Belgium4Assange

2,199 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning Belgische Regering

  Vrijheid voor Assange, journalist, politiek gevangene - Oproep aan de Belgische regering

  Julian Assange, oprichter van Wikileaks, is een gevangene in het Verenigd Koninkrijk, in afwachting van een uitspraak over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij 170 jaar gevangenisstraf riskeert omdat hij zijn beroep als journalist heeft uitgeoefend. Om de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en het recht op informatie te verdedigen, vragen we dat België Julian Assange als een politieke gevangene erkent, waarnemers naar zijn proces stuurt, hem bescherming verleent en alle nodige middelen inzet om de afwijzing van het Amerikaanse uitleveringsverzoek en zijn vrijlating te verkrijgen. We vragen om hem op te vangen, hem een verblijfsvergunning te verlenen en hem alle zorg te bieden die zijn gezondheidstoestand vereist. OPROEP Sinds 2012 heeft de gezamenlijke actie van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en meer recentelijk van Ecuador, journalist Julian Assange op een willekeurige manier beroofd van zijn vrijheid, van de mogelijkheid om zich te verdedigen tegenover beschuldigingen en om zijn vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Nils Melzer, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties tegen foltering en andere onmenselijke en vernederende behandelingen, schrijft dat "zijn rechten systematisch zijn geschonden in alle fasen van de procedure" en dat "in 20 jaar samenwerking met de slachtoffers van oorlog, geweld en politieke vervolging" hij nooit getuige was van "een groep democratische staten die zich verenigen om één individu zo lang te isoleren, te demoniseren en opzettelijk te mishandelen met zo weinig respect voor menselijke waardigheid en de rechtsstaat”. Julian Assange bracht bijna 7 jaar door op de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij zijn toevlucht had gezocht om aan uitlevering aan Zweden waar hij zou worden ondervraagd over beschuldigingen van verkrachting, te ontsnappen. Het onderzoek werd opzettelijk vertraagd, hij werd nooit formeel aangeklaagd voor deze daden en het Zweedse rechtssysteem gaf uiteindelijk de ongegronde vervolgingen op. Voor Assange en zijn advocaten was dit een voorwendsel en de opmaat naar uitlevering aan de Verenigde Staten. Deskundigen van de Verenigde Naties hebben dit standpunt bevestigd. In de krappe ruimte van de ambassade van Ecuador observeerde een geavanceerd spionage-apparaat, verbonden met de CIA, de kleinste beweging van Julian Assange. In april 2019 heeft Ecuador hem zijn Ecuadoraanse nationaliteit ontnomen, zijn recht op asiel beëindigd en de Britse politie verzocht hem in de ambassade te arresteren. Zijn persoonlijke bezittingen (mobiele telefoon, computer, enz.) werden in beslag genomen en naar de Verenigde Staten verzonden. Hij zit nu in de gevangenis van Belmarsh High Security Prison, nabij Londen, in afwachting van een beslissing over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, verwacht in februari 2020. In eenzame opsluiting, beroofd van zijn dossier en zonder serieuze middelen om zijn verdediging voor te bereiden, verslechterde zijn gezondheid ernstig. Uit angst voor zijn leven hebben veel artsen en de speciale VN-rapporteur - de laatste nog zeer recent - de Engelse autoriteiten tweemaal opgeroepen om zijn overplaatsing naar een ziekenhuis aan te vragen. Tevergeefs. Julian Assange is zoals bekend de oprichter van Wikileaks. Dit platform is een informatiemedium. De leden zijn journalisten en/of redacteuren. De bestanden die het publiceert (bijvoorbeeld de martelpraktijken in de gevangenis van Guantanamo, de NSA-surveillance van Europese staatshoofden, milieuschandalen zoals de Trafigura-affaire, bepaalde hoofdstukken van het TTIP, oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan ...) worden streng geverifieerd en regelmatig verspreid of gebruikt door grote nationale media zoals Le Monde, The New York Times en The Guardian. Het anonieme systeem - wat klokkenluiders helpt beschermen - voor het verzamelen en verspreiden van informatie van algemeen belang via internet, uitgevonden door Wikileaks, vormt in feite de basis van de Amerikaanse aanklacht. De publicatie in 2010 van Amerikaanse militaire 'oorlogsdagboeken' in Afghanistan en Irak en de publicatie van talloze e-mails van Amerikaanse ambassades over de hele wereld, hebben Assange en Wikileaks de wraakzucht van de Verenigde Staten opgeleverd. Ze vormen de basis van het Amerikaanse uitleveringsverzoek, dat zelfs een beroep doet op de Spionagewet van 1917. Volgens deze Spionagewet riskeert Julian Assange 175 jaar in de gevangenis als hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De procedure waarvan deze journalist het slachtoffer is geworden, is historisch. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten beroept de regering zich op spionage tegen een uitgever voor het publiceren van waarheidsgetrouwe informatie. Zijn bron, Chelsea Manning, werd opnieuw gevangengezet nadat ze gratie had gekregen van president Obama. Ze wordt gechanteerd: geen vrijlating totdat ze tegen Assange getuigt. In werkelijkheid viseren deze rechtszaken niet alleen het hele werk en het bestaan ​​van Wikileaks - waarvan alle leden worden lastiggevallen –, maar bedreigen ze het beroep van journalist, de persvrijheid en het recht van ieder van ons op informatie. Dit wordt ook aangegeven in een brief ondertekend door honderden journalisten van over de hele wereld. Wat men ook moge denken over Wikileaks en Julian Assange, fundamenteel is dat we hier worden geconfronteerd met de waarneming van deze schendingen van fundamentele rechten. "Ik ben hulpeloos en reken op jullie om mijn leven te redden", zei Julian Assange onlangs. Als burgers, journalisten, kunstenaars, mensenrechtenorganisaties, willen we de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en ons recht op informatie verdedigen. We eisen de onmiddellijke vrijlating van Assange, de zorg voor zijn gezondheid en lichamelijke integriteit, en respect voor zijn fundamentele rechten. We vragen dat België Julian Assange erkent als politiek gevangene, waarnemers naar zijn proces stuurt, hem bescherming verleent en alle nodige middelen inzet om de afwijzing van het Amerikaanse uitleveringsverzoek en zijn vrijlating te verkrijgen, om hem te verwelkomen, hem een verblijfsvergunning te verlenen en hem alle zorg die zijn gezondheidstoestand vereist, aan te bieden. België, 20 januari 2020            

  Belgium4Assange
  4 supporters
  Petitioning Tout le monde

  LIBERTÉ POUR ASSANGE, JOURNALISTE, PRISONNIER POLITIQUE. APPEL AU GOUVERNEMENT BELGE

  Présentation Julian Assange, fondateur de Wikileaks, est prisonnier en au Royaume Uni, dans l’attente d’une décision sur son extradition aux Etats-Unis où il risque 170 ans de prison pour avoir exercé son métier de journaliste. Pour défendre la liberté d’expression, de la presse et notre droit à l’information, nous demandons que la Belgique reconnaisse Julian Assange comme prisonnier politique, envoie des observateurs à son procès, lui accorde sa protection et mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir le rejet de la requête américaine d’extradition, ainsi que sa libération, pour l’accueillir, lui octroyer un permis de séjour, et lui dispenser tous les soins que requiert son état de santé. Texte de l’appel (version avec références ici) Depuis 2012, l’action conjointe de la Suède, du Royaume-Uni, et des Etats-Unis, et plus récemment de l’Equateur, a arbitrairement placé le journaliste Julian Assange dans l’impossibilité de jouir de sa liberté, de se défendre des griefs qui lui sont adressés et d’exercer sa liberté d’expression. Ses jours sont en danger. Nils Melzer, le rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants, écrit que « « ses droits ont été systématiquement bafoués à tous les stades de la procédures » et qu’« en 20 ans de travail avec les victimes de la guerre, de la violence et de la persécution politique », il n’a jamais vu « un groupe d'États démocratiques s'unir pour isoler, diaboliser et maltraiter délibérément un seul individu depuis si longtemps et avec si peu de respect pour la dignité humaine et l'État de droit.». En effet, Julian Assange a séjourné près de 7 ans à l’ambassade d’Equateur à Londres, où il avait trouvé refuge pour échapper à une extradition vers la Suède en vue d’y être interrogé sur des allégations de viol. Cette enquête a délibérément traîné, il n’a jamais été formellement accusé pour ces faits, et la justice a finalement renoncé à ouvrir des poursuites dépourvues de fondement. Pour Assange et ses avocats, il s’agissait d’un prétexte et le prélude d’une extradition vers les USA. Les experts des Nations Unies ont confirmé ce point de vue. Dans l’espace exigu de l’ambassade d’Equateur, un dispositif d’espionnage sophistiqué, connecté à la CIA, a observé les moindres faits et gestes de Julian Assange. En avril 2019, l’Equateur l’a déchu de sa nationalité équatorienne, a mis fin à son droit d’asile et a invité la police britannique à l’arrêter dans l’ambassade. Ses affaires personnelles (gsm, ordinateur etc.) ont été confisquées et expédiées aux Etats-Unis. Il est désormais incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres, dans l’attente d’une décision sur son extradition vers les Etats-Unis, attendue pour février 2020.  A l’isolement, privé de son dossier et sans moyen sérieux de préparer sa défense, sa santé s’est gravement détériorée. Craignant pour ses jours, de nombreux médecins et le rapporteur spécial de l’ONU – ce dernier encore très récemment - ont interpellé à deux reprises les autorités anglaises pour demander son transfert dans un hôpital. En vain.  Julian Assange est le fondateur de Wikileaks. Cette plateforme est un média d’information. Ses membres sont journalistes et/ou éditeurs. Les dossiers qu’elle publie (par exemple les pratiques de torture à la prison de Guantanamo, la surveillance par la NSA de chefs d’Etat européens, des scandales écologiques comme l’affaire Trafigura, certains chapitres du TTIP, des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan …) sont rigoureusement vérifiés et régulièrement relayés ou utilisés par de grands média nationaux comme le Monde, le New York Times et le Guardian. Inventé par Wikileaks, le système de collecte et de diffusion anonymes d’informations d’intérêt général, via internet – qui permet de protéger les lanceurs d’alerte -, est en fait au cœur de l’accusation pénale américaine. La publication en 2010 des « journaux de guerre » de l’armée américaine en Afghanistan et en Irak, et celle de nombreux « câbles » des ambassades américaines dans le monde vaut à Assange et Wikileaks la vindicte des Etats-Unis. Elle est la base de la requête d’extradition américaine, qui invoque même l’Espionage Act de 1917. Aux termes de cet « Espionage Act », Julian Assange encourt 175 ans de prison s’il est extradé aux Etats-Unis.  La procédure dont ce journaliste est victime est historique. Pour la première fois dans l’histoire des Etats-Unis, le gouvernement invoque des charges d’espionnage contre un éditeur pour la publication d’informations véridiques. Sa source, Chelsea Manning, a été réincarcérée après avoir été graciée par le président Obama. Elle fait l’objet d’un chantage : pas de libération tant qu’elle ne témoigne pas contre Assange. En réalité, à travers ces poursuites, c’est non seulement l’ensemble du travail et de l’existence de Wikileaks – dont tous les membres sont harcelés - qui est visé, mais c’est le métier même de journaliste, la liberté de la presse et le droit de chacun.e d’entre nous à l’information qui sont menacés, comme le rappelle une lettre signée par des centaines de journalistes dans le monde [6]. Toutes les appréciations diverses que l’on peut porter sur Wikileaks et Julian Assange doivent s’effacer devant le constat de ces atteintes aux droits fondamentaux.  «Je suis sans défense et je compte sur vous pour me sauver la vie», a déclaré Julian Assange.  Citoyens, journalistes, artistes, organisations de défense des droits fondamentaux, nous voulons défendre la liberté d’expression, la liberté de la presse, et notre droit de savoir.  Nous demandons la libération immédiate de Julian Assange, la préservation de sa santé et de son intégrité, le respect de ses droits fondamentaux. Nous demandons que la Belgique reconnaisse Julian Assange comme prisonnier politique, envoie des observateurs à son procès, lui accorde sa protection et mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir le rejet de la requête américaine d’extradition ainsi que sa libération, pour l’accueillir, lui octroyer un permis de séjour, et lui dispenser tous les soins que requiert son état de santé.  Belgique, Le 20 janvier 2020. Premiers signataires : voir la liste ici   _________________________________________________________________________ « Belgium4Assange » est  composé de quelques personnes parmi lesquelles : Lieven De Cauter, Marie-France Deprez (du comité Free Assange), Vincent Engel (écrivain, professeur à l’UCLouvain), Vasantha Fagard, Christophe Marchand (avocat), Marc Molitor (journaliste), Delphine Noels (réalisatrice), Pascale Vielle (professeure à l'UCLouvain), ainsi que de l’association Carta Academica. Belgium4Assange œuvre pour la défense de la liberté d’expression et le droit à l’information. www.belgium4assange.be                     

  Belgium4Assange
  2,195 supporters