозглашенную в обращении к Вашему Святейшеству, о созыве под руководством Вселенского Патриархата Всеукраинского объединительного собора, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское Православие. Просим Вас быть почетным Председателем этого Собора и его арбитром, а также призвать к участию в нем видных представителей Константинопольской Церкви-матери и гостей из других братских автокефальных Православных Церквей.Cегодня Garkusha рассчитывает на вас

Garkusha Tetiana нуждается в вашей помощи с петицией «Варфоломій, архієпископ Константинополя, Вселенський Патріарх: Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про сприяння об’єднанню українських церков». Garkusha и 1 649 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.