Hoang Phong Ngo & Vietnamese community for political refugees in European Union

7,268 supporters

  Started 3 petitions

  Petitioning European Parlament

  No trade agreement with Vietnam without human rights and ILO labour standards

  VMN / DE Europe would like to conclude the EVFTA (European Vietnamese Free Trade Agreement) with Vietnam, which should bring Vietnam 50 billion euros / year. Vietnam is at the forefront of human rights violations and does not accept the International Labor Standards (ILO). Amnesty International reports about the serious human rights situation in Vietnam. Also Human Rights Watch criticizes the numerous violations of human rights. Any agreement without regard for human rights and international labor standards would further stabilise the dictatorship regime even more; support the more oppression thus the people will not benefit. We seek your support to appeal to the European Parliament with the following requests:  a) The EVFTA must only be signed conditional to human rights and international labor standards (ILO) being upheld AND must be an ongoing mandatory condition imposed on the Vietnamese communist b) Stop all financial support/aid for Vietnam immediately, since the money does not reach those affected and in need, but instead goes into the pocket of regime members.  c) The EU needs to show a much firmer, clearer stance on measures against ongoing human rights violations in Vietnam.  I (Hoang Phong Ngo) am from Vietnam and know the serious situation there from my own experiences. Franz Alt and I have also submitted a more detailed petition to the European Parliament (D317027) that was confirmed by the EP on 02.12.2019.We thank you very much for your support in advance. We wish you a Happy New Year 2020 "All of us should be happy, alone happy should be ashamed". Albert Camus With best regards                                                                                                          Dipl. Kaufmann Hoang Phong Ngo & Dr. Franz Alt  

  Hoang Phong Ngo & Vietnamese community for political refugees in European Union
  7,299 supporters
  Petitioning European Parlament

  NO HUMAN RIGHTS - NO ILO - NO TRADE TO VIETNAM - NO EVFTA

  DE / EN Chúng tôi, đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể đồng ký tên dưới đây, gởi Kiến Nghị Thư yêu cầu Quốc Hội Châu Âu đình chỉ Quyết định về Hiệp Định Thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam, với lý do Nhà cầm quyền CSVN vi phạm Nhân quyền một cách trầm trọng, không phê chuẩn công ước 87, một công ước quan trọng về việc cho phép thành lập nghiệp đoàn độc lập theo Luật Lao động Quốc tế (ILO).                      Chúng tôi kêu gọi QHCÂ:    a) Hiệp Định Thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam phải được đình chỉ vô thời hạn khi Nhà cầm quyền độc tài cộng sản tiếp tục xem thường, chà đạp, không thực thi Nhân quyền, không chấp nhận Luật Lao động Quốc tế ILO một cách toàn vẹn và nghiêm túc.                                                                                                                     b) Ngừng các khoản viện trợ nhân đạo, phát triển cho Việt nam ngay lập tức, bởi vì người dân Việt nam không hưởng được bất cứ phúc lợi nào từ các viện trợ này, mà số tiền này chỉ chạy vào túi riêng các quan chức của nhà cầm quyền độc tài tại Việt nam.                                                                                                                                                                                                                                                              c) Tỏ thái độ rõ ràng hơn nữa với các biện pháp chế tài đối với các vi phạm Nhân quyền trắng trợn vẫn tiếp tục diễn ra ở Việt Nam Chúng tôi mong mỏi đồng bào Việt nam và bạn bè thân hữu ngoại quốc khắp nơi trên thế giới đồng ký tên vào kiến nghị này để biểu hiện sự quan tâm đến đất nước chúng ta, biểu lộ sức mạnh của người Việt Hải ngoại, đồng thời lên tiếng với Quốc Hội Âu châu thay cho 96 triệu người dân đang bị bịt miệng và đàn áp tại Việt Nam. Thay mặt các Hội đoàn, Đoàn thể đồng ký tên bên dưới                                         Kính                                 Dipl. Kaufmann Ngô Hoàng Phong & Dr. Franz Alt                                                                         Chú thích: Bản tiếng Việt chúng tôi cố gắng cô động, chỉ nêu lên những điều cơ bản, ngược lại bản tiếng Đức và tiếng Anh cho người Âu Châu nên chúng tôi nỗ lực trình bày sự việc một cách đầy đủ hơn, nhiều thông tin hơn, ngõ hầu giúp người dân Châu Âu hiểu rõ vấn đề hơn. Kính mong Quý vị thông cảm. Xin chân thành cảm ơn  Đơn Petition của chúng ta đã được QH Châu nhận và xem xét với số hiệu D317027 của ngày 02.12.2019  

  Hoang Phong Ngo & Vietnamese community for political refugees in European Union
  7,299 supporters
  Petitioning Europa Parlament

  Kein Freihandelsabkommen mit Vietnam ohne Einhaltung der Menschenrechte und Arbeitsnormen

  VMN / EN Europa möchte gerne mit Vietnam das Europäisch Vietnamesische Freihandelsabkommen (EVFTA) abschließen, das Vietnam 50 Milliarden Euro bringen soll. Vietnam führt an der Spitze der Menschenrechtsverletzungen und akzeptiert nicht die Internationalen Arbeitsstandards (ILO). Amnesty International berichtet über die kritische Menschenrechtslage in Vietnam (1). Auch Human Right Watch kritisiert die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in seinem Jahresbericht 2019 sehr deutlich (2). Unterdrückung Andersdenkender, willkürliche Verhaftungen und Folter sind leider keine Ausnahme. Das Abkommen ohne Menschenrechtswahrung und Internationale Arbeitsstandards würde das diktatorische Regime noch mehr stabilisieren, den Unterdrückungsapparat unterstützen, und die Bevölkerung hat nichts davon. Wir appellieren daher an das Europaparlament mit euren Unterstützung:     a) Das EVFTA müsste  auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt werden, solange die Menschenrechte von dem vietnamesischen diktatorischen Regime missachtet bzw. mit Füssen getreten werden, die internationalen Arbeitsstandards (ILO) nicht von dem Regime in Vietnam vollkommen akzeptiert und umgesetzt werden. b) Alle finanziellen Unterstützungen für Vietnam müssen sofort gestoppt werden, weil das Geld bei den Betroffenen nicht ankommen, sondern in die eigenen Tasche von Regimemitgliedern wandert.  c) Die EU muss eine viel klarere Haltung mit Maßnahmen gegen andauernde Menschenrechtsverletzungen in Vietnam zeigen.  Ich (Hoang Phong Ngo) stamme selbst aus Vietnam und kenne die Zustände dort aus eigenem Erleben und möchte mit dieser Petition dazu beitragen die Menschenrechtslage in Vietnam zu verbessern. Franz Alt und ich haben dazu auch schon eine ausführliche Petition beim Europaparlament (D317027) eingereicht, die am 02.12.2019 bestätigt wurde. Wir danken Euch herzlich , liebe Freunde, für eure Unterstützung im Voraus, wünschen Euch ein gutes neues Jahr 2020 mit viel Glück mit einem Zitat von Albert Camus "jeder von uns soll glücklich sein, allein glücklich soll man sich schämen" Liebe Grüsse                                                                                                             Dipl. Kaufmann Hoang Phong Ngo & Dr. Franz Alt

  Hoang Phong Ngo & Vietnamese community for political refugees in European Union
  7,299 supporters