Çocuk istismarına toplum olarak dur demek için ivedi bir şekilde yasalar düzenlenmeli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER:

1-         Okullarda velileri çocuğun cinsel istismarı konusunda bilinçlendirmeye yönelik Eğitim Seminerleri yapılmalı, Ailelerin bu eğitimlere katılmalarını zorunlu kılacak tedbirler alınmalıdır. Ailelere yönelik bu eğitim ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarını ve doğru iletişimi de kapsamalıdır.

2-         Çocuklara okullarda Akran Zorbalığı ve Cinsel İstismar konularında yaşa göre uygun bilgilendirme yapılmalı, eğitim verilmelidir.

3-         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğünde başlatılan Erken Uyarı Sistemi Projesi okullarda geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır. Erken Uyarı Sisteminin daha iyi işlerlik kazanabilmesi için her okulda bir Rehber Öğretmenin görev yapması sağlanmalıdır.

4-         Her okulda en az bir  rehber öğretmen bulunması sağlanmalıdır.

5-         Pedofil bireyler taciz aşamasında kalmış fiilleri için ceza alıp infaz tamamlansa da infazın tamamlanmasından sonra takibe tabi olmalıdır. Okul, park vb. yerlere yaklaştırılmamalılar.

6-         Devlet sadece cinsel suçlar bağlamında değil, çocuğun bütün olarak cinsel kimliğini korumalı ve gereken hassasiyetin gösterilmesini sağlamalıdır. LGBT çocukların koruma altına alınması için ayrı ve özel Kurumlar var olmalı. Zira bu çocukların uğradığı istismar sonucu da yeterli ve gerekli koruma ve gözetim sağlanamamaktadır.

7-         Pedofil bireylerin bir olay yaşanmadan tedavi olmak istediklerini söyleyip tedavi olabilmeleri için bir çağrı hattı oluşturulmalıdır.

8-         Okul, yurt, spor kulüpleri, kreş, çocuk cezaevleri gibi çocukların emanet edildiği kurum ve kuruluşlar sıkı denetime tabi tutulmalıdır.

9-         Okul, Hastane gibi kurumlarda çalışan personel; çocuk istismarı ile ilgili vakaları gerekli yerlere bildirmek konusunda bilgilendirilmeli.

10-       ALO 183 hattı kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalı.

 

II-        ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINA İLİŞKİN HUKUKİ ÖNERİLER:

1- ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) uygulaması konusunda bir an önce yasal düzenleme yapılmalı ve  mağdur çocuğun ifadesine ilişkin düzenleme CMK’da yer almalıdır. Mağdur ifadesinin Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında ne şekilde alınacağı CMK’da detaylı düzenlenmeli, Adli Görüşme Odaları yaygınlaştırılarak kovuşturma aşamasında mağdur ifadesinin Adli Görüşme Odasında alınması sağlanmalıdır.

2- Yine CMK  ’da yapılacak bir düzenleme ile Mağdur ifadesinin ÇİM ’de alınması zorunlu hale getirilmelidir.

3- ÇİM ‘de görüntülü olarak alınan ifade Soruşturma ve Kovuşturmanın diğer aşamalarında izlenmeli. Zorunlu olmadıkça mağdur duruşmaya çağrılmamalıdır.

4- Çocuk İstismarı ile ilgili davalarda Çocuk Hakları Merkezlerinin ve Baroların mağdur çocuk yanında yer almak için bulundukları Katılma Taleplerinin mahkemelerce kabul edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. Tıpkı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi Barolar ve  Baroların Çocuk Hakları Merkezleri için de doğrudan suçtan zarar görme şartı aranmamalıdır.

5- Çocukların cinsel istismarı ile ilgili davalar Yargılama Süreci boyunca baştan sona Görüntülü olarak kayıt altına alınmalı, bu konu CMK ‘da düzenlenerek yasalaşmalıdır. Bu şekilde yargılama sırasında çocukların örselenmesinin, birden fazla defa ifadesine başvurmak üzere adliyeye çağrılmasının ve sair hak ihlallerinin önüne geçilmelidir.

6- Yargılama süresince çocukla ilgili bilgilerin gizliliğinin korunmasının yanında aile ile ilgili belirleyici bilgilerin de gizliliğinin korunması sağlanmalıdır. Zira basında aile ile ilgili açık bir şekilde yapılan haberler, fotoğrafların yüz hatları anlaşılacak şekilde buzlanması  çocuğun kimliğini de ifşa etmekte ve çocuğun zarar görmesine neden olmaktadır.

7- İstismar mağduru çocuklara Psikolojik Destek ve Rehabilitasyon tedbiri Savcılıkça Hazırlık Aşamasında, Mahkemece Yargılama aşamasında ivedilikle alınmalı ve özenle gerekenlerin yapılması sağlanmalıdır.

8- Çocuklar için Danışmanlık tedbirleri ivedilikle prosedürlere takılmaksızın alınmalı. Alınan bu tedbirlerin uygulanması için Devlet Kurumları ve Görevlilerince azami özen gösterilmeli.

9- Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarının yargılamasında iyi hal indirimi yapılmamalıdır.

10- Ceza İnfaz Kanununda  değişiklik yapılarak, TCK kapsamında verilen cezaların infaz kanunu ile  çok az bir kısmının infaz edilebilmesi düzenlemesinden vazgeçilmelidir.

11- Çocuğa yönelik cinsel istismar ve çocuğa yönelik şiddet suçlarının asla Genel Af kapsamına alınamayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

12- Çocuğun rızası kavramı yasadan çıkartılmalıdır. Aile şikayetten vazgeçse de çocuğun şikayeti vaki kabul edilerek Kamu Davası devam etmelidir.