Сдружение КАЖИ – Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията

1 supporter

  Started 1 petition

  Victory
  Petitioning the Bulgarian Parliament

  Ban the breeding and trade of animals for fur production in the Republic of Bulgaria

  (ENG text below)   ЗА“ забрана на отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в Република България Организатор: Гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в РБ и Сдружение „КАЖИ“ – „Кампании и  Активизъм за Животните в Индустрията“ Като част от гражданското общество в България създадохме тази петиция, която цели следното: Да покаже на институциите и бизнеса в Рeпублика България желанието на гражданското общество за въвеждане на пълна забрана за отглеждането и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в страната.Като пряк резултат от въвеждането на тази забрана се цели и постигане на законова забрана за прекратяването на дейността на съществуващите две ферми за отглеждане на животни за кожи, както и на бъдещи такива.Време е да покажем на държавата и на закриляния от нея бизнес, че сме против. ЗАЩОТО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОЖИ Е СТРАДАНИЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ И КОЖЕНАТА ИНДУСТРИЯ Е ЖЕСТОКА И НЕНУЖНА В 21 ВЕК! В България от 2015 г. до момента има две ферми за ценни кожи, в които се отглеждат 100 000 норки (по неофициална информация). И двете ферми съществуват на ръба на закона според националното и европейското законодателство. Ситуацията на животните в тях е не по-различна от показаното в това ВИДЕО. Все повече страни постепенно премахват фермите за ценни кожи и/или приемат по-строги изисквания за отглеждането на животните, които правят този бизнес нерентабилен (Великобритания, Австрия, Германия, Чехия, Дания, Холандия, Сърбия, Словения, Хърватия, Македония, Белгия, Босна и Херцеговина, Люксембург, Испания, Нова Зеландия, Индия, Япония). Във всички останали държави, където все още се практикува този бизнес, се провеждат активни кампании за премахването му. Няма място за жестоки, опасни за околната среда и ненужни кожухарски ферми в едно модерно, прогресивно общество. Проучванията на общественото мнение в Европа показват, че изключително висок процент от населението считат, че отглеждането и убиването на животни заради кожите им е нехуманно и неприемливо. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ: Гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в РБ КАЖИ / Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията Четири Лапи за фермите за норки Статия, описваща ситуацията в страната към момента Всички европейски страни със забрана на фермите за кожи Резултати от проучвания на общественото мнение срещу фермите за кожи в европейските страни С подписването на петицията и насърчаването на Вашите приятели и семейства да го направят - изпращате мощно послание не само към кожената промишленост, но и към дизайнерите, търговците на дребно и други, които директно се възползват от страданията, причинени от тази жестока индустрия. Сега е възможността България да влезе в историята като една от страните, които забраняват експлоатацията на животни с цел производство на ценни кожи! Нека политиците да получат ясно послание с Вашия подпис: НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ПРАЗНИ ДУМИ-ИМАМЕ НУЖДА ОТ ПРАЗНИ КЛЕТКИ! Казвайки НЕ! НА ФЕРМИТЕ ЗА ЦЕННИ КОЖИ В БЪЛГАРИЯ, казвате НЕ! НА БЕЗЗАКОНИЕТО И ЖЕСТОКИТЕ ПРАКТИКИ и ДА! на едно по-хуманно и морално общество.   ************************ENG TEXT*****************************  Initiator: Citizens' Initiative to Ban Fur Farms and Trade of "valuable furs" in the Republic of Bulgaria and CAAI Association - Campaigns and Activism for the Animals in the Industry As a part of the civil society in Bulgaria, we created this petition, which aims at: To demonstrate to the institutions and related industries in the Republic of Bulgaria the desire of the civil society to introduce a complete ban on the breeding and trade of animals for fur production in the country.As an imdiate result of the introduction of this ban, we aim also to achieve the cessation of all activities of the existing two fur farms as well as ban of any future fur farms in Bulgaria.It is time to show the state and the business protected by it that we are against these cruel practices. FOR THE FUR PRODUCTION CAUSES TREMENDOUS ANIMAL SUFFERING AND IS UTTERLY UNNECESSARY IN THE 21ST CENTURY! Since 2015, in Bulgaria there are two fur farms which are breeding 100 000 minks (according to unofficial data), with planned capacity of the bigger one up to 400 000. Both farms exist on the verge of the European and Bulgarian legislation. The living conditions of the animals in the Bulgarian farms is no different than the one in this VIDEO. Bit by bit, more and more countries ban the fur farms and/or adopt more strict animal breeding requirements which make this business unprofitable (Great Britain, Austria, Germany, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Luxembourg, Spain, New Zealand, India, Japan). There are ongoing campaigns in all other countries where the fur business is still operating. The cruel, environmentally unfriendly (even dangerous) and unnecessary fur farming do not belong to a modern, developped and forward-looking society. According to the public opinion polls in the European countries, very high percentage of the population considers the breeding and slaughtering of animals for their skin as being inhumane and unacceptable. YOU CAN FIND MORE INFORMATION ABOUT THE FUR FARMS PROBLEM IN THE BELOW LINKS: Civic Initiative for banning the extraction of valuable skins in the Republic of Bulgaria CAAI / Campaigns and Activism for Animals in the Industry VIER PFOTEN/ FOUR PAWS information on the fur trade industry Article describing the current situation of the mink fur farms in Bulgaria List of EU countries which have banned the fur farms EU countries opinion poll results against the fur farms By signing this petition and encouraging your friends and families to do it, you are sending a powerful message not only to the fur & leather business, but also to designers, retailers and all others who profit directly from the suffering and pain caused by this cruel industry. Now is the time when Bulgaria has the opportunity to walk into history as one of the countries which prohibited the exploitation of animals for their fur! Let the politicians get this clear message with your signature: WE DO NOT NEED MERE WORDS - WE NEED EMPTY CELLS! Saying NO! to THE FUR FARMS IN BULGARIA, you say NO! to both the LAWLESS and CRUEL PRACTICES and YES! to a more humane and ethical society.  

  Сдружение КАЖИ – Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията
  1 supporter