South Africa First Forum

63,590 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning president of south Africa

  DO NOT OPEN OUR SCHOOLS DURING COVID-19 CRISIS

  OPENING OF SCHOOLS DURING COVID-19 CRISISTogether with the #SA1stForum, I reject the DIABOLICAL plan to open our schools during the Covid-19 crisis as presented by the Department of Basic Education. By signing this petition I call on all South Africans to reject this plan. I also support the call on all parents not to send their children back to school and call on teachers not to return either UNTILL the health & safety of all concerned are TOTALLY GUARANTEED." UKUVULWA KWEZIKOLO NGEXESHA LE COVIDMna kwakunye neqembu le #sa1stforum, (ndi) siyikhaba ngenyawo zonke isiphakamiso sokuvulwa kwezikolo ngelixesha sisephantsi kulemeko ka covid njengoko iceba ngako ihlelo lwezemfundo esemazantsi.Ngoku tyikitya oluxwebu olukhabana neli linge loluvula izikolo ndimema bonke abemi beli lomzantsi afrika basikhabe esisiphakamiso. Ndikwaxhasa isiohakamiso esithi abazali mabangabasi abantwana esikolweni. Ndicela nabo otishala bangawubeki umcondo esikolweni kude kube amalungiselelo ajongene nokhuseleko lwabo kwesisifo abe enziwe ngokugqibeleleyo ukuqinisekisa impilo yawo wonke umntu ochaphazelekayo.   OPENING VAN SKOLE GEDURENDE KOVID-19 KRISIS Saam met die # SA1stForum verwerp ek die DIABOLIESE plan om ons skole tydens die Kovid-19-krisis te open, soos voorgestel deur die Departement van Basiese Onderwys.Deur hierdie petisie te onderteken, doen ek 'n beroep op alle Suid-Afrikaners om hierdie plan te verwerp. Ek doen ‘n beroep op alle ouers om hul kinders tuis te hou en ek doen ook n beroep op onderwysers om nie na hul skole terug te keer nie totdat die gesondheid en veiligheid van alle rolspelers behoorlik gewaarborg is nie.

  South Africa First Forum
  63,590 supporters