FAIR INTERNET

339,624 supporters

Started 9 petitions

Petitioning Evropsko komisijo

Naj bo internet pravičen za glasbene izvajalce

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] V prvi polovici leta 2015 se je v spletu pretočila več kot milijarda pesmi, filmov in televizijskih serij; številke so se v primerjavi z letom 2014 več kot podvojile. A čeprav priljubljenost in vrednost storitev Spotify, Netflix, iTunes in drugih zakonitih storitev pretakanja in prenašanja vsebin na zahtevo ves čas narašča, izvajalci še vedno ne dobijo pravičnega deleža dobička od svojih posnetih izvedb.  Da bi se ta krivični položaj izboljšal, so se združile štiri mednarodne organizacije, ki zastopajo več kot pol milijona evropskih izvajalcev (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM in IAO), in sprožile spletno kampanjo za pošten odnos do izvajalcev (kampanja “Fair internet”). Se strinjate, da bi izvajalci morali biti pošteno nagrajeni? Če je tako, lahko pomagate, da se bo to res zgodilo. Podpišite to peticijo in jo delite s prijatelji in sodelavci v družabnih omrežjih. Osveščanje je ključno za vzpostavljanje pravičnega zakonodajnega okvira za evropske izvajalce. Hvala vam za podporo!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning European Commission

Udělat Internet fér pro umělce

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] V první polovině roku 2015 byl odstreamován vice než 1 trilion písní, filmů a TV seriálů – vice než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2014. A přesto, zatímco popularita a hodnota Spotify, Netflix a iTunes a dalších legálních on demand streamovacích a stahovacích služeb roste, umělci stale nedostávají spravedlivý podíl na výnosech plynoucích z jejich zaznamenaných výkonů. S cílem napravit tuto nespravedlivou situaci se spojily čtyři mezinárodní organizace zastupující v Evropě více než půl milionu umělců (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM a IAO) a představily kampaň za spravedlivý přístup k umělcům v digitálním prostředí (Fair Internet campaign). Věříte, že umělcům náleží spravedlivá odměna? Pokud ano, můžete nám pomoci, aby se tato vize uskutečnila. Jednoduše podepište tuto petici a sdílejte ji s vašimi přáteli a kolegy prostřednictvím sociálních médií. Zvýšení všeobecné informovanosti je pro zavedení evropské právní úpravy spravedlivé k umělcům klíčové. Děkujeme za Vaši podporu!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning European Parliament

Gør internettet Fair for udøvende kunstnere

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] Mere end 1 billion sange, film og tv- serier er allerede blevet streamet online i 2015. Det er mere end det dobbelte af omfanget i 2014. Men selvom Spotify, Netflix, iTunes og andre lovlige on-demand streaming og download-tjenester fortsætter med at vokse i popularitet og værdi, får Udøvende kunstnerne stadig ikke en rimelig andel af de indtægter, der genereres af deres indspillede præstationer. For at ændre på denne urimelige situation, er fire internationale organisationer, der tilsammen repræsenterer mere end en halv million kunstnere i Europa (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM og IAO) gået sammen og har lanceret en kampagne for en retfærdig behandling af kunstnere online (Fair Internet Kampagnen). Mener du også de udøvende kunstnere bør have en rimelig betaling? Hvis ja, skal du skal blot deltage i underskriftsindsamlingen og dele linket hertil med dine venner og kolleger på de sociale medier. Kun ved et øget kendskab til problemet kan vi opnå en retfærdig lovgivning for udøvende kunstnere i Europa. Tak for din støtte!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning Komisji Europejskiej

Uczyńmy Internet sprawiedliwym dla wykonawców

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] W pierwszej połowie 2015 roku ponad trylion piosenek, filmów i seriali telewizyjnych zostało rozpowszechnionych w sieci w ramach steamingu – było to ponad dwa razy więcej niż w roku 2014. Jednakże podczas, gdy Spotify, Netflix  oraz iTunes i inne legalnie działające serwisy oferujące usługi on-demand oraz umożliwiające dostęp do treści, zdobywają coraz większą popularność i renomę, artyści wciąż nie otrzymują przysługującego im stosownego wynagrodzenia stanowiącego udział we wpływach uzyskiwanych z eksploatacji ich utrwalonych wykonań. Aby naprawić tę niesprawiedliwą sytuację, cztery międzynarodowe organizacje reprezentujące ponad pół miliona artystów w Europie (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM i IAO) połączyły siły i rozpoczęły kampanię na rzecz sprawiedliwego traktowania artystów w sieci (the Fair Internet campaign). Czy twoim zdaniem artyści powinni być sprawiedliwie wynagradzani? Jeżeli tak, możesz nam pomóc to osiągnąć. Podpisz tę petycję, przekaż ją swoim przyjaciołom i znajomym z mediów społecznościowych. Podnoszenie świadomości jest kluczem do stworzenia sprawiedliwego systemu prawnego służącego artystom w Europie. Dziękujemy za wsparcie!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning Comissão Europeia

Vamos tornar a Internet JUSTA para os artistas

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] A Internet é para todos Acha que os Artistas devem receber uma compensação justa? Sejam famosos ou não, os Artistas não estão a ser devidamente recompensados sempre que as suas prestações artísticas são exploradas em ambiente digital. A maioria é obrigada a prescindir dos seus direitos no que respeita a todas as futuras utilizações das suas prestações artísticas, em qualquer local e perpetuamente, em troca de uma compensação totalmente desadequada ou até sem qualquer compensação.  Excluir os Artistas dos benefícios financeiros que o mercado digital proporciona, não pode ser a base para um sector cultural e criativo sustentável.  É necessária, urgentemente, uma iniciativa europeia.  Por este motivo, as quatro organizações internacionais que representam mais de meio milhão de Artistas na europa (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM e IAO) uniram forças para o lançamento da campanha Internet Justa para os Artistas no ambiente digital (Fair internet campaign). Por favor, apoie esta campanha assinando esta petição e partilhando-a através das redes sociais. Está na altura dos responsáveis políticos da EU se encarregarem deste assunto e apresentarem medidas concretas para fortalecer os direitos dos Artistas. Qualquer medida para atualizar a legislação dos direitos de autor e direitos conexos na EU não pode ter como base uma situação em que os Artistas são deixados para trás.

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning Comisión Europea

Hacer Internet justo para los artistas

[English version] [Version française] [Versione italiana] [Deutsche Version] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] En la primera mitad de 2015, cerca de un billón de canciones, películas y series de TV han sido reproducidas en streaming, más del doble que en 2014. A pesar de ello y mientras que Spotify, Netflix, iTunes y otras plataformas legales de streaming y de descargas online crecen en popularidad y valor, los artistas siguen sin participar de un reparto justo de los ingresos generados por sus grabaciones.  Con el fin de remediar esta situación injusta, cuatro asociaciones internacionales que representan a cerca de medio millón de artistas europeos (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM y IAO) han unido fuerzas para lanzar  una campaña pidiendo un trato justo para los artistas en la red: la campaña “Fair Internet”. ¿piensas que los artistas merecen ser remunerados de forma justa? Si la respuesta es sí, puedes ayudarnos a conseguirlo. Simplemente firma esta petición y compártela con tus amigos y conocidos a través de las redes sociales. La toma de conciencia es un elemento clave para lograr un marco legal más justo con los artistas en Europa. Gracias por tu apoyo!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning Commissione Europea

Per un Internet piú equo per gli artisti interpreti ed esecutori

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] Nel corso della sola prima metà del 2015, oltre un trilione di canzoni, film e serie televisive sono state distribuite in linea – più del doppio rispetto a tutto il 2014. Tuttavia, nonostante la crescente popolarità e il successo commerciale di Spotify, Netflix, iTunes ad altri servizi legali di offerta in streaming e downloading di contenuti digitali, gli artisti interpreti ed esecutanti stentano a ricevere una congrua parte dei ricavi generati dalle registrazioni delle loro opere. Al fine di rimediare a questa palese ingiustizia, quattro organizzazioni internazionali rappresentanti oltre mezzo milione di artisti in Europa (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM e IAO) hanno deciso di unirsi in una campagna comune volta a ottenere che venga ad essi garantito un equo compenso nell'ambito dell’economia digitale (la campagna FAIR INTERNET). Pensi anche tu che gli artisti meritino un'equa gratificazione? In caso affermativo, aiutaci a realizzare questo importante obiettivo. Firma questa petizione e invita i tuoi amici e colleghi sui social network a fare altrettanto. Insieme, sensibilizziamo per promuovere un quadro normativo più equo per gli artisti in Europa. Grazie per il tuo contributo!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning Europäische Kommission

Macht das Internet FAIR für ausübende Künstler

[English version] [Version française] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] In der ersten Jahreshälfte 2015 sind mehr als 1000 Milliarden Songs, Filme und TV Serien online gestreamed worden; mehr als doppelt so viel wie 2014. Während Spotify , Netflix und iTunes und andere legale –Streaming- und Download-Dienste weiter an Popularität und Wert gewinnen, erhalten ausübende Künstler immer noch keinen fairen Anteil an den Gewinnen, die mit ihren Aufnahmen gemacht werden. Um diese ungerechte Situation zu beenden, haben sich vier internationale Organisationen (AEPO - ARTIS , EuroFIA , FIM und IAO), die mehr als 500.000  ausübende Künstler in Europa vertreten, zusammengetan und eine Kampagne für die faire Bezahlung der ausübenden Künstler im digitalen Umfeld (die FAIR INTERNET-Kampagne) ins Leben gerufen. Glaubt ihr, dass ausübende Künstler fair bezahlt werden sollten? Wenn ja, könnt ihr uns dabei helfen, das zu erreichen? Unterzeichnet einfach diese Petition und teilt sie mit Freunden und Kollegen über eure Social Media Netzwerken.  Nur das Bewusstsein für eine faire Bezahlung schafft den nötigen Rechtsrahmen für ausübende Künstler in Europa. Wir danken euch für eure Unterstützung!

FAIR INTERNET
37,736 supporters
Petitioning European Commission

Make the Internet fair for performers

[Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] In the first half of 2015, over 1 trillion songs, movies and TV series have been streamed online - more than double the amount in 2014. However, whilst Spotify, Netflix and iTunes and other legal, on-demand streaming and download services continue to grow in popularity and value, performers still do not receive a fair share of the income generated by their recorded performances. In order to remedy this unfair situation, four international organisations representing over half a million performers in Europe (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM and IAO) have joined forces and launched a campaign for the fair treatment of performers online (the Fair Internet campaign). Do you believe that performers should be fairly rewarded? If so, you can help us make that happen. Simply sign this petition and share it with your friends and colleagues on social media. Raising awareness is key to setting up a fair legislative framework for performers in Europe. Thank you for your support!

FAIR INTERNET
37,736 supporters