Svoboda v očkování CZ

1,003 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning European Parliament

  Uznávejte, šiřte a chraňte svobodu informovaného rozhodování o očkování po celé Evropě

  280 milionů Evropanů si užívá svobodu informovaného rozhodování o očkování, mnozí však nikoli. Očkování je povinné v Belgii, Bulharsku, Česku, Francii, Řecku, Lotyšsku, Makedonii, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Itálii a potenciálně i v dalších zemích, pokud se k Evropské unii připojí další státy. Proto vyzýváme všechny Evropany, aby společně požadovali jednotnou politiku očkování, založenou na informované svobodě rozhodování. Také požadujeme vytvoření nezávislého a účinného úřadu pro dozor nad očkováním, který bude transparentní, a jeho výstupy budou veřejně dostupné. Domníváme se, že s povinným očkováním třeba skoncovat a že je třeba zavést účinný systém hlášení nežádoucích účinků očkování (angl. Vaccine Adverse Effect Reporting System = VAERS), protože: Jakýkoliv nedobrovolný nebo vynucován lékařský zásah je porušením:1. Všeobecné deklarace lidských práv,2. Listiny základních práv Evropské unie,3. Úmluvy o právech dítěte,4. Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka v souvislosti s aplikací biologie a medicíny — Úmluvy o lidských právech a biomedicíně,5. Evropské charty práv pacientů, a dokonce i6. Norimberského kodexu (desatera etických zásad pro lékařské pokusy na lidech, které bylo sestaveno během Norimberských procesů s nacistickými lékaři po skončení 2. světové války). Listina základních práv Evropské unie jasně stanovuje, že:„V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby.“ Úmluva Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka v souvislosti s aplikací biologie a medicíny jasně stanovuje, že:„Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“ Evropská charta práv pacientů jasně stanovuje, že:„Každý jedinec má právo svobodného výběru mezi různými způsoby léčby a jejich poskytovateli na základě odpovídajících informací. (5. Právo na svobodný výběr)“a také:„Každý jedinec má právo neutrpět škodu, zaviněnou nedostatečným fungováním zdravotnických služeb, pochybením a zanedbáním lékařské péče a má právo na dostupnost zdravotnických služeb a léčebných metod, splňujících přísné bezpečnostní normy. (9. Právo na bezpečnost pacienta)“ Nežádoucí účinky léků (NÚL), které zahrnují i ​​nežádoucí účinky očkování (NÚO), jsou údajně pátou nejčastější příčinou úmrtí v nemocnicích v EU, ale ve skutečnosti může být těchto úmrtí ještě víc, než oznámila Světová zdravotnická organizace (angl. World Health Organization = WHO), jelikož hlášenost těchto událostí je velmi nízká, a v případě očkování se častokrát nepřiznává příčinná souvislost úmrtí s očkováním. Nejvyšší soud USA konstatoval, že očkovací látky (vakcíny) jsou „nevyhnutelně nebezpečné“, Podle německého zákona o přenosných onemocněních je očkování invazivním zákrokem, který způsobuje poškození zdraví a jako takový vyžaduje informovaný souhlas. V současném vědeckém poznání o očkování jsou však obrovské mezery, takže poskytnutí úplných a podrobných údajů před očkováním prostě není možné. Příbalové letáky k očkovacím látkám obsahují množství možných nežádoucích účinků včetně úmrtí. Pokud je nějaký lékařský zákrok spojený s rizikem, pokud nelze zaručit bezpečnost a nelze před daným zákrokem poskytnout vyčerpávající informace, třeba uplatnit princip předběžné opatrnosti. V zemích se svobodou informovaného rozhodování o očkování se ukázalo, že povinné očkování není nezbytná k zajištění vysoké proočkovanosti. Každá evropská země vidí právní odpovědnost za očkováním způsobené škody nějak jinak, ale v základních rysech to vypadá tak, že ani lékařské a politické autority, ani výrobci vakcín nenesou plnou odpovědnost. Dosud nebyl proveden žádný významnější výzkum, který by porovnával zdraví očkovaných a neočkovaných dětí, ale roste počet studií, podle kterých se neočkované děti těší mnohem lepšímu zdraví než jejich očkování vrstevníci. V této oblasti je zapotřebí další výzkum.     Proto požadujeme: aby se s povinným očkováním skoncovalo ve všech evropských zemích, aby povinné očkování nebylo nikdy zavedeno v žádné ze zemí, v nichž je v současnosti očkování pouze doporučováno, aby byl v případě očkování v Evropě uplatněn princip předběžné opatrnosti, aby evropští občané měli prospěch ze svobody plně informovaného rozhodování o očkování, aby byl v Evropě zřízen nezávislý úřad pro dozor nad očkováním, kterému budou hlášeny nežádoucí účinky očkování a jejich závažnost, a díky kterému budou tyto údaje snadno přístupné všem občanům.

  Svoboda v očkování CZ
  345,331 supporters