BirdLife International

39,341 supporters

Started 10 petitions

Petitioning United Nations

Права чалавека жыць на здаровай планеце

Deutsche | English | Español | Français | Italiano | Svenska | Türkçe | Ελληνικά | русский  Больш за мільён біялагічных відаў знаходзіцца на мяжы знікнення. Пацяпленне клімату ідзе нечуванымі тэмпамі. Нас атачае смяротная пандэмія. Усё гэта адбываецца праз тое, што мы губім прыроду. Нашая планета змагаецца за выжыванне. З пункту гледжання навукі сітуацыя гранічна ясная: ля вытокаў гэтых планетарных крызісаў, якія пагражаюць самому нашаму выжыванню і выжыванню мноства іншых відаў, - бяздумная эксплуатацыя прыроды. Таму мы хочам, каб Арганізацыя Аб'яднаных Нацый прызнала новае права чалавека: права на здаровае навакольнае асяроддзе. Становішча крытычнае. Важна, каб вы падпісалі гэтую петыцыю і падзяліліся ёю - тады мы зможам дамагчыся рэальных зменаў. Гэтае новае права чалавека патрабуе неадкладных дзеянняў, яно амбіцыйнае, але магчымае. Права на здаровае навакольнае асяроддзе прызнана ў канстытуцыі і законах больш за 100 дзяржаў. Але гэтага недастаткова. Мы ўсе жывем на адной планеце, нас акружае адна прырода, таму нам трэба адно ўсеагульнае права. Акрамя таго, усеагульныя правы стымулююць працу на месцах і захаванне таких правоў кантралюецца больш строга. Паветра, якім мы дыхаем, вада, якую мы п'ём, зямля, на якой мы вырошчваем хлеб, - усё гэта ўплывае на наша здароўе. Час прызнаць, што права на здаровае навакольнае асяроддзе мае найважнае значэнне для выжывання чалавека. Рэалізацыя гэтага права дасць магчымасць вярнуць Зямлю на шлях глабальнага зялёнага аднаўлення. Мы зробім вырашальны крок, каб змяніць адносіны паміж чалавекам і прыродай. Толькі на планеце, дзе прырода і людзі жывуць у гармоніі адно з адным, мы зможам у будучыні прадухіляць пандэміі, паспяхова змагацца са зменамі клімату і са збядненнем біялагічнай разнастайнасці. Калі ўсё застанецца па-старому, мы вырачаныя на далейшае падзенне ў бездань разбурэння. Нам патрэбнае права жыць на здаровай планеце! #1Planet1Right Мы - гэта глабальная кааліцыя, якая глыбока занепакоеная выжываннем чалавека і планеты. У прыватнасці, мы заклікаем ААН: Прагаласаваць за ўключэнне права на здаровае навакольнае асяроддзе ў Савеце па правах чалавека ААН, Генеральнай Асамблеі ААН, а таксама падчас Саміту ААН па біяразнастайнасці, які адбудзецца ў сярэдзіне верасня 2020 года. У канчатковым выніку ўключыць права на здаровае навакольнае асяроддзе ва Усеагульную дэкларацыю правоў чалавека. Падпісваючы гэтую петыцыю, мы пасылаем магутны сігнал Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і яе адпаведным органам аб тым, што грамадзяне Зямлі патрабуюць хутчэйшага абмеркавання гэтага новага права чалавека і галасавання па ім.

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations

Sağlıklı bir gezegende yaşamak bütün canlıların hakkı!

Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Svenska | Ελληνικά | русский  Bir milyondan fazla canlı türünün nesli tehlike altında. İklim krizi artık hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Bütün dünyayı etkileyen bir salgının hayatlarımız üzerindeki etkileriyle birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Kabul etsek de etmesek de, bütün bu yok oluşun arkasında tercihlerimiz ve yaşam şeklimiz yatıyor. Gezegenimiz, milyarlarca canlıyla birlikte uyum içerisinde yaşadığımız yuvamız. Dünya, bir parçası olduğumuz doğanın şu ana kadar keşfedebildiğimiz tek yaşam kaynağı. Yapılan araştırmalar açıkça gösteriyor ki, gezegenimiz olan dünya, yuvamız, büyük bir yok oluşun eşiğine doğru sürükleniyor. Oysa, sağlıklı bir ekosistem içerisinde yaşamak, kuşların, balıkların, ağaçların, insanların kısacası hepimizin en temel hakkı. İşte bu nedenle Birleşmiş Milletler’in yeni bir insan hakkını yasal hak olarak tanımasını istiyoruz: Sağlıklı bir doğal çevre hakkı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesi’ne göre: ““Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Yani aslında hepimiz yasal olarak doğamızı korumakla yükümlüyüz. Sağlıklı bir çevre hakkı, aralarında Türkiye’nin de olduğu 100’den fazla devlet tarafından zaten anayasal ya da hukuksal olarak tanınıyor. Fakat bu yeterli değil. Çünkü yuvamız olan dünyamızın, doğamızın korunması için siyasal sınırların ötesinde hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir doğal çevrede yaşamak için, Birleşmiş Milletler tarafından “insan hakkı” olarak tanımlanması şart. Tıpkı kuşlar gibi sınırların ötesine geçmek, yeryüzünün bütün canlılarıyla birlikte, dünyamızı korumak için. Yeryüzünün farklı yerlerinden yüz binlerce insan, tüm canlılar için adil, yaşanabilir bir dünya için seslerini yükseltiyor. #HakParçalanmazBütündür diyerek sağlıklı bir gezegende yaşama hakkının bütün canlılar için en temel hak olarak tanımlanmasını istiyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler’den: Sağlıklı bir doğal çevre hakkını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ve 2020 Eylül ortasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi’nde acil bir konu olarak dahil etmek için oylama yapılmasını Nihayetinde sağlıklı bir çevre hakkınının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne dahil edilmesini talep ediyoruz. Kampanyamızı dogadernegi.org adresi üzerinden imzalayarak, bütün canlıların sağlıklı bir gezegende yaşama hakkının bir temel hak olarak tanımlanmasına destek olabilirsin.  

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations

Право человека жить на здоровой планете

Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Svenska | Türkçe | Беларус | Ελληνικά  Более миллиона биологических видов находится на грани исчезновения. Потепление климата идет небывалыми темпами. Нас окружает смертельная пандемия. Все это происходит из-за того, что мы губим природу. Наша планета борется за выживание. С точки зрения науки ситуация предельно ясна: у истоков этих планетарных кризисов, угрожающих самому нашему выживанию и выживанию множества других видов, - бездумная эксплуатация природы. Поэтому мы хотим, чтобы Организация Объединенных Наций признала новое право человека: право на здоровую окружающую среду. Положение критическое. Мы хотим, чтобы вы подписали эту петицию, поделились ею, и тогда мы сможем добиться реальных изменений. Это новое право человека требует немедленных действий, оно амбициозное, но осуществимое. На самом деле право на здоровую окружающую среду признано в конституции и законах более 100 государств. Но этого недостаточно. Мы все живем на одной планете, нас окружает одна природа, поэтому нам нужно одно всеобщее право. Кроме того, всеобщие права подстегивают работу на местах и их соблюдение строже контролируется. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, земля, на которой мы растим хлеб, - все это влияет на наше здоровье. Пора признать, что право на здоровую окружающую среду имеет важнейшее значение для выживания человека. Реализация этого права позволит нам вернуть Землю на путь глобального зеленого восстановления. Мы сделаем решающий шаг, чтобы изменить отношения между человеком и природой. Лишь на планете, где природа и люди живут в гармонии друг с другом, мы сможем в будущем предотвращать пандемии, успешно бороться с изменением климата и с истощением биологического разнообразия. Если все останется по-старому, мы обречены на дальнейшее падение в пучину разрушения. Нам нужно право жить на здоровой планете! #1Planet1Right Мы - это глобальная коалиция, которая глубоко обеспокоена выживанием человека и планеты. В частности, мы призываем ООН: Проголосовать за включение права на здоровую окружающую среду в Совете по правам человека ООН, Генеральной Ассамблее ООН, а также в ходе Саммита ООН по биоразнообразию, который состоится в середине сентября 2020 года. В конечном итоге включить право на здоровую окружающую среду во Всеобщую декларацию прав человека. Подписывая эту петицию, мы посылаем мощный сигнал Организации Объединенных Наций и ее соответствующим органам о том, что граждане Земли требуют скорейшего обсуждения этого нового права человека и голосования по нему.

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations

Να γίνει ανθρώπινο δικαίωμα η ζωή σε έναν υγιή πλανήτη

Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Svenska | Ελληνικά | русский Πάνω από ένα εκατομμύριο είδη βρίσκονται αντιμέτωπα με την εξαφάνιση. Η ατμοσφαιρική θερμοκρασία ανεβαίνει. Και βρισκόμαστε εν μέσω μιας πανδημίας. Όλα εξαιτίας της καταστροφής της Φύσης από εμάς, τους ανθρώπους. Ο πλανήτης μας δίνει αγώνα για τη ζωή του. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι ξεκάθαρα: η αλόγιστη εκμετάλλευση της Φύσης βρίσκεται στη ρίζα όλων αυτών των πλανητικών κρίσεων, που απειλούν την ίδια μας την επιβίωση, αλλά και την επιβίωση πολλών άλλων ειδών. Γι’ αυτό και θέλουμε τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν ένα νέο ανθρώπινο δικαίωμα: το δικαίωμα σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί επείγουσα ανάγκη. Και θα θέλαμε να υπογράψεις και να κοινοποιήσεις αυτή την έκκληση για να βοηθήσεις να γίνει πραγματικότητα το αίτημα. Αυτό το νέο ανθρώπινο δικαίωμα είναι επείγον, φιλόδοξο και εφικτό: στην πραγματικότητα, το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον είναι ήδη αναγνωρισμένο συνταγματικά ή νομικά σε περισσότερες από 100 χώρες. Δεν αρκεί όμως: καθώς όλοι μας μοιραζόμαστε έναν πλανήτη, έναν φυσικό κόσμο, χρειαζόμαστε ένα πραγματικά παγκόσμιο δικαίωμα. Εξάλλου, τα οικουμενικά δικαιώματα ενισχύουν την τοπική δράση και τη γενικότερη εφαρμογή. Από τον αέρα που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε έως τη γη όπου παράγουμε την τροφή μας, το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία μας με πολλούς τρόπους. Είναι ώρα να αναγνωρίσουμε ότι το δικαίωμα σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας. Με κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα, θα μπορέσουμε να θέσουμε τη Γη σε μια πορεία παγκόσμιας πράσινης ανάκαμψης. Είναι ένα θεμελιώδες βήμα προς τον μετασχηματισμό της σχέσης της κοινωνίας μας με τη Φύση. Μόνο σε έναν πλανήτη όπου η Φύση και οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία μπορούμε να προλάβουμε μελλοντικές πανδημίες και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Αν συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, είμαστε καταδικασμένοι να οδηγηθούμε στην καταστροφή. Χρειαζόμαστε το ανθρώπινο δικαίωμα να ζήσουμε σε έναν υγιή πλανήτη τώρα! #1Planet1Right Αποτελούμε μέρος μιας παγκόσμιας συμμαχίας που ανησυχεί για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και του πλανήτη. Και καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη: Να προχωρήσουν σε ψήφισμα ώστε να συμπεριληφθεί το δικαίωμα σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ως επείγον θέμα στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα τον Σεπτέμβριο του 2020. Να συμπεριληφθεί το δικαίωμα σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπογραφή αυτής της έκκλησης θα στείλει το ηχηρό μήνυμα στα Ηνωμένα Έθνη και στα αρμόδια όργανά του ότι οι πολίτες της Γης απαιτούν να συζητηθεί και να ψηφιστεί επειγόντως αυτό το νέο ανθρώπινο δικαίωμα.

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations, United Nations Environment Program, United Nations Human Rights Council

Pour que vivre sur une planète saine devienne un Droit de l’homme!

Deutsche | English | Español | Italiano | Svenska | Ελληνικά| русский Plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Le climat se réchauffe comme jamais auparavant. Et nous sommes en plein milieu d'une pandémie mortelle. Tout cela est la conséquence de notre destruction de la nature.  Notre planète se bat pour sa vie.   La science est claire : l'exploitation abusive de la nature est à l'origine de ces crises planétaires, qui menacent notre survie ainsi que celle de nombreuses autres espèces. C'est pourquoi nous voulons que les Nations Unies reconnaissent un nouveau droit de l'homme : le droit à un environnement naturel sain. Il y a urgence. Et nous avons besoin de vous, pour signer et partager cette pétition afin que ce droit devienne réalité. Ce nouveau droit de l'homme est à la fois urgent, ambitieux et possible : le droit à un environnement sain bénéficie déjà d'une reconnaissance et d'une protection constitutionnelle ou juridique dans plus de 100 États. Mais cela ne suffit pas : comme nous partageons tous une même planète, un même monde naturel, nous avons besoin d'un droit global. En outre, les droits universels renforcent l’application du droit au niveau local. De l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons, à la terre dans laquelle nous cultivons nos aliments, notre environnement a de nombreuses répercussions sur notre santé. Il est temps de reconnaître que le droit à un environnement naturel sain est essentiel pour notre survie.  Avec ce droit, nous mettrions la Terre sur la voie d'une reprise verte mondiale. Il s'agit d'une étape fondamentale pour transformer la relation de notre société avec la nature. Ce n'est qu'en vivant en harmonie avec la nature que nous pourrons prévenir de futures pandémies et réussir à résoudre les crises du climat et de la biodiversité. Tant que notre société continue sur la même voie, nous sommes condamnés à nous enfoncer davantage dans la destruction. Nous avons besoin d'un droit de l'homme pour vivre sur une planète saine. Il y a urgence ! #1Planet1Right Nous sommes une coalition mondiale préoccupée par notre survie et celle de notre planète. Plus précisément, nous appelons les Nations Unies à : Voter pour l’inclusion du droit à un environnement naturel sain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies et comme sujet urgent au Sommet des Nations Unies sur la biodiversité en mi-septembre 2020. Inclure, à terme, le droit à un environnement naturel sain dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.  En signant cette pétition, vous enverrez un message fort aux Nations Unies et à ses organes compétents : que les citoyens de la Terre exigent que ce nouveau droit de l'homme soit débattu et voté de toute urgence.

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations, United Nations Environment Program, United Nations Human Rights Council

Creiamo il diritto ad un pianeta sano e naturale!

Deutsch | Español | English | Français | Svenska | Ελληνικά | русский Oltre un milione di specie sono a rischio d’estinzione. Le temperature sono in aumento senza precedenti. E noi, siamo nel mezzo di una pandemia mortale. Tutto questo è conseguenza della nostra distruzione della natura. Il nostro pianeta sta combattendo per la sua vita. La scienza è chiara: lo sfruttamento eccessivo della natura è alla base di queste crisi planetarie, minacciando la nostra stessa sopravvivenza e quella di molte altre specie. Ecco perché vogliamo che l’Organizzazione delle Nazioni Unite riconosca un nuovo diritto umano: il diritto a un ambiente sano e naturale. È un'emergenza. E abbiamo bisogno di te, con la tua firma e condivisione puoi contribuire a rendere questa petizione realtà. Questo nuovo diritto umano è urgente, ambizioso e possibile: il diritto a un ambiente sano, infatti, ha già un riconoscimento e una tutela costituzionale o giuridica in più di 100 Stati. Ma non basta: poiché tutti noi condividiamo un unico pianeta, un unico mondo naturale, abbiamo bisogno di un unico diritto globale. Inoltre, i diritti universali rafforzano l'azione e l'applicazione a livello locale. Dall'aria che respiriamo, all'acqua che beviamo, alla terra in cui coltiviamo il nostro cibo; il nostro ambiente ha diverse ripercussioni sulla nostra salute. È ora di riconoscere che il diritto a un ambiente sano e naturale è essenziale per la nostra sopravvivenza. Con questo diritto, possiamo condurre la Terra verso una ripresa globale all’insegna del verde. È un passo fondamentale per trasformare il rapporto della nostra società con la natura. Solo su un pianeta dove la natura e le persone vivono in armonia, possiamo contribuire a prevenire future pandemie e affrontare con successo le crisi climatiche e della biodiversità. Se continuiamo con questo approccio, siamo ulteriormente condannati a sprofondare nella distruzione. Abbiamo bisogno di un diritto umano a vivere su un pianeta sano, ora! #1Planet1Right Siamo un'alleanza globale preoccupata per la nostra sopravvivenza e quella del pianeta. In particolare, chiediamo all'ONU di: Votare per includere il diritto a un ambiente sano e naturale al Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, all'Assemblea Generale dell'ONU e di presentarlo come argomento urgente di discussione al Vertice ONU sulla biodiversità, di metà settembre 2020. Introdurre, alla fine, il diritto a un ambiente sano e naturale nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La firma di questa petizione invierà un messaggio forte all’Organizzazione delle Nazioni Unite e ai suoi organi competenti affinché i cittadini della terra chiedano che questo nuovo diritto umano sia discusso e votato con urgenza.

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations, United Nations Environment Program, Haleh Sedghi

Gör det till en mänsklig rättighet att leva på en frisk planet nu!

Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Ελληνικά | русский Över en miljon arter riskerar att utrotas. Temperaturen ligger på höjder som aldrig förr. Och vi är i mitten av en dödlig pandemi. Allt på grund av hur vi har förstört naturen. Vår planet kämpar för sitt liv. Vetenskapen är kristallklar: vårt hänsynslösa utnyttjande av naturen är orsaken till alla kriser som hotar vår, och andra arters, överlevnad. Det är därför vi vill att FN ska erkänna en ny mänsklig rättighet: rätten till en frisk och välmående natur. Detta är en kris. Underteckna och dela denna namninsamling för att hjälpa göra det till verklighet! Denna nya mänskliga rättighet är akut och ambitiös, men fullt möjligt att uppnå. Rätten till en frisk natur finns redan med i konstitutioner och grundlagar i mer än 100 länder. Men detta räcker inte. Eftersom vi alla delar en planet, behöver vi en global rättighet till en frisk natur. Från luften vi andas, till vattnet vi dricker, samt jorden vi odlar vår mat i; vår miljö påverkar vår hälsa på många sätt. Rätten till en frisk och välmående natur är avgörande för vår överlevnad. Med en mänskliga rättighet till en frisk och välmående natur sätter vi jorden på resan mot en global grön återhämtning. Det är ett grundläggande steg till att säkerställa att vi förändrar vårt samhälles förhållande till vår planet. Endast på en planet där naturen och människor lever i harmoni kan vi hjälpa att förebygga framtida pandemier, lösa klimatkriserna och stärka den biologiska mångfalden. Om vi fortsätter på samma bana som vi gör nu, fortsätter vi mot vår förstörelse. Vi behöver denna mänskliga rättighet att leva på en hälsosam planet nu! #1Planet1Right Vi är en global koalition som är oroad över vår, och planetens, överlevnad. Därför uppmanar vi FN att: Rösta för att inkludera rätten till en frisk och välmående natur i FN:s råd för mänskliga rättigheter, i FN:s generalförsamling samt som ett akut ämne vid FN:s toppmöte om biologisk mångfald i mitten av september 2020, med slutmål att... Inkludera rätten till en frisk och välmående natur i FNs Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna Genom att skriva på denna namninsamling hjälper du skicka ett kraftfullt meddelande till FN om att jorden kräver att denna nya mänskliga rättighet diskuteras och omedelbart röstas om.    

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations, United Nations Environment Program, United Nations Human Rights Council

Für ein Menschenrecht auf einen gesunden Planeten!

English | Español | Français | Italiano | Svenska | Ελληνικά | русский Über eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Das Klima heizt sich auf wie nie zuvor. Und wir befinden uns mitten in einer tödlichen Pandemie. Alles eine Folge davon, dass wir unsere Natur zerstören.  Unser Planet kämpft um sein Leben.   Die Wissenschaft ist eindeutig: Die rücksichtslose Ausbeutung der Natur ist die Ursache dieser planetaren Krisen, die unser eigenes Überleben und das vieler anderer Arten bedrohen.  Deshalb möchten wir, dass die Vereinten Nationen ein neues Menschenrecht anerkennen: das Recht auf eine gesunde natürliche Umwelt. Es handelt sich um einen Notfall. Und wir brauchen Sie, um diese Petition zu unterzeichnen und zu teilen, damit dieses Menschenrecht Wirklichkeit wird.  Dieses neue Menschenrecht ist dringend nötig, ehrgeizig und möglich: Tatsächlich ist das Recht auf eine gesunde Umwelt bereits in mehr als 100 Staaten verfassungsmäßig oder rechtlich anerkannt und geschützt. Aber dies reicht nicht aus: Da wir alle den einen Planeten Erde teilen, brauchen wir wirklich ein globales Recht. Darüber hinaus stärken universelle Rechte das Handeln und die Durchsetzung auf lokaler Ebene.  Von der Luft, die wir atmen, über das Wasser, das wir trinken, bis hin zur Erde, in der wir unsere Nahrung anbauen; unsere Umwelt beeinflusst unsere Gesundheit auf vielfältige Weise. Es ist an der Zeit anzuerkennen, dass das Recht auf eine gesunde natürliche Umwelt für unser Überleben unerlässlich ist.  Mit diesem Recht würden wir die Erde auf den Weg hin zu ihrer globalen grünen Erholung bringen. Es ist ein grundlegender Schritt, um das Verhältnis unserer Gesellschaft zur Natur zu verändern.  Nur auf einem Planeten, auf dem Natur und Menschen in Harmonie leben, können wir dazu beitragen, künftige Pandemien zu verhindern und die Krise des Klimas und der biologischen Vielfalt erfolgreich zu bewältigen.   Bei einem „Weiter wie bisher“ sind wir dazu verdammt, weiter in Richtung Zerstörung der Erde zu schlittern. Wir brauchen das Menschenrecht auf einem gesunden Planeten jetzt! #1Planet1Right  Wir sind eine globale Koalition, die um unser Überleben und das des Planeten besorgt ist. Konkret fordern wir die UNO dazu auf:  Dafür zu stimmen, das Recht auf eine gesunde natürliche Umwelt in der UN-Generalversammlung zu behandeln, und als Dringlichkeitsmaßnahme dieses Recht in die Tagesordnung des UN-Gipfels über die biologische Vielfalt im September 2020 aufzunehmen.  Letztendlich das Recht auf eine gesunde natürliche Umwelt in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufzunehmen.   Der Beitritt zu dieser Petition wird eine starke Botschaft an die Vereinten Nationen und ihre zuständigen Gremien aussenden, dass die Erdenbürger verlangen, dass dieses neue Menschenrecht dringend diskutiert und abgestimmt wird.     

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning United Nations, United Nations Environment Program, United Nations Human Rights Council

¡Hagamos que vivir en un planeta sano sea un derecho humano!

Deutsch | English | Français | Italiano | Svenska | Ελληνικά| русский Más de un millón de especies están en peligro de extinción. La temperatura del planeta se está calentando como nunca antes. Estamos en medio de una pandemia mortal. Todo ocurre en respuesta a nuestra destrucción de la naturaleza.  Nuestro planeta está luchando por su vida.  La ciencia es clara: la explotación irresponsable de la naturaleza es el origen de estas crisis planetarias, que amenazan nuestra supervivencia y la de muchas otras especies.  Por eso queremos que las Naciones Unidas reconozcan un nuevo derecho humano: el derecho a un medio ambiente natural sano. Esto es una emergencia. Necesitamos que firmes y compartas esta petición para ayudar a hacerlo realidad.  Este nuevo derecho humano es urgente, ambicioso y posible: de hecho, el derecho a un medio ambiente sano ya tiene reconocimiento y protección constitucional o legal en más de 100 Estados. Pero no es suficiente: como todos compartimos un planeta, un mundo natural, necesitamos un verdadero derecho global. Además, los derechos universales refuerzan las acciones locales y su cumplimiento.  Desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, pasando por la tierra en la que cultivamos nuestros alimentos; nuestro medio ambiente afecta a nuestra salud de muchas maneras. Ha llegado el momento de reconocer que el derecho a un medio ambiente natural sano es esencial para nuestra supervivencia.  Con este derecho, pondríamos a la Tierra en el rumbo hacia una recuperación verde a nivel mundial. Es un paso fundamental para transformar la relación de nuestra sociedad con la naturaleza.  Sólo en un planeta en el que la naturaleza y las personas vivan en armonía podremos ayudar a prevenir futuras pandemias y a abordar con éxito las crisis del clima y la biodiversidad.  Si seguimos como hasta ahora, estamos condenados a hundirnos aún más en la destrucción. ¡Necesitamos el derecho humano a vivir en un planeta sano ya! #1Planet1Right  Somos una coalición global preocupada por nuestra supervivencia y la del planeta. Específicamente, hacemos un llamamiento a la ONU para que:  Votar para incluir el derecho a un medio ambiente natural saludable en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la Asamblea General de la ONU y como tema urgente en la Cumbre de la ONU sobre la Biodiversidad a mediados de septiembre de 2020. Incluir en última instancia el derecho a un medio ambiente natural sano en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Esta petición enviará un poderoso mensaje a las Naciones Unidas y a sus organismos pertinentes demostrándoles que los ciudadanos de la Tierra exigen que este nuevo derecho humano sea debatido y votado con urgencia. 

BirdLife International
36,959 supporters
Petitioning European Parliament, Council of the European Union

EU-Parlament & Fischereiminister: Schützt unsere Meere!

English│Français│Español│Português│Hrvatski Seit Jahrzehnten betreiben wir Raubbau an den Ozeanen. Sei es durch Überfischung, Umweltzerstörung, Lärm- und Schadstoffbelastung oder Plastikvermüllung. Erst heute verstehen wir: Die Meere sind an ihrer Belastungsgrenze - und vielleicht schon darüber hinaus. Die Bedrohung der Meere in Zahlen: 200.000 Seevögel sterben jährlich als ungewollter Beifang in der europäischen Fischerei [1] 58 Prozent der kommerziellen Fischbestände Europas sind in keinem guten Zustand [2] 2000 Schiffe befahren zu jeder Tages- und Nachtzeit die Ostsee [3] Mehr als 275.000 Tonnen Plastikmüll landen Jahr für Jahr in Europas Meeren [4] 250.000 Seevögel starben bei der Havarie eines Öltankers an der Galizischen Küste [5] Aktuell verhandeln das EU-Parlament und die Fischereiminister der EU-Mitgliedsstaaten darüber, wie die knapp sechs Milliarden Euro Steuergelder des zukünftigen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) in den Jahren 2021 bis 2017 eingesetzt werden sollen. Sie entscheiden, welche Maßnahmen gefördert werden. Der NABU und sein Dachverband BirdLife International fordern: Mindestens 1,5 Milliarden Euro (25% des EMFF) müssen für den Schutz und die Wiederherstellung der marinen Artenvielfalt reserviert sein! Es gibt viel zu tun, um die Zerstörung der Meere zu beenden. Dazu gehören: Den sinnlosen Tod von Meerestieren stoppen: Mehr Fischereiforschung und die Einführung von umweltschonenden Fanggeräten, um den Beifang von Seevögeln, Meeressäugetieren und Meeresschildkröten zu beenden. Marine Vielfalt schützen: Die Umsetzung von gut gemanagten Meeresschutzgebieten und effektiven Maßnahmen zum Schutz mariner Arten und Lebensräume. Die Plastikflut stoppen: Aufbau von effektiven Entsorgungsstrukturen für Schiffsabfälle ohne zusätzliche Kosten in allen Häfen („no-special-fee“). Umweltkriminalität bekämpfen: Verbesserte Ausrüstung und Training der Küstenwachen, um Umweltvergehen wie illegale Fischerei, Müllentsorgung oder Verklappungen auf See zu beenden. Ölunfälle verhindern: Verbesserung von Notfallkonzepten für den Fall von Schiffshavarien und Öl-Unfällen. Meeresforschung stärken: Monitoring und Forschung zu Seevögeln, Walen, Delfinen und Meeresschildkröten ausbauen, um ihren Schutz zu verbessern. Gemeinsam können wir Dinge verändern. Unterzeichnen auch Sie unsere Petition und fordern Sie Europas Politik auf, in die Vielfalt der Meere zu investieren. ----------------------------------------------------------------- Quellen: [1] ICES. 2009. Report of the Working Group on Seabird Ecology (WGSE), 23-27 March 2009, Bruges, Belgium. ICES CM 2009/LRC:10.91 pp.[2] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/status-of-marine-fish-stocks-2/assessment[3] https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/schifffahrt#textpart-1 [4] http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/MSFD%20Measures%20to%20Combat%20Marine%20Litter.pdf[5] https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Informe_Prestige_SEO_BirdLife.pdf - see page 27).

BirdLife International
90,759 supporters