Muğla Çevre Platformu

51,300 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

  Doğal Sitler Doğal Kalsın! #BırakınDoğalKalsın

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel firmalara hazırlatılan sözde ‘‘Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’’na dayanılarak, Türkiye’nin tamamında, Doğal Sit Alanlarının koruma dereceleri düşürülüyor ya da kaldırılıyor. Bu raporlar, şeffaf olmaları gerekirken, kamuoyundan sır gibi saklanıp, talep edildiğinde de yurttaşlara verilmedi ! Oysa doğal sit alanlarını korumaya, hatta çoğaltmaya, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü biyolojik çeşitliliğin insan eliyle hızla azaltıldığı, ekolojik krizin kendisini her zamankinden daha çok hissettirdiği bir dönemdeyiz. Bütün çabaların, var olanın korunması, doğanın kendini yenilemesine, onarmasına olanak verecek düzenlemeler yapılması yönünde olması gerekir. Bu zorunluluk, yaşadığımız Covid-19 pandemisi sürecinde çok açık olarak ortaya çıkmıştır. Dünyada insan eliyle yaratılan ekolojik krize bağlı doğal felaketler her geçen gün artarak yaşanırken;  ülkemiz güya “bilimsel”, “ekolojik” ve “koruma amaçlı” iddiasında olan, aslında bilimle, ekoloji ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kararlarla doğal yaşam alanlarını hızla yitiriyor, ekolojik bir yok oluşa doğru ilerliyor. Yaşam ortamlarını tahrip ettiğimiz canlılardan bulaşan virüslerle hayatımızın keskin bir biçimde değiştiği bir dönemde, herhangi bir gerekçeyle doğal alanların koruma derecesinin düşürülmesini kabul edilemez buluyoruz. Amacı doğanın korunması değil, aksine yok ederek yeni rant alanları yaratmaktan başka bir şey olmayan bu gidişe dur demeliyiz. Bu, aynı zamanda, Türkiye’nin taraf olduğu, iç hukuk normu sayılan uluslararası sözleşmelerin de gereğidir. Bu kampanyayı ulusal ölçekte düzenlemenin kaçınılmaz olmasının nedeni, Muğla İlini kapsayan rapora meşru yoldan ulaştıktan ve inceledikten sonra tahminlerimizin ne yazık ki doğru çıkması ve bu raporların bilimsellikten, koruma odağından epey uzak olmasıdır. Üstüne, Sayıştay tarafından da ekolojik temelli bilimsel raporların düzenlenmesindeki usule aykırılıkların 2019 denetim raporunda ortaya konulmuş olmasıdır. Dolayısıyla; 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilimsellikten uzak bir çalışmaya dayandırılan, yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşama, bilgi edinme gibi anayasal hakları göz ardı edilerek, ilgili mevzuata aykırı şekilde, uygun olmayan yöntemle ihale edildiği için kabul edilemez sonuçlara ulaşılmasına yol açan ve bilimsel kabul edilemeyecek Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’nın tümünün iptal edilerek, sit alanı kararlarına dayanak kabul edilmemesini, 2- İptalini talep ettiğimiz tüm raporların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ilgili kamuoyunun ve bilimsel çevrelerin erişmesini mümkün kılacak biçimde Bakanlık internet sitesinde ilan edilmesini, 3- İptalini talep ettiğimiz bilimsel raporlara dayanarak bugüne kadar alınmış tüm doğal sit alanı tespit kararlarının iptal edilmesini; bu kararlar, dayanak bilimsel raporlara sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bütün Türkiye için geçerli olmak üzere, bilimsel olmayan raporlara dayanarak yeni sit alanı kararı alınmamasını, 4- Doğal sit alanları ile ilgili Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının; halkın katılımı, şeffaflık, bilimsel yeterlilik, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygunluk sağlanarak, en önemlisi de koruma yaklaşımı esas alınarak yeniden hazırlanmasını, Talep ediyoruz. Kampanya Çağrıcısı: Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’yi aşağıdaki  22 Bölgeye bölerek doğal SİT kararlarında değişiklik yapmıştır: 1) Antalya, Burdur, Isparta  2) İstanbul  3) Balıkesir  4) Bursa, Yalova  5) İzmir, Manisa  6) Çanakkale  7) Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın 8) Tuz Gölü  9) Kocaeli, Sakarya, Düzce  10) Edirne, Tekirdağ, Kırklareli  11) Denizli, Aydın  12) Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak  13) Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray   14) Konya, Karaman  15) Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis  16) Kayseri, Sivas, Malatya, Yozgat  17) Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize 18) Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat   19) Erzurum, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzincan  20) Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak  21) Muğla  22) Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin Sayıştay Raporu Link :  https://drive.google.com/file/d/1PRJdGzzyfyzOj9j-ayC5Q10V3AjQZgio/view?usp=sharing

  Muğla Çevre Platformu
  15,232 supporters
  Petitioning Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü;

  Alavara Koyu, Datça Yarımadası'nın Kalbidir. Alavara'ya Kıymayın... Datça'ya Dokunmayın!

  Datça’daki Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürüldü. Karar, bölgedeki doğal hayatı ortadan kaldıracak yapılaşmanın önünü açıyor. Bu kararın bir an önce iptal edilmesi için Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi olarak bu kampanyayı başlattık. Datça-Emecik-Alavara Mevkii, bütünü Özel Çevre Koruma bölgesi olan Datça Yarımadası’nın, doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken en önemli alanlarından biridir. Dar, uzun bir coğrafi yapıya sahip yarımadanın hemen her noktası, yaban hayatının mekânsal sürekliliği açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Datça-Emecik-Alavara Mevkii’nde küçük ama oldukça kritik bir alanın sit statüsü düşürülerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, 34954 sayılı OLUR ile karara bağlanarak, 18.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de  ilan edilmiştir. İlan edilen sit kararında “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlenmiş olan alanın sınırlarının mevcut tapu parsel sınırlarına uygun biçimde belirlendiği görülmekte olup, doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin insan yapımı parsel sınırlarıyla belirlenemeyeceği son derece açıktır.Yapılaşmanın önü açılacakKoruma-kullanma ilke kararındaki Sürdürülebilir Koruma alanlarında yapılabilecek yapı ve tesisler göz önüne alındığında, söz konusu kararın, belirtilen alanda doğal hayatı, bunun sürekliliğini tümüyle ortadan kaldıracak bir yapılaşmanın önünü açacağı kuşkusuzdur.Bu da göstermektedir ki, kararla belirlenen Sürdürülebilir Koruma alanı, kendi sınırlarından ibaret sonuçlara yol açmakla sınırlı kalmayacak, yarımadanın çok daha geniş bir bölümünü etkileyen olumsuz sonuçlar doğuracaktır.Yerel yönetim birimi olarak Datça Belediyesi de, kararla ilgili aynı olguları dikkate alarak, Sürdürülebilir Koruma Alanı’na yer verilmeyen bir düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu görüşündedir. Uluslararası taahhütler ihlal ediliyorBu karar, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma olan Barcelona Sözleşmesi ve ek protokolleri ile üstlendiği uluslararası taahhütlerin ve koruma yükümlülüklerinin ihlali anlamına da gelmektedir. Alavara doğal sit alanına ilişkin bu kararın, bölgenin ekolojik yapısına ciddi boyutlarda zarar vererek, telafi edilmesi imkansız sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur.Bu nedenle, kararın  iptal edilerek, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı statüsüne yer verilmeyen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan statülerine göre düzenlenmiş yeni bir karar alınarak ilan edilmesini talep ediyoruz. Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi  

  Muğla Çevre Platformu
  36,068 supporters