ESCOLA EN CATALÀ 5.0

25 supporters

  Started 1 petition

  Victory
  Petitioning Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Gobierno de España, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA: ESCOLA EN CATALÀ/// INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: ESCUELA EN CATALÁN

  Bon dia,  com tots sabeu, la Generalitat de Catalunya té aplicada des d'octubre  l'article 155, i per tant, tota l'autonomia de la Generalitat la té el Govern Espanyol, qui vol aprofitar per a canviar la llengua vehicular (actualment en català) de les escoles pel castellà.   Amb aquesta enquesta, vull fer arribar i recordar a Govern Espanyol, i el Ministeri d'educació que nosaltres com a Comunitat bilingüe sabem perfectament parlar i escriure dues llengües (català i castellà) i que segons els gràfics anuals de les proves de Selectivitat, any rere any som de les primeres Comunitats que millor notes obté en Llengua Castellana i Literatura, i que a més estem per sobre de la mitjana d'Espanya.  GRÀFICS INFORMACIÓ CASTELLA A CATALUNYA ¿Cuál es el nivel de castellano de los niños catalanes? Així mateix, demano a les autoritats que posin mesures per a que la gent respecti la nostra llengua i la nostra cultura i que posin fi a aquest anti-catalanisme que han creat i estan creant en moltes Comunitats i/o ciutats arreu de l'Estat Espanyol per a recollir signatures per decidir amb quina llengua hem d'educar als nostres fills. S'ha d'entendre que a Espanya no només es parla castellà, sinó que té una diversitat cultural àmplia i existeixen altres llengües i els que les parlem n'estem orgullosos i volem conservar-la, i l'única manera per conservar-la és tenir-la com a llengua vehicular a les escoles, a més que si aquest model lingüístic que tenim a Catalunya des de fa 30 anys ens permet terminar l'educació obligatoria parlant, escrivint i entenent dos o tres llengües, per a què canviar-ho? JA N'HI HA PROU!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Buenos días, como todos sabéis, la Generalitat de Catalunya tiene aplicada desde octubre el artículo 155, y por tanto, toda la autonomía de la Generalitat la tiene el Gobierno Español, quien quiere aprovechar para cambiar la lengua vehicular (actualmente en catalán) de las escuelas por el castellano. Con esta encuesta, quiero hacer llegar y recordar a Gobierno Español, y el Ministerio de educación que nosotros como Comunidad bilingüe sabemos perfectamente hablar y escribir dos lenguas (catalán y castellano) y que según  los gráficos anuales de las Pruebas de Selectividad , año tras año somos de las primeras Comunidades que Mejor notas obtiene en Lengua Castellana y Literatura, y que además estamos por encima de la media de España. GRÁFICOS INFORMACIÓN CASTELLANO EN CATALUNYA ¿Cuál es el nivel de castellano de los niños catalanes? Asimismo, pido a las autoridades que pongan medidas para que la gente respete nuestra lengua y nuestra cultura y que pongan fin a este anti-catalanismo que han creado y están creando en muchas Comunidades y / o Ciudades del Estado Español para recoger firmas para decidir con qué lengua debemos educar a nuestros hijos. Se ha de entender que en España no sólo se habla castellano, sino que tiene una diversidad cultural amplia y existen otras lenguas y quienes las hablamos estamos orgullosos y queremos conservarla, y la única manera para conservarla es tenerla como lengua vehicular en las escuelas, además que si este modelo lingüístico que tenemos en Cataluña desde hace 30 años nos permite terminar la educación obligatoria hablando, escribiendo y entendiendo dos o tres lenguas, para qué cambiarlo? BASTA!

  ESCOLA EN CATALÀ 5.0
  25 supporters