European Roma Rights Centre

5,630 supporters

The European Roma Rights Centre (ERRC) is a Roma-led international public interest law organisation working to combat anti-Romani racism and human rights abuse of Roma through strategic litigation, research and policy development, advocacy and human rights education.

Started 7 petitions

Petitioning Unicode Consortium, European Roma Rights Centre

We want a Romani Flag Emoji!

ENGLISH Romani people are the largest ethnic minority group in Europe. We have gifted Europe with our cultural heritage, language, art and music. We have produced or influenced some of the continent’s finest composers, dancers, actors and artists, and today we are an integral part of the vibrant tapestry of cultures that make up modern-day Europe. We want to be able to celebrate our distinct culture in the digital world as well as the physical. We want a Roma Flag emoji to be approved by the Unicode Consortium and made available on all platforms and devices. Like the LGBT Rainbow flag, our flag is not representative of a country but of a group of peoples. We are spread across the world and have many different cultures and communities but are united by our ancestral origin, our solidarity, our Romanipe. We will create an emoji design and a proposal to be considered by the Unicode Consortium. But we also need Roma everywhere to show that we want our flag to be represented. Sign this petition to prove that there is a demand for a Roma Flag emoji! ROMANES E Roma sine e naj-bari ćelorrikani grupa and-i Europa. Amen diam e Evropaqe amare kulturaqo palmuklipe, ćhib, dombipe thaj muzika. Butărăm muzikate, ja kerăm influènca opral naj-bare kompozitoren, aktoren, domben, khelnen and-o kontinento thaj avdives amen siam jekh integralno kotor katar I dinamikani kulturali cerha and-i avdivesqi Evropa. Amare mangipe si te śaj vazdas amare khrigali kultura and-e digitalno lumia sar and-o sundal. Amen kamas katar o Unicode Consortium te samogărel jekh emoźi e romane barăxeça thaj te kerel les reslŏver and-e savore internet platforme thaj labne. Sar o LGBT devlesqo serbenesqo barăx, amaro barăx na mujarel jekh them, nùma mujarel sasti manuśengi grupa. Numaj te beśas and-o sasto sundal thaj te ovel amen verver kulture thaj grupe, amen siam unisarde amare avutnipeça, amare solidarnosteça, amare romanipnaça. Amen ka keres jekh emoźi dizain thaj ka butăras jekh propozicia ko Unicode Consortium. Kamas vi e Romen and-o sasto sundal te sikaven kaj mangen amaro barăx te ovel mujardo. Simadăr kaja peticia te sikaves e manuśenge kaj manges te ovel romano barăx emoźi! This petition can be found in German, French, Spanish, Italian, Serbo-Croatian, Slovenian, Macedonian, Bulgarian, Czech, Slovak, Ukrainian, Romanian, Hungarian, Albanian.

European Roma Rights Centre
4,210 supporters
Petitioning Unicode Consortium, European Roma Rights Centre

We want a Romani Flag Emoji

Scroll down for text in Albanian! Version in English or Romanes. ALBANIAN Komuniteti Rrom përfaqëson minoritetin etnik më të madh në Europë. Ne Rromët, kemi kontribuar në Europë me trashëgiminë tonë kulturore, gjiuhën, artin dhe muzikën. Kemi prodhuar dhe influencuar disa nga kompozitorët, valltarët, aktorët dhe artistët më të mirë të kontitetit dhe sot jemi pjesë integrale e një mozaiku vibrant kulturash të një Europe moderne. Dëshirojmë që të kremtojmë kulturën tonë të veçantë dhe të dallueshme përmes botës virtuale sikurse në atë reale. Prandaj, kërkojmë që Emoji me flamurin Rrom të mund të aprovohet nga Unicode Consortium – autoriteti dixhital i cili vendos për emojit (imazhe dixhitale që shprehin emocion dhe ide) në facebook, dhe të jetë i përdorshëm në të gjitha llojet e platformave dixhitale. Sikurse flamuri me ngjyrat e ylberit i komunitetit të LGBT-së, flamuri ynë nuk përfaqëson asnjë shtet të caktuar, por një grup njerëzish. Ne jemi të shtrirë në të gjithë botën, kemi larmishmëri kulturash dhe komunitetesh, por jemi të bashkuar nga origjina jonë e përbashkët, solidariteti dhe qenësia Rrom. Do të dizenjojmë një Emoji dhe do t’ia propozojmë për t’u shqyrtuar Autoritetit të Unicode Consortium. Por, kemi gjithashtu nevojë nga Rromët kudo që ndodhen, të shprehin deshirën që flamuri jonë të përfaqësohet virtualisht. Lutemi që ta firmosësh këtë peticion që të vërtetojmë se ekziston gjerësisht kërkesa për ta pasur flamurin tonë si Emoji.  

European Roma Rights Centre
28 supporters
Petitioning Unicode Consortium, European Roma Rights Centre

We want a Romani Flag Emoji

Scroll down for text in Czech, Slovak and Ukrainian. Version in English or Romanes. CZECH Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropě.Evropu  jsme obdarovali  naši kulturou, jazykem, uměním a hudbou. Prispěli jsme  a inspirovali jsme některé z nejlepších skladatelů, tanečníků, herců a umělců dnešni Evropy. V dnešni době naše kultura je součásti  dnešní moderní Evropy.Chceme oslavovat naši jedinečou kulturu v digitálním i fyzickém světě. Chceme, aby emoji romské vlajky bylo zahrnuto do unikátniho konzorcia a bylo k dispozici na všech socialnich sítích, platformách a zařízeních. Stejně jako vlajka LGBT Rainbow, naše vlajka nereprezentuje zemi, nýbrž  skupinu lidí ruzných národností. My Romové, žijeme po celém světě, mamé ruznorodou kulturu, ale i přesto jsme spojeni našim rodovým původem, naší solidaritou a naším Romanipen. Navrhneme a vytvořime emoji a predložime jej k  rozhodnuti ke Unikodni konsorciumu. Také potřebujeme  ostatní Romy a potřebujeme váš hlas. Prosim, podpíšete tuto petici, abyste ukázali, že  požadujeme emoji pro romskou vlajku! SLOVAK Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Obdarili sme Európu svojim kultúrnym dedičstvom prostredníctvom jazyka, umenia a hudby. Rómovia patria k  najkvalitnejším skladateľom, tanečníkom, hercom a umelcom kontinentu a dnes sme neoddeliteľnou súčasťou živej tapisérie kultúr, ktoré tvoria súčasnú Európu. Chceme osláviť našu odlišnú kultúru vo fzyickom ako aj digitálnom svete. Chceme, aby emoji rómskej vlajky bola schválená konzorciom Unicode a sprístupnená na všetkých platformách a zariadeniach. Rovnako ako dúhová vlajka LGBT, naša vlajka nie je reprezentatívna pre krajinu, ale pre skupinu ľudí. Sme roztrúsení po celom svete častokrát v rozličných kultúrach a komunitách, ale to čo nás spája je náš pôvod, naša solidarita a naše Romanipe. Vytvoríme emoji návrh, ktorý bude podaný konzorciu Unicode na zváženie. Potrebujeme však podporu od nás Rómov, aby sme ukázali, že spoločne chceme zastúpenie našej vlajky. Podpíšte preto túto petíciu, aby ste ukázali, že existuje požiadavka na emoji rómskej vlajky! UKRAINIAN Роми є найбільшою етнічною меншиною в Європі. Ми обдарували Європу нашою культурною спадщиною, мовою, мистецтвом та музикою. Ми виховали чи вплинули на виховання одних із найкращих композиторів, танцюристів, акторів і художників континенту, і сьогодні ми є невід'ємною частиною яскравого переплетіння культур, що складають сучасну Європу. Ми хотіли б мати можливість поширювати нашу особливу культуру в цифровому світі, аналогічно як ми це робимо у реальному світі. Ми хочемо, щоб ромський флаг Emoji був схвалений Консорціумом Юнікод і доступний на всіх платформах і пристроях. Подібно прапору-райдузі у ЛГБТ спільноти, наш прапор не символізує якусь окрему країну, а навпаки – він символізує групу народів. Ми розселились по всьому світу і маємо багато різних культур і спільнот, але об'єднані нашим родовим походженням, нашою солідарністю, нашим Романіпе. Ми створимо дизайн флагу Emoji та виносимо пропозицію на розгляд Консорціуму Юнікод. Але нам також потрібні роми, щоб показати, що ми хочемо, щоб наш прапор існував і був представлений в цифровому світі. Підпишіть цю петицію, щоб довести, що існує потреба у прапорі Emoji!

European Roma Rights Centre
161 supporters
Petitioning Unicode Consortium, European Roma Rights Centre

We want a Romani Flag Emoji!

Scroll down for text in German, French, Spanish and Italian! Version in English or Romanes.  GERMAN Roma und Sinti sind die größte ethnische Minderheit in Europa. Wir haben Europa mit unserer kulturellen Erbe, unserer Sprache, Kunst und Musik beschenkt. Wir haben einige der besten Komponisten, Tänzer, Schauspieler und Künstler des Kontinents produziert oder beeinflusst. Heute sind wir ein fester Bestandteil der Kulturen, die das heutige Europa ausmachen. Wir möchten unsere Kultur sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt feiern können. Wir möchten, dass ein Emoji der Roma und Sinti Flagge vom Unicode-Konsortium genehmigt wird und auf allen Plattformen und Geräten zur Verfügung gestellt wird. Wie die LGBT-Regenbogenfahne repräsentiert unsere Flagge nicht ein Land, sondern eine Gruppe von Menschen. Wir sind auf der ganzen Welt verbreitet und haben viele verschiedene Kulturen und Gemeinschaften, aber wir sind vereint durch unseren Ursprung, unsere Solidarität und unseren Romanipe. Wir werden einen Emoji-Design Vorschlagerstellen, den das Unicode-Konsortium prüfen soll. Wir brauchen aber auch beweis von Roma und Sinti überall, dass es Nachfrage gibt für unsere Flagge. Unterschreibe diese Petition, um zu beweisen, dass es Nachfrage gibt für ein Emoji der Roma und Sinti Flagge! FRENCH Le peuple Rrom est la plus grande minorité d'Europe. Nous avons contribué à la diversité culturelle européenne via notre riche héritage linguistique, artistique, et musical. Nous avons produit et influencé certains des plus grand compositeurs, danseurs, acteurs, et artistes du continent, et aujourd'hui nous faisons partie intégrante de la grande tapisserie des cultures qui forme l'Europe contemporaine. Nous voulons pouvoir célébrer notre culture singulière aussi bien dans le monde numérique que dans le monde réel. Nous souhaitons qu'une émoticône du drapeau Rrom soit approuvée par le Consortium Unicode et qu'elle puisse être disponible sur toutes les plateformes et tous les appareils. Comme le drapeau LGBT, notre drapeau ne représente pas un pays mais un groupe de personnes. Nous sommes dispersés à travers le monde et nous avons différentes cultures et communautés qui sont unifiées par nos origines ancestrales, notre solidarité, et notre Romanipe. Nous allons donc dessiner une émoticône que nous proposerons au Consortium Unicode. Mais, pour ce faire, nous avons besoin que les Rroms à travers le monde démontrent notre souhait que notre drapeau soit représenté. Signez dès à présent la pétition pour démontrer qu'il y a bien une demande pour une émoticône du drapeau Rrom! SPANISH Los romaníes son el grupo étnico minoritario más grande de Europa. Hemos dotado a Europa con nuestro patrimonio cultural, idioma, arte y música. Hemos producido o influenciado a algunos de los mejores compositores, bailarines, actores y artistas del continente, y hoy somos parte integral del vibrante tapiz de culturas que conforman la Europa moderna. Queremos poder celebrar nuestra cultura tanto en el mundo digital como en el físico. Queremos que un emoji de la bandera Romaní sea aprobado por el consorcio Unicode y esté disponible en todas las plataformas y dispositivos. Al igual que la bandera LGBT Rainbow, nuestra bandera no es representativa de un país sino de un grupo de personas. Estamos esparcidos por todo el mundo y tenemos muchas culturas y comunidades diferentes, pero estamos unidos por nuestro origen ancestral, nuestra solidaridad, y nuestra Romanipe. Crearemos un diseño de emoji y una propuesta que será considerada por el Consorcio Unicode. Pero también necesitamos a los Romanies en todas partes para demostrar que queremos que nuestra bandera esté representada. ITALIAN Il popolo rom costituisce la più grande minoranza etnica in Europa. Abbiamo donato all'Europa il nostro patrimonio culturale, linguistico, artistico e musicale. Abbiamo prodotto o influenzato alcuni dei migliori compositori, ballerini, attori e artisti del continente e oggi siamo parte integrante del vibrante arazzo di culture che costituisce l'Europa moderna. Vogliamo poter celebrare la nostra cultura nel mondo digitale oltre che in quello fisico. Vogliamo un'emoticon della bandiera rom approvata dall’Unicode Consortium e averla disponibile su tutte le piattaforme e dispositivi. Così come la bandiera dell’arcobaleno LGBT, la nostra non è rappresentativa di un paese ma di un gruppo di popoli. Siamo sparsi in tutto il mondo e abbiamo culture e comunità diverse ma siamo uniti dalla nostra origine ancestrale, dalla nostra solidarietà, dalla nostra Romanipe. Creeremo un’emoticon da proporre alle’Unicode Consortium. Ma abbiamo anche bisogno di rom  ovunque per dimostrare che vogliamo che la nostra bandiera sia rappresentata. We will create an emoji design and a proposal to be considered by the Unicode Consortium. But we also need Roma everywhere to show that we want our flag to be represented. Firma questa petizione per dimostrare che esiste una richiesta per un'emoticon della bandiera rom!

European Roma Rights Centre
958 supporters
Petitioning Unicode Consortium, European Roma Rights Centre

We want a Romani Flag Emoji

Scroll down for text in Serbo-Croatian, Slovenian, Macedonian and Bulgarian! Version in English or Romanes.  SERBO-CROATIAN Romi su najveća etnička manjina u Europi. Europi smo darovali našu kulturnu baštinu, jezik, umjetnost i glazbu. Proizveli smo ili utjecali na neke od najboljih skladatelja, plesača, glumaca i umjetnika na kontinentu, a danas smo sastavni dio kultura koje čine modernu Europu. Želimo biti u mogućnosti slaviti našu kulturu i u digitalnom svijetu. Želimo da Unicode Konzorcij odobri emoji romske zastave i da ga čine dostupnim na svim platformama i uređajima. Kao i LGBT Rainbow zastava, naša zastava ne reprezentira državu već skupinu naroda. Razasuti smo širom svijeta i imamo mnogo različitih kultura i zajednica, ali smo ujedinjeni našim podrijetlom, našom solidarnošću, našim Romanipenom. Napravit ćemo dizajn Emojia romske zastave kojeg će razmotriti Unicode Konzorcij. No, također trebamo pokazati da Romi svugdje žele da njihova zastava bude zastupljena. Potpišite ovu peticiju kako bismo dokazali da postoji potražnja za Emoji romske zastave! SLOVENIAN Romi so največja etnična manjšina v Evropi. Evropo smo obdarovali z našo kulturno dediščino, jezikom, umetnostjo in glasbo. Proizvedli smo kot tudi vplivali na najboljše skladatelje, plesalce, igralce ter umetnike tega kontintenta. Danes smo integralen del mozaika kultur, ki sestavljajo sodobno Evropo. Radi bi imeli možnost slaviti našo edinstveno kulturo tako v digitalnem kot v fizičnem svetu. Želimo, da bi bil emoji romske zastave odobren s strani Konzorcija unikod in da bi le-ta emoji bil dostopen na vseh platformah in napravah. Tako kot LGBT marvična zastava, tudi naša zastava ne predstavlja nobene države, temveč skupino ljudi. Razširjeni smo po celem svetu in imamo mnogo različnih kultur in skupnosti, toda združeni smo z našim skupnim izvorom, našo solidatnostjo in Romanipe. Ustvarili bomo dizajn emojija za romsko zastavo ter predlog, ki bi želeli, da ga obravnava Konzorcij unikod. Hkrati pa tudi želimo, da bi Romi vsepovsod pokazali, da želimo, da bi naša zastava bila reprezentirana. Podpišite peticijo kot podporo zahtevi za emoji romske zastave! MACEDONIAN Ромите се најголемото етничко малцинство во Европа. Европа ја обдаривме со нашето културно наследство, јазик, уметност и музика. Ние произведуваме и влијаеме на некои од најистакнатите композитори, танчери, актери и уметници на континентот, а денес сме составен дел од културното шаренило кое ја сочинува модерна Европа. Сакаме да ја прославиме нашата култура и во дигиталниот свет!  Поради тоа бараме од конзорциумот на Уникод да воведе Емоџи на ромското знаме и да го направи достапно на сите платформи и уреди. Слично како знамето со боите на виножито кое ја претставува ЛГБТ заедицата, нашето знаме не означува конкретна држава, туку група на народ. И покрај тоа што ние Ромите сме народ распространет низ целиот свет и имаме многу различни култури и заедници меѓу нас, она што значајно не обединува е нашето заедничко потекло, солидарност, односно нашето Романипе. Ќе го  дизајнираме дигиталното Емоџи знаме и ќе го доставиме на разгледување на конзорциумот Уникод. Истовремено, сакаме да покажеме дека Ромите насекаде низ светот чувствуваат потреба да бидат претставени со Емоџи на ромското знаме. Потпишете ја оваа петиција за да докажеме дека постои значајна потреба да имаме вакво Емоџи ! BULGARIAN Ние, ромите, сме най-голямото етническо малцинство в Европа. Дарили сме Европа с нашето културно наследство, език, изкуство и музика. Дали сме на света едни от най-прочутите композитори, танцьори, актьори и артисти и днес сме неразделна част от културната картина на съвременна Европа. Искаме да можем да празнуваме нашата различна култура в дигиталния свят, така както го правим в реалния. Искаме емотиконката ромски флаг да бъде одобрена от консорциума Unicode и да бъде предоставена на всички платформи и устройства. Подобно на LGBT Rainbow - знамето, нашият флаг не е представител на една страна, а на група народи. Ние сме разпръснати по целия свят и имаме много различни култури и общности, но сме обединени от нашия произход, нашата солидарност, нашето Romanipe. Ще създадем емотикона и предложение, което ще бъде разгледано от Unicode. Но ние също се нуждаем от роми навсякъде, за да покажем, че искаме нашето знаме да бъде представено. Подпишете тази петиция, за да докажем заедно, че има търсене и нужда от емотиконка на ромския флаг!

European Roma Rights Centre
87 supporters