Petition Closed

Να μην προχωρήσει η μετατροπή του υποκλάδου Ειδικής Αγωγής σε ανεξάρτητο κλάδο

This petition had 402 supporters


Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας με τις επερχόμενες εξελίξεις στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτές ξεκάθαρα δρομολογούνται μέσα από την πρόταση για το νέο σχέδιο νόμου στην Ειδική Αγωγή που πρόσφατα δώσατε στην δημοσιότητα. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι αλλαγές που προτείνετε ως προς τον τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών και στελέχωσης της Ειδικής Αγωγής.

Συγκεκριμένα, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αναγνωρίζεται επίσημα ως ξεχωριστός κλάδος από την γενική αγωγή και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των δύο ανεξάρτητων αυτών κλάδων γίνεται σε διαφορετικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε προπτυχιακό επίπεδο. Με ποιό τρόπο η δημιουργία ανεξάρτητου κλάδου ειδικής αγωγής, η ένταξη στον οποίο καθορίζεται αποκλειστικά από το πρώτο πτυχίο, εξυπηρετεί τις ισότιμες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές όταν στην διεθνή βιβλιογραφία ο διαχωρισμός της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε γενική και ειδική κατεύθυνση αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη καθώς δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση όλων των μαθητών σε ισότιμες εκπαιδευτικές εμπειρίες (European Agency for Development in Special Needs Education, 2010); Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έκθεση της UNESCO στο International Conference on Education με θέμα «Inclusive Education: The way of the future» (European Agency for Development in Special Needs Education, 2010, UNESCO International Bureau of Education, 2009) ξεχωριστές πορείες αρχικής εκπαίδευσης (ειδική- γενική εκπαίδευση) δεν βοηθούν, αλλά η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών πρέπει να έπεται της απόκτησης δεξιοτήτων και εκπαιδευτικής εμπειρίας στο γενικό (mainstram) πλαίσιο (European Agency for development in special needs education, 2010).

Δεδομένου ότι η παιδαγωγική επιστήμη αφορά γνώσεις και δεξιότητες που ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή και όχι ενός τύπου μαθητή και η Ειδική Παιδαγωγική εντάσσεται στο ίδιο συνεχές με την Παιδαγωγική ως μία διαδικασία εντατικοποίησης (European Agency for development in special needs education, 2010) ποιά είναι η βάση για την θεσμοθετημένη αποκοπή του υποκλάδου της Ειδικής αγωγής από το επιστημονικό της υπόβαθρο; Σε ποιά ερευνητικά δεδομένα για την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της παρεχόμενης από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και την επάρκειά των εκπαιδευτικών που αυτά εκπαιδεύουν στηρίζεται μία τέτοια απόφαση; Πώς ορίζονταν και πώς θα ορίζεται από εδώ και πέρα ο όρος «Παιδαγωγική» από όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ελλάδας;

Ποία είναι η υιοθετούμενη από τον νόμο αντίληψη για τις σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου; Όπως κανείς μπορεί να διαπιστώσει μελετώντας το 8ο Παράρτημα (Appendix 8) της έκθεση A Framework for qualification of the European Higher Education Area (Bologna Working Groups on Qualification, 2005) η διαφορά ανάμεσα σε σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου είναι υπαρκτή και κάθε βαθμίδα προσόντων αντιστοιχεί σε αυξημένες δεξιότητες και γνώσεις σε σχέση με την προηγούμενη. Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου η μόνη βαθμίδα προσόντων που αναγνωρίζεται είναι αυτή που αντιστοιχεί στο πρώτο πτυχίο Πανεπιστημιακού ιδρύματος απαξιώνοντας πλήρως τα αυξημένα σε σχέση με αυτό προσόντα. Αυτό αντανακλάται στο είδος και στην ποιότητα των μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών όλων των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που διοργανώνουν προγράμματα εξειδίκευσης στην σχολική Ψυχολογία και ΕΑΕ; Με άλλα λόγια η εκπαίδευση και η κατάρτιση που τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας παρέχουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο δεν αντιστοιχεί στις αντίστοιχες βαθμίδες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων; Αν όχι για τι είδους εκπαίδευση ακριβώς πρόκειται και γιατί ονομάζεται μεταπτυχιακή; Αξιοπερίεργο είναι ότι τα Τμήματα Ειδικής Αγωγής είναι ανάμεσα στα τμήματα που οργανώνουν τέτοιου είδους μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε αποφοίτους του προπτυχιακού τους κύκλου σπουδών (π.χ. http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education/2014-03-18-07-08-18).

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσα από συμπληρωματικές σπουδές για την πραγματοποίηση των οποίων, στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, η απόκτηση πρώτου πτυχίου στην εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003). Όσον αφορά τα προγράμματα που οδηγούν σε απευθείας απόκτηση της εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των χωρών μελλών της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά παρατίθενται στην ιστοσελίδα του European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education (https://www.european-agency.org/) έχουν ενσωματωμένες τις συμπληρωματικές σπουδές, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια φοίτησης σε σχέση με το βασικό πτυχίο στην εκπαίδευση και συχνά καταλήγουν σε πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου (π.χ. Γερμανία, Φιλανδία). Όταν λοιπόν η γενικότερη τάση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ειδικού παιδαγωγού μέσα από υποχρεωτικές συμπληρωματικές σπουδές (ETUCE, 2008) πώς δικαιολογείται η απαξίωση των συμπληρωματικών προσόντων και η πρόταξη στις τοποθετήσεις κατόχων ενός μόνο βασικού τίτλου σπουδών τετραετούς φοιτήσεως. Οι συμπληρωματικές σπουδές δεν είναι απαραίτητες στην Ελλάδα; Τα πτυχία τετραετούς φοιτήσεως των δύο τμημάτων ειδικής αγωγής έχουν ενσωματωμένες τις συμπληρωματικές σπουδές; Με άλλα λόγια σε τέσσερα χρόνια φοίτησης έχουν καλύψει τις βασικές σπουδές (που αντιστοιχούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχουν τα άλλα παιδαγωγικά τμήματα) και τις συμπληρωματικές σπουδές (τις σχετιζόμενες με την ειδίκευσή τους); Αν αυτό ισχύει για ποιό λόγο δεν μπορούν να διδάξουν στην γενική τάξη ως εκπαιδευτικοί του τμήματος και τα υπόλοιπα παιδαγωγικά τμήματα γιατί δεν συμπτύσσουν τους κύκλου σπουδών τους σε τρία αντί για τέσσερα χρόνια; Πως δικαιολογείται η αναντιστοιχία που δημιουργείται από το γεγονός ότι ενώ τα προσόντα των εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71 δεν είναι επαρκή για την τοποθέτησή τους στην γενική (mainstream) τάξη, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τους επιτρέπει να λειτουργούν ως δεύτεροι εκπαιδευτικοί της τάξης και να αναλαμβάνουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού της γενικής (mainstream) τάξης;

Τέλος, η στροφή τόσο σε διεθνές όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο προς ένα μοντέλο  που προάγει την συνεκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό (mainstream) σχολείο (Drabble, 2013) δεν είναι εμφανής στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η ιδέα της ένταξης και συνεκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες δεν αναφέρεται σε πρόσθετες ρυθμίσεις προκειμένου να στεγαστούν οι ανάγκες κάποιων παιδιών μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στο σύνολό του παραμένει το ίδιο (European Agency for development in special needs education, 2010, Ainscow and Haile-Giorgis, 1998). Συνεπώς μία πραγματική στροφή προς ένα ενταξιακό-συνεκπαιδευτικό μοντέλο εκπαίδευσης δεν μπορεί να εστιάζει στις δυσκολίες των μαθητών και να παραβλέπει τους νέους ρόλους όλων των εκπαιδευτικών που αναδύονται από την στροφή στην συνεκπαίδευση  και την ευθύνη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην επιστημονικά και ερευνητικά τεκμηριωμένη ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011).

 

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η παρούσα πρόταση, παραβιάζει οποιαδήποτε αρχή αξιοκρατίας, είναι επιστημονικά αβάσιμη, δεν στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα, αντιβαίνει στις βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην δημιουργία ενός σχολείου που παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους. Θεωρούμε ότι η λύση στο υπαρκτό και πραγματικά σοβαρό πρόβλημα απορρόφησης των εκπαιδευτικών που διαθέτουν ένα μόνο βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή θα πρέπει να δοθεί χωρίς συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ειδικής Αγωγής. Και στην διαδικασία επίλυσης αυτού του προβλήματος βασική θα πρέπει να είναι η συμβολή των Πανεπιστημιακών τμημάτων που απένειμαν τα πτυχία αυτά μέσα από την ανάληψη ευθυνών απέναντι στους αποφοίτους τους και την εναρμόνιση του χαρακτήρα τους προς τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.Να μην προχωρήσει ο διαχωρισμός γενικής και ειδικής αγωγής ο οποίος όχι μόνο είναι επιστημονικά και ερευνητικά αβάσιμος αλλά επιπλέον έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παιδαγωγική πράξη καθώς δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην συνεκπαίδευση και ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό (mainstream) σχολειό. Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός αυτός δημιουργεί αυθαίρετες ανισότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών ως προς τα βασικά τους πτυχία τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται ΙΣΟΤΙΜΑ. Η παιδαγωγική επιστήμη αφορά γνώσεις και δεξιότητες που ο εκπαιδευτικός-αποφοιτος παιδαγωγικών τμημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου κατέχει και πρέπει να κατέχει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή και όχι ενός τύπου μαθητή και αποτελεί βασική προϋπόθεση για να εργαστεί ο εκπαιδευτικός στο χώρο της ειδικής αγωγής.

2.Προτείνουμε την ισότιμη μοριοδότηση των προσόντων ΟΛΩΝ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής δασκάλων και νηπιαγωγών με σκοπό την αξιοκρατική κατάταξη τους στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Τα τυπικά και επιπρόσθετα προσόντα που έχουν άμεση συνάφεια με την Ειδική αγωγή να μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια υπολογισμού μοριοδοτησης του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα να μοριοδοτειται κάθε εκπαιδευτικός είτε ΠΕ60.50 είτε ΠΕ 61 με βάση την ημερομηνία κτήσης πτυχίου, τον βαθμό πτυχίου, τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά και την προϋπηρεσία.

 

 ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70.50) & ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (60.50)

Πηγές

Ainscow, M. and Haile- Giorgis, M. (1998). The Education of Children with Special Needs: Barriers and Opportunities in Central and Eastern Europe. Innocenti Occasional Papers, Economic and Social Policy Series, no 67. Florence: UNICEF International Child Development Centre.

Bologna Working Groups on Qualification (2005). A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, Copenhagen, Denmark: Ministry of Science, Technology and Innovation.

Drabble, S. (2013), Support for children with special educational needs. RAND Corporation. [Online]. Available at http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR180.html (Ημερομηνία πρόσβασης 2 Απριλίου του 2014)

European Agency for Development in Special Needs Education (2003). Special Education in Europe: Thematic Report. European Agency for Development in Special Needs Education.

European Agency for development in special needs education (2010).Teacher Education for Inclusion- International Literature Review, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Education.

European Agency for Development in Special Needs Education (2011). Teacher Education for Inclusion Across Europe- Challenges and Opportunities, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Education.

European Trade Union Committee for Education (2008). Teacher Education in Europe: An ETUCE Policy Paper. Brussels: European Trade Union Committee for Education

UNESCO International Bureau of Education (2009). Inrternational Conference on Education. Inclusive Education: The Way of the Future 28th Session Geneva 25-28 November 2008.

https://www.european-agency.org/

 

http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education/2014-03-18-07-08-18Today: Alkmini is counting on you

Alkmini Lachana needs your help with “Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Να μην προχωρήσει η μετατροπή του υποκλάδου Ειδικής Αγωγής σε ανεξάρτητο κλάδο”. Join Alkmini and 401 supporters today.