Petition Closed

Đảm bảo quyền của người LGBT trong Hiến pháp Việt Nam

This petition had 3,072 supporters


Đầu tiên cho đến sau cùng, người đồng tính, song tính và chuyển giới (viết tắt là “LGBT”) cũng là con người. Và với tư cách là một con người, người LGBT cũng được hưởng tất cả những quyền mà mọi người đều có.

Tuy vậy, cũng như những nhóm thiểu số khác, quyền của người LGBT thường có nhiều khả năng không được nghĩ tới trong quá trình làm luật. Điều này dẫn tới những quy định thiếu bao quát, không bảo đảm thực thi được quyền của người LGBT.

Vì vậy, với tư cách là một phần không thể tách rời của xã hội, những quyền của người LGBT cũng phải được thể hiện hoặc bao quát vào trong bản dự thảo Hiến pháp.Today: ICS Center is counting on you

ICS Center needs your help with “Đảm bảo quyền của người LGBT trong Hiến pháp Việt Nam”. Join ICS Center and 3,071 supporters today.