UNHRC Campaign Committee

0 supporters

To Campaign for stopping the Vietnamese government from being elected into the U.N. Human Rights Council, the top human rights body in the world. * Vận động nhăn chận CSVN được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, cơ quan nhân quyền cao nhất thế giới. * Email: "unhrc.cc@gmail.com"

Started petitions