Fin Free Thailand

0 supporters

โครงการฟินฟรีประเทศไทยคือโครงการของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการอนุรักษ์ปลาฉลามในธรรรมชาติ และรณรงค์ให้นำหูฉลามออกจากเมนู ทั้งจากโรงแรมและร้านอาหารทั่วประเทศ Fin Free Thailand is a community campaign taking shark fin off the menu, in order to protect sharks, our oceans, and consumers’ health.

Started petitions