Quality of Medical Education an Internet Based Yahoo Group of Like Minded persons

Quality of Medical Education an Internet Based Yahoo Group of Like Minded persons

Impact

1 Petition

47 Supporters

Supporters

usha gupta
dr.rajiv sharma
Sushama Anil
Suresh Singh
PREM CHANDRA SRIVASTAVA
shilpi pawar
Dr Y.K.PUNDIR KUMAR
akshi sangra
narsingh verma
vedprakash sharma
Dr Harivansh Chopra
ashok adhao
Dr A P Singh
rajeev sharma
Abhijit Roychowdhury