Socialni demokrati (SD)

28,520 supporters

Mi smo slovenski Socialni demokrati. / Official account of political party Social democrats, Slovenian member of the Party of European Socialists

Started 1 petition

Petitioning European Parliament, Antonio Tajani

Demanding immediate resignation of Antonio Tajani, president of the EU parliament

Demanding immediate resignation of Antonio Tajani, president of the EU parliament We, the citizens of the free and united European Union, are horrified by the unacceptable words the President of the European Parliament Mr Antonio Tajani declared at a commemoration on Sunday, February 10 2019 in Basovizza, Italy.  His statement provoked sharp reactions by citizens of at least two neighbouring countries, the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia, as well as in the public sphere of the wider region.  Historical revisionism echoed in the words of Mr Tajani, which justifies fascism, encouraged us, the citizens of individual member states of the European Union, to demand his irrevocable resignation as a President of the European Parliament as he failed to show credibility needed for this honourable function. In his statements Mr Tajani used completely unacceptable rhetoric and clearly showed historical revisionism by saluting the ‘Italian Istria’ and ‘Italian Dalmatia’, undoubtedly expressing fascist, irredentist tendencies, which we deem absolutely  inappropriate in the 21st century Europe. Furthermore, the signatories of this petition demand immediate reaction by the European Commission and the European Council as we are convinced that this kind of rhetoric should be clearly condemned by the European Union. FIRST SIGNATORIES (IN ALPHABETICAL ORDER): Davor Bernardić, president of SDP Croatia and MP of Croatian Parliament dr. Borut Bohte, professor at the Faculty of Law, University of Ljubljana Biljana Borzan, European MEP SDP Croatia/S&D dr. Milan Brglez, Slovenian MP and former President of the National Assembly of the Republic of Slovenia Neda R. Bric, actress and director Jan Cvitkovič, film director dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, psychologist and professor at the Faculty of Social Work, University of Ljubljana Mitja Čander, editor and essayist Tanja Fajon, MEP SD Slovenia/Vice-President of the S&D Group in the European Parliament Knut Fleckenstein, MEP SPD Germany/S&D Spomenka Hribar, Slovenian author, philosopher, sociologist and public intellectual Zoran Janković, Major of Ljubljana Roni Kordiš - Had, Slovenian blogger Jadranka Kosor, former Prime Minister of the Republic of Croatia Jurij Krpan, artistic director of the Kapelica Gallery Ljubljana Milan Kučan, former President of the Republic of Slovenia dr. Branko Marušič, Slovenian historian Stjepan Mesić, former President of the Republic of Croatia Matjaž Nemec, Slovenian MP and Chair of the Committee on Foreign Policy in the National Assembly of the Republic of Slovenia Tonino Picula, MEP SDP Croatia/S&D dr. Ciril Ribičič, a distinguished professor at the University of Ljubljana and a former constitutional judge ddr. Rudi Rizman, a distinguished professor at the University of Ljubljana and the University of Bologna Tatjana Rojc, Senator in the Italian Parliament in Rome Aldo Rupel, writer, sports teacher and translator dr. Vasilka Sancin, associate professor at the Faculty of Law, University of Ljubljana Jožef Školč, former President of the National Assembly of the Republic of Slovenia Davor Škrlec, MEP Greens/EES Marko Sosič, writer and director Barbara Spinelli, MEP Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left dr. Igor Šoltes, MEP Greens/EES Aleš Šteger, writer Tit Turnšek, president of the Union of the Associations for the Values of the National Liberation Movement of Slovenia dr. Danilo Türk, former President of the Republic of Slovenia dr. Marta Verginella, Slovenian historian from the Slovene minority in Trieste/Italy dr. Patrick Vlačič, former Minister of the Government of the Republic of Slovenia and associate professor at the Faculty of Maritime Studies and Transport of the University of Ljubljana Lenart Zajc, writer mag. Dejan Židan, President of the Social Democrats and the National Assembly of the Republic of Slovenia Josef Weidenholzer, MEP SPÖ Austria/Vice-President of the S&D Group in the European Parliament   Zahtevamo takojšen odstop Antonia Tajanija, predsednika Evropskega parlamenta Državljanke in državljani svobodne in povezane Evrope smo zgroženi nad nedopustnimi izjavami predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ki jih je izrekel v nedeljo, 10. februarja 2019, na spominski slovesnosti v Bazovici v Italiji. Njegove izjave so izzvale burne reakcije pri ljudeh vsaj v dveh državah članicah Evropske unije, v Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški, se pa javnost odziva tudi v širši regiji. Revizionistične izjave predsednika Evropskega Parlamenta Antonija Tajanija, ki opravičujejo fašizem, so nas spodbudile, da kot državljanke in državljani posameznih držav Evrope zahtevamo njegov nepreklicni odstop s predsedniške funkcije izjemno pomembne institucije Evropske unije, ker je s takšnimi izjavami izgubil verodostojnost, ki jo mora imeti predsednik Evropskega parlamenta. Tajani je v svojih izjavah v Bazovici s povsem nedopustno retoriko izvajal revizijo zgodovine in ob tem pozdravljal italijansko Istro, italijansko Dalmacijo, s tem pa izkazoval fašistične ozemeljske težnje, ki ne sodijo v Evropo 21. stoletja. Ob tem podpisniki peticije zahtevamo, da se do izjav predsednika Evropskega parlamenta nujno opredelita tudi Evropski Svet in Evropska Komisija, saj želimo, da takšne retorike visokih funkcionarjev Evropske unije ne podpirata in jo zavračata. PRVOPODPISNIKI PETICIJE (po abecednem vrstnem redu): Davor Bernardić, predsednik SDP Hrvaške in zastopnik v Saboru Republike Hrvaške dr. Borut Bohte, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Biljana Borzan, evropska poslanka SDP Hrvatske/S&D dr. Milan Brglez, poslanec SD in nekdanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Neda R. Bric, igralka in režiserka Jan Cvitkovič, režiser dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, psihologinja in profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani Mitja Čander, urednik in esejist Tanja Fajon, evropska poslanka SD/S&D Knut Fleckenstein, evropski poslanec SPD/S&D Spomenka Hribar, filozofinja, sociologinja in publicistka Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana Roni Kordiš - Had, bloger Jadranka Kosor, nekdanja predsednica Vlade Republike Hrvaške Jurij Krpan, umetniški vodja Galerije Kapelica Milan Kučan, nekdanji predsednik Republike Slovenije dr. Branko Marušič, zgodovinar Stjepan Mesić, nekdanji predsednik Republike Hrvaške Matjaž Nemec, poslanec SD v Državnem zboru Republike Slovenije Tonino Picula, evropski poslanec SDP Hrvatske/S&D dr. Ciril Ribičič, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in nekdanji ustavni sodnik ddr. Rudi Rizman, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in Univerze Bologna Tatjana Rojc, senatorka v italijanskem Parlamentu v Rimu Aldo Rupel, pisatelj, športni pedagog in prevajalec dr. Vasilka Sancin, izredna profesorica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Jožef Školč, nekdanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in ZSMS Davor Škrlec, evropski poslanec Zeleni/ESZ Marko Sosič, pisatelj in režiser Barbara Spinelli, evropska poslanka Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice dr. Igor Šoltes, evropski poslanec Zeleni/ESZ Aleš Šteger, pisatelj Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik Republike Slovenije dr. Marta Verginella, zgodovinarka dr. Patrick Vlačič, nekdani minister Vlade Republike Slovenije in izredni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani  Lenart Zajc, pisatelj mag. Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov in Državnega zbora Republike Slovenije Josef Weidenholzer, evropski poslanec SPÖ Avstrije in podpredsednik Skupine S&D v Evropskem parlamentu   Tražimo neopozivu ostavku Antonia Tajanija, predsjednika Europskog parlamenta Mi građanke i građani slobodne i ujedinjene Europe šokirani smo nedopustivim izjavama predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajanija, izgovorenima na svečanosti u Bazovici u Italiji, u nedjelju 10. veljače 2019. Njegove izjave izazvale su burne reakcije u barem dvama državama članicama Europske unije, Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, no javnost se odazvala i u široj regiji. Revizionistične izjave predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajanija, koje opravdavaju fašizam, potaknule su nas da kao građanke i građani pojedinih država Europe zatražimo njegovu neopozivu ostavku s mjesta predsjednika iznimno važne institucije Europske unije, budući da nije pokazao vjerodostojnost potrebnu za obnašanje takve časne funkcije. Tajani je svojim izjavama u Bazovici izvršio reviziju povijesti i, služeći se potpuno nedopustivom retorikom, pozdravima talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji iskazao fašističke teritorijalne tendencije, za koje u Europi 21. stoljeća nema mjesta. Također zahtijevamo da se Europsko vijeće i Europska komisija ograde od takvih izjava predsjednika Europskog parlamenta, budući da smatramo da visoki dužnosnici Europske unije ne bi smjeli odobravati takvu retoriku.   Wir fordern den sofortigen Rücktritt von Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments Wir, die Bürgerinnen und Bürger eines freien und vereinigten Europas sind schockiert über die empörenden Äußerungen des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, am Sonntag, 10. Februar 2019, bei einer Gedenkzeremonie in Basovica/Basovizza, Italien. Seine Äußerungen haben zumindest in zwei EU-Mitgliedstaaten, der Republik Slowenien und der Republik Kroatien, scharfe Reaktionen hervorgerufen, aber auch in der Öffentlichkeit der gesamten Region. Die revisionistischen Töne des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, die den Faschismus rechtfertigen, haben uns Bürgerinnen und Bürger verschiedener Länder Europas dazu veranlasst, seinen sofortigen Rücktritt von der Präsidentschaft einer äußerst wichtigen Institution der Europäischen Union zu fordern. Er hat seine Glaubwürdigkeit als Präsident des Europäischen Parlaments verloren. In seinen Erklärungen in Bazovica/ Basovizza benutzte Tajani eine völlig inakzeptable Rhetorik und demonstrierte klar revisionistisches Gedankengut, indem er das "italienische Istrien" und das "italienische Dalmatien" hochleben ließ. Er zeigte damit faschistisch-irredentistische Tendenzen, die absolut nicht in das Europa des 21. Jahrhunderts gehören. Gleichzeitig fordern die Unterzeichner, dass  der Europäische Rat und die Europäische Kommission unverzüglich Stellung beziehen zu den Äußerungen Präsidenten des Europäischen Parlaments. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass eine solche Rhetorik von der Europäischen Union deutlich verurteilt werden sollte.   Chiediamo le dimissioni immediate di Antonio Taiani presidente del Parlamento europeo I sottoscritti cittadini di questa Europa libera e unita siamo esterrefatti in merito alle dichiarazioni inaccettabili del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, pronunciate domenica, 10 febbraio 2019, durante la commemorazione svoltasi a Basovizza – Bazovica in Italia. Le sue dichiarazioni hanno suscitato animate reazioni tra la gente in almeno due stati dell’Unione europea, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica di Croazia, ma l’opinione pubblica si fa sentire in un’area anche più ampia. Le dichiarazioni revisionistiche del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che giustificano il fascismo ci hanno indotto, in veste di cittadine e cittadini di due Stati europei, ad esigere le sue irrevocabili dimissioni dalla funzione di Presidente di un’istituzione estremamente importante dell’Unione europea. Con le dichiarazioni di questo tenore ha perso la credibilità che deve distinguere il Presidente del Parlamento europeo. Tajani ha messo in atto con la sua inammissibile enfasi oratoria la revisione della storia salutando al contempo l’Istria italiana e la Dalmazia italiana esplicitando in questo modo le mire territoriali fasciste che non appartengono all’Europa del XXI secolo. Inoltre i sottoscritti chiediamo per mezzo di questa petizione che nei confronti delle dichiarazioni del Presidente di un’istituzione europea prendano posizione anche il Consiglio d’Europa e la Commissione europea. Auspichiamo che non supportino e, anzi, respingano le dichiarazioni pronunciate da un alto funzionario dell’Unione europea.

Socialni demokrati (SD)
28,520 supporters