The Safe Haven Organization -Organizzazzjoni Porto Salvo

756 supporters

  Started 3 petitions

  Petitioning The Archbishop of Malta and the Dominican Provincial in Malta.

  Please support Fr Mark Montebello - Appoggjaw lil Patri Mark Montebello

  All people can benefit from this petition since Fr Mark is always ready to support any just cause , in our case a foundation (The Walsingham Foundation) an adoption support organization. He not only lent us an office and a hall at Dar it-Tama (House of Hope) at that time the headquarters of Mid-Dlam ghad-Dawl (From darkness to light) without charging us a single cent and this foundation resulted in finding an alternative country from where to adopt. Through our work, always with the help of Fr Mark 5 adoptions from Bulgaria were finalised. Unfortunately, after the 5th adoption from this country was finalised this country closed the doors to international adoptions. Fr Mark likes telling the truth and whenever he saw a just cause he was always the first person to support the cause and besides our foundation he helped establish Mid-Dlam ghad-Dawl mostly for former inmates. He still organises prison visits and tries to find work for former inmates. Because of his writings whether and contributions to the press and on TV and Radio he was many times censored by the Church and the Dominican Provincial in Malta and we ask both persons to remove censorship once and for all and stop threatening him with defrocking him. Kulhadd jista jibbenifika minn dil-petizzjoni billi Patri Mark dejjem appoggja kawzi gusti u fil-kaz taghna fondazzjoni (Fondazzjoni Walsingham) ghaqda favur l-adozzjoni. Mhux biss silifna ufficju u sala f'Dar it-Tama minghajr ma talabna centezmu u permezz ta' dil-fondazzjoni instab pajjiz alternattiv minn fejn jaddottaw. Permezz ta' xoghlna dejjem bl-ghajnuna ta' Patri Mark gew konkluzi 5 adozzjonijiet mill-Bulgarija. Sfortunatament wara l-hames addozzjoni dal-pajjiz waqqaf l-addozzjonijiet mill-barranin. Patri Mark ihobb jghid is-sewwa u kull meta jara kawzi gusti jkun minn tal-ewwel li jghin u minbarra l-fondazzjoni taghna waqqaf mid-Dlam ghad-Dawl, l-aktar ghal ex-habsin. Ghadu jorganizza zjarat fil-habs u jipprova jsib xoghol meta johorgu. Minhabba kitbietu u partecipazzjoni fi programmi fuq ir-radju u t-TV kemm il-darba gie ccensurat u bata' anke l-ezilju, suppost ghall-missjoni kemm mill-Knisja kif ukoll xi Provincjali Dumnikani u nhegguhom biex jieqfu mic-censura darba ghal dejjem u jieqfu t-theddid li jikecca minn sacerdot.  

  The Safe Haven Organization -Organizzazzjoni Porto Salvo
  309 supporters
  Petitioning The Archbishop of Malta - The Bishop of Gozo

  End the sufferings of the Interdict - Nehhi t-tbatijiet ta'l-Interdett

  In 1960 Archbishop Sir Michael Gonzi and Bishop Guzeppi Pace both imposed an Interdict on the Malta Labour Party and all who supported it could not recieve the sacraments, go to confession, and recieve Holy Communion and this remained until 1969. Obviously this led to further family break ups and this was intended to keep the Malta Labour Party from winning elections; in fact in 1971 after the Interdict was lifted The Malta Labour Party won the election. In a televised interview both the late Mons Guzeppi Mercieca and Mons Nikol Cauchi admitted that nothing good came out of. Mons Mercieca went even further by apologising for those dark days. We demand that in order that this issue is put to rest both current Mons Scicluna , archbishop of Malta and Mons Grech , Bishop of Gozo go to the Addolorata Cemetery and bless what was once unconsecrated ground better known as il-Mizbla (the rubbish dump). I am signing because most of of our relatives who suffered in those times are no longer around and deserve an apology.    

  The Safe Haven Organization -Organizzazzjoni Porto Salvo
  112 supporters
  Petitioning H.E. Dr Marie Louise Coleiro Preca, Dr Joseph Muscat and all the cabinet, is-Segretarji Parlamentari u l-membri parlamentari kol;ha., Dr Michael Falzon, Ministru tas-Servizzi Socjali

  Ejjew nirrangaw il-Ligi tal-Adozzjoni

  Fil-parlament ghadna kemm smajna li s-sena l-ohra l-adozzjonijiet zdiedu , izda kemm minnhom kienu adozzjonijiet minbarra l-pajjiz li nies bi dhul baxx qatt ma jistghu jaslu? Naf x'jigifieri ghax fl-1999 ahna wkoll addottajna mir-Rumanija u nfaqna mhux anqas minn Lm4,7000 (E12,000) u llum b'dan l-ammont lanqas depozitu ma mhu bizzejjed. Mela il-ghaliex ma  nirrangawx il-ligi u nghamluha aktar facli biex wiehed jaddotta minn Malta stess ghax il-ligi kif inhi tghid li biex tifel/tifla jigi/tigi rilaxxjata ghall-adozzjoni irid jispicca l-komunikazzjoni u li wiehed kull tant icempel l-istitut jew jibghat xi kartolina dan ma jissejjahx kuntatt u jrid ikun hemm kuntatt personali aktar spiss!

  The Safe Haven Organization -Organizzazzjoni Porto Salvo
  335 supporters