Петиция закрыта

Сусанна Егорянды жоопко тартууну талап кылабыз!!!

Эта петиция собрала 8 подписантов


Кыргызстандын жарааны Сусанна Егорян, Кыргызстандын атынан эл аралык сулуулар конкурсуна барып, өз билемдик менен, "Азият" эмесмин деп, тарыхый мекени болгон Армениянын атынан чыккан. Ошол себептүү, 
Кыргызстандын жарандарынын ар-намысын жана беделин  чет эл арасында  жана Кыргызстанда жаманатты кылып, ушул жоругу менен басмырлаган үчүн, Сусанна Егорянды жоопко тартуу же мыйзамдын башка каражаттарын колдонуп, жоопкерчилике тартылуусун талап кылабыз.

Себеби,   Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана эл аралык келишимдерде таанылган укуктардын жана эркиндиктердин катарында ѳзүнүн табияты боюнча эч кандай чектелбей турган, адамдан ажырагыс касиет болуп каралган баалулуктардын бири болуп инсандын ар-намысы жана бедели (кадыр-барк) эсептелет.
 
Ар-намыс жана Бедел (кадыр-барк) деген бул коом тараптан инсанга болгон субъективдүү мамиле жана коом тараптан берилген бааны билдирген адеп-ахлактык категориясы.
Адамдын укуктарынын жалпы Декларациясы (преамбула, 1-берене) жана жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык Пакт, эркиндиктин, адилеттүүлүктүн жана жалпы тынчтыктын негиздери катары эсептелген адамдын бирдей жана тартып алынгыс укуктары менен бирге адам коомчулугунун бардык мүчөлөрүнө таандык болгон беделдикти тааныйт.

Ушул жоболор Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналат (Конституция, 6-берене, 3-бөлүк).
Ошондуктан инсандын ар-намысынын жана беделинин кол тийбестиги укук коргоо тараптардан сѳзсүз түрдѳ кепилдениши зарыл.

Бирок, бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык ой-пикир эркиндиги эч чектелүүгѳ тийиш эмес деген беренеге такыр туура келбейт.
Себеби, инсандын ар-намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсинткен кѳрүнүштѳр бул сөз жана басма сөз эркиндигин, маалымат эркиндигин кыянаттык менен пайдалануу.

Башкача айтканда, Сусанна Егорян Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана эл аралык келишимдерде кепилденген укуктар менен эркиндиктерди пайдаланууда, кыргыз жарандарынын укуктарына жана эркиндиктерине (ар - намыс жана кадыр баркына) опузалаган же басмырлаган аракеттер (Кыргызстандык болуп туруп Армениянын атынан чыгуудан ) баш тартууга милдетүү болчу.

Кыргызстан жарандарынын ар - намыс жана кадыр баркын эл арасында басмырлаган жана беделин жаманатты кылган үчүн, Сусанна Егорянды жогоруда көрсөтүлгөн беренелер боюнча жоопко тартуу же мыйзамдын башка каражаттарын колдонуп,  жоопкерчилике тартылуусун талап кылабыз!!!


Бул коллективдик кайрулуубуз укуктук каражаттар менен ар бир адамдын ар-намысын жана беделин натыйжалуу сакталышын жана корголушун билдирет.



Cегодня Eldiyar рассчитывает на вас

Eldiyar Attokurov нуждается в вашей помощи с петицией «Аламединский районный суд: Сусанна Егорянды жоопко тартууну талап кылабыз!!!». Eldiyar и 7 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.