Petition Closed

Riachtanas Gaeilge- Uachtarán na hOllscoile- OÉ Gaillimh

This petition had 377 supporters


BÉARLA THÍOS/// ENGLISH BELOW

A chara,

 

Tá moladh déanta ag Údarás Ollscoil na hÉireann, Gaillimh go gcuirfí ar ceal go hiomlán an riachtanas d'inniúlacht sa Ghaeilge do phost Uachtarán na hOllscoile.

Iarraim do thacaíocht-sa do mholadh difriúil, is é sin, go mbeadh inniúlacht sa Ghaeilge ag an té a cheapfaí mar Uachtarán ar an Ollscoil seo ag tráth an cheapacháin nó laistigh d'achar sonraithe ina dhiaidh sin.

Is moladh lán-dearfach, neamh-eisiach é seo. Chiallódh sé nach mbeadh bac ar dhuine ar bith cur isteach ar phost an Uachtaráin ar an mbonn nach raibh inniúlacht sa Ghaeilge acu, agus go mbeadh an té a cheapfaí inniúil ar Ghaeilge cheana féin go mbainfeadh sé/sí inniúlacht amach laistigh d'achar sonraithe ina dhiaidh sin.

Creidim-se go bhfuil sé an-réasúnta bheith ag súil go mbeadh Uachtarán na hOllscoile seo inniúil ar dhá theanga oifigiúla na hÉireann, nó go mbainfeadh sé/sí sin amach laistigh d'achar sonraithe - agus gach seans go mbeidh an tUachtarán in oifig go ceann 10 bliain.

Tá freagracht statúideach ar OÉ, Gaillimh oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar, agus tá sé mar aidhmeanna straitéiseacha aici campas eiseamláireach dátheangach a chothabháil, agus tacú le pobail Ghaeilge agus Ghaeltachta.

Bhain Gaillimh stádas mar Chathair Dhátheangach amach sa bhliain 2016.

Tá Gaillimh ainmnithe ina Príomhchathair Chultúrtha Eorpach don mbliain 2020, agus roghnaíodh 'Teanga' mar cheann de thrí mhór-théamaí na cathrach ina leith sin.

Tá tacaíocht fhairsing ag an moladh seo agamsa i measc na foirne acadúla, agus tá achainí ar aon dul leis an gceann seo sínithe ag a lán acu cheana féin. Pléifear an achainí ag cruinniú de Chomhairle Acadúil OÉ, Gaillimh an Déardaoin seo (16 Feabhra).

 

Má thacaíonn tú leis an moladh seo, sínigh é anois, le do thoil!

 

-------------------------------

 

A chara,

 

The Governing Body of the National University of Ireland, Galway has proposed to remove completely the requirement for proficiency in Irish for the post of President of the University.

I ask your support for an alternative proposal, namely, that the person appointed President of this University should have proficiency in Irish either on appointment or by a specified time thereafter.

This is an entirely positive, non-exclusionist proposal. It would mean that no one would be excluded from applying for the post of President on the grounds of not having proficiency in Irish, and that whoever was appointed would either be proficient already or would become proficient by a specified time thereafter.

I believe it is an entirely reasonable expectation that the President of this University - whose appointment is liable to be for 10 years - should have proficiency in the two official languages of Ireland already, or should achieve this within a specified period of time.

NUI Galway has statutory responsibility for providing education through the medium of Irish, and two of its key strategic aims are to maintain an exemplary bilingual campus and to support Gaeltacht and other Irish-medium communities.

Galway city achieved the status of Bilingual City in 2016.

Galway was named European Capital of Culture for 2020, and Language was chosen as one of its three major themes in that context.

This proposal of mine has widespread support from academic staff, many of whom have already signed a petition similar to this. It will be discussed at a meeting of the University's Academic Council this Thursday (16 February).

 

If you support this proposal, please sign it now!

 



Today: Clíodhna is counting on you

Clíodhna Nic Giolla Chomhaill needs your help with “Údarás na hOllscoile: Riachtanas Gaeilge- Uachtarán na hOllscoile- OÉ Gaillimh”. Join Clíodhna and 376 supporters today.