Başarı

Memurların güvencelerini ortadan kaldıran yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesini engelleyin.

Bu kampanya 73 destekçi ile değişim yarattı!


Bu destek çok önemlidir, çünkü; yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’ndan geçtiği takdirde; 2451 sayılı Yasanın 1 ve 2 sayılı cetvellerinde kayıtlı kamu görevlileri ile ilgili görev yeri ve unvan değişikliklerinde idari yargı yürütmeyi durdurma kararı veremeyecektir. İdari Yargı, iptal kararı vermesi halinde ise idare bunu iki yıl içinde yerine getirmeyecek ve bu süre içinde yerine getirmeyen yöneticiler de cezai sorumluluktan kurtulacaktır. Sözkonusu yasanın 2 sayılı cetvelinde Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri de yer almaktadır.

"Denetim elemanları açısından fonksiyonel bağımsızlık; tarafsız, nesnel, hukuka uygun ve ön yargısız davranmayı, çıkar çatışmasından uzak durmayı ifade eder. Tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirmiş bir denetim öncelikle denetlenenlere ve hakkında soruşturma yapılanlara zarar verir. Müfettişlik güvencesi ve fonksiyonel bağımsızlığı ortadan kaldırılmış bir denetimin yolsuzlukla mücadelede de işlevsiz kalacağı kuşkusuzdur." 

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvellerde yer alan diğer unvanlar

  • Valiler; Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler; Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Bakan Yardımcıları, Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil),Genel Müdür ve Yardımcıları (Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,-Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanları, Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil), Birinci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanları, İl İdare Şube Başkanları, Bölge Müdürleri ve Başmüdürler, Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü. 

Anayasa’nın 125’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.” hükmüne aykırı olarak Komisyondan geçen bu tasarı yasalaştığı takdirde hukuki güvenlik ilkesi bağlamında müfettişlik güvencesi ve 657 sayılı Yasanın Kariyer ilkesi fiilen ortadan kalkacak ve denetim elemanlarının fonksiyonel bağımsızlığı da yok olacaktır.

 Bu nedenle, bu kampanyanın toplumun tüm kesimi tarafından desteklenmesi gerekmektedir.Bugün izkarakulak imzanı bekliyor!

izkarakulak karakulak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Ömer ÇELİK: Memurların güvencelerini ortadan kaldıran yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesini engelleyin.». izkarakulak ve imza atan diğer 72 kişiye katıl.