India against Reservation

India against Reservation

Impact

1 Petition

813 Supporters

Supporters

surbhit agarwal
Royal Challenger
Trevor Morgan
durga prasad
Thammana Kalyan
Vineeth Kartha
Sandeep  Gurram
Ramadoss Vinayagam
Kaushik Dessai
Gouraswamy  krishna murthy
Vivek BS
Pramod Joshi
pankaj khanna
adarsh krishna
rohit sharma