Later Trains Please!

1,837 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning National Assembly for Wales Petitions Committee

  Later trains from Cardiff to Pontyclun, Llanharan, Pencoed, & all stations to Maesteg

  The last trains out of Cardiff to Pontyclun, Llanharan, Pencoed, and all stations to Maesteg leave too early, not allowing people to enjoy a night out in Cardiff including theatre productions and live music etc, and forcing people instead to travel by car or taxi. This works directly  against the Welsh Government’s ambitions to encourage people to use public transport. It is also a significantly poorer late-night service than that too many other stations out of Cardiff including those in the “core valleys” part of the Metro. We demand that timetables are reworked by Transport for Wales and the rail operators at the very next opportunity to be fair to those people living along these stations on the rail network who are poorly served at present. Mae’r trenau olaf o Gaerdydd i Bontyclun, Llanharan, Pencoed, a phob gorsaf i Faesteg yn gadael yn rhy gynnar, sy’n golygu na all pobl fwynhau noson allan yng Nghaerdydd, gan gynnwys cynyrchiadau’r theatr a cherddoriaeth fyw ac ati, sy’n gorfodi pobl i deithio mewn car neu dacsi. Mae hyn yn groes i uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae hefyd yn wasanaeth hwyr yn y nos sydd llawer yn salach na’r hyn a geir i lawer o orsafoedd eraill allan o Gaerdydd, gan gynnwys y rheini yn rhan “craidd y cymoedd” y Metro. Rydym yn mynnu bod yr amserlenni yn cael eu diwygio gan Trafnidiaeth Cymru a bod gweithredwyr y rheilffyrdd, cyn gynted â phosibl, yn bod yn deg i’r bobl hynny sy’n byw ar hyd y gorsafoedd hyn ar rwydwaith y rheilffyrdd nad ydynt yn cael eu gwasanaethau’n dda ar hyn o bryd

  Later Trains Please!
  1,837 supporters