日本から原発をすべてなくすことを願う声

日本から原発をすべてなくすことを願う声

Impact

1 Petition

933 Supporters

Supporters

Take Kyoko
MAKINO KOTO
Shinichiro Aiga
OHTA SACHKO
Tadashi Settsu
Michel Flor-Henry
Katherine Earnshaw
Yukihiro MAEDA
Nonomura Yo
Chase Yoko
Kimiyo  Nakamura Garey
Miyao Motoko
Ichikatai Natsuki
Tada Kyoko
okada kazumi