Republika e Çamërisë

6,804 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning Council of the European Union, European Commission, European Parliament

  PETICION PËR TË PËRFUNDUAR DISKRIMINIMIN E POPULLSISË ÇAME, Petition to end discrimination

  1- Ne, anëtarët e bashkësisë çame dhe mbështetesit e saj, kërkojmë nga qeveria greke, Komisioni Europian dhe Parlamenti Europian për t'i dhënë fund diskriminimit të popullsisë çame. 2- Kërkojmë që popullsia çame të lejohet të kalojë kufirin shqiptaro-grek si të gjithë qytetarët e tjerë të ligjshëm dhe të mos mohohet kalimi me anë të mashtrimeve ligjore që minon thelbin e vlerave europiane. 3- Për më tepër, çamët që janë shpronësuar ilegalisht duhet të lejohen të rimarin pronat e tyre në bazë të dokumentacionit të vlefshëm që kanë nga toka e regjistruar. 4- Ne i bëjmë thirrje qeverisë greke, Komisionit Europian dhe Parlamentit Europian për të vepruar në frymën e vlerave thelbësore europiane dhe për të zgjidhur çështjen çame që bën drejtësi ndaj asgjësimt të komunitetit çam. ------ 1- We, the members of the Cham community and its supporters, petition the Greek government, the European Commission and the European Parliament to end the discrimination of the Cham people. 2- We demand that the Cham should be allowed to pass the Albanian-Greek border like all other legal citizens and not be denied passage by means of (il)legal trickery that undermines the core European values. 3-  Furthermore, the Cham who have been illegally expropriated should be allowed to reclaim their property based on the valid documentation they have from the land registry. 4- We call upon the Greek government, the European Commission and the European Parliament to act in the spirit of the core European values and solve the Cham issue that does justice to the dispossesed Cham community.  

  Republika e Çamërisë
  6,804 supporters