หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

1,797 supporters

UNHCR คือหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของ UN ที่ได้รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาติให้ทำหน้าที่มอบความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก ภารกิจของเราคือการมอบความช่วยเหลือด้านที่พักพิง น้ำสะอาด ระบบสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ และที่สำคัญคือการพึ่งพาตนเอง UNHCR ทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะเป็นการกลับภูมิลำเนาโดยสมัครใจ ได้รับอนุญาตให้อาศัยอย่างถาวรในประเทศที่ลี้ภัย หรือเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม กว่า 60 ปีแล้วที่ UNHCR ได้สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัยกว่าหลายสิบล้านคนทั่วโลก เราได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้ง ปัจจุบัน UNHCR ยังคงทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจำนวนกว่า 50 ล้านคนใน 123 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ภารกิจของเราเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับจำนวนของคนบริสุทธิ์ต้องถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือนตนเอง UNHCR พึ่งพางบประมาณจากบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชน และยังคงต้องการงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

Started 1 petition

ลงชื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

  ร่วมสนับสนุนผู้ลี้ภัยให้ได้รับความคุ้มครอง ยังมีคนกลุ่มหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่น้อยคนนักจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขา พิษของสงครามและความขัดแย้งทำให้คนเหล่านี้ต้องฝ่าความทุกข์ทรมาณ สูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนอันเป็นที่รัก คนเกือบ 60 ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับให้ลี้ภัย บางคนพิการ สูญสิ้นอิสรภาพ สูญสิ้นครอบครัว หรือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นคน ต้องทนทุกข์กับความโศกเศร้าและพลัดพราก พวกเขาไม่มีแม้แต่แผ่นดินที่จะเรียกได้ว่า “บ้าน” กว่าจะลี้ภัยมาถึงสถานที่ที่ปลอดภัยก็ต้องเผชิญกับความบอบช้ำและหวาดกลัวว่าจะโดนทำร้าย ทรมาน ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ  อีกทั้งยังถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ฝืนต่อจิตใจ และยังขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต อาทิ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม และสถานที่พักพิง เป็นต้น UNHCR คือหน่วยงานของ UN ที่ได้รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาติให้ทำหน้าที่มอบความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ลี้ภัยเกือบ 60 ล้านคนทั่วโลก ภารกิจในระดับนานาชาติของเรา คือการมอบที่พักพิง น้ำสะอาด ระบบสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ ที่สำคัญคือการพึ่งพาตนเอง และการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ลี้ภัยอีกต่อไป โปรดเมตตา “ผู้ลี้ภัย”  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในโลก และร่วมกันแสดงน้ำใจลงชื่อสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองจาก UNHCR เสียงของคุณหยุดความทุกข์ทรมาณของเพื่อนมนุษย์ได้

หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
9,382 supporters