Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid

87,134 supporters

  Started 8 petitions

  Petitioning UEFA

  Podiumkunstenaars klagen het misbruik van de UEFA aan

  Castellano English Française Deutsche Italiano Portugues Galego Català Valencià Euskera Podiumkunstenaars klagen het misbruik van deUEFA aanMen kan geen duurzame sector bouwen als er wordgevraagd om vrijwilligers bij een evenement zoals deopeningsceramonie van de finale van de UEFAChampions League. Deze klacht ontstaat als gevolg van de publicatievan een vacature door een producer die reedsveteraan is in de organisatie van artistiekeproducties, SoldOUT. Hierin wordt opgeroepen toteen casting voor 200 artiesten (vrijwilligers), ouderdan 16 jaar. En met de beschikbaarheid om terepeteren tussen 15 mei en 1 juni bij dezeceremonie met een wereldberoemde musicalartiesten een internationaal bekende choreograaf. Verenigingen Apdcm [1] en ConARTE [2] kunnende aanval op de waardigheid en rechten vanuitvoerende artiesten alleen aanklagen. Zoals zededen vóór de aanbiedingen van onbetaald werk "inruil voor vermelding van credits" om deel te nemenaan 080 Barcelona Fashion Week (een initiatief vande Generalitat de Catalunya), of aan het Gala de losGoya (georganiseerd door de Filmacademie) en deArbeidsinspectie op de hoogte brengen van dealarmerende toename van deze slechte praktijken. We willen dat de openingsceremonie voor de finalevan de UEFA Champions League, het groteEuropese professionele voetbalevenement, eenvoorbeeld is van goede praktijken voor deentertainmentindustrie. En dat sportinstellingen dearbeidsvoorwaarden en -lonen respecteren van eensector die al voldoende verarmd en kwetsbaar is: desector van uitvoerende kunstenaars.Wij beschouwen het als een belediging en aantastingvan het professionele vermogen van alle werknemersen het collectief van kunstenaars wanneer zij nietwillen betalen voor hun werk. We eisen dat een instelling zoals de UEFA eenvoorbeeld is van goede praktijken, ter verdedigingvan uitvoerende kunstenaars. En krachtig afwijzendtegenover dit soort gedrag is, en dat de waardigheidvan werknemers bedreigt, in strijd is met de huidigearbeidsreglementering en gepaard gaat met fraudemet de sociale zekerheid. We eisen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur enSport en de Koninklijke Spaanse Voetbalbond, alslid van de UEFA, om goede praktijken in ons landvan deze Europese entiteit te ondersteunen. Weeisen van de particuliere privé-entiteiten die hetevenement sponsoren, die zowel UEFA, hetproductiebedrijf SoldOUT en een ander uitbesteedbedrijf, de naleving van de huidigearbeidswetgeving en een ethische investering vande economische inspanning die wordt ondersteunddoor dit evenement vereisen. Danskunstenaars zijn nu in ons land, met eensituatie die het SGAE-jaarboek beschrijft: "TheDance: vergelijkt de resultaten die in 2017 werdenbehaald met die van 2008. Dit heeft geleid totaanzienlijke verliezen in de drie indicatoren: 56%in de aantal vertegenwoordigingen, 46,3% aanwezigen 54,6% verzameld ". Met deze indicaties, die 10 jaarlater vallen dan in welke andere sector van depodiumkunsten dan ook, vertellen de schuchtereherstelbewegingen die de dans van ons land ervaarttijdens de laatste oefening. Menselijke situaties diemoeilijk kunnen worden voorgesteld. Volgens destudie arbeidspartner van de groep acteurs en dansersin Spanje, heeft 92% van de tolken een inkomen vanminder dan 12.000 euro per jaar. We hebben het overeen professioneel meerderheidsprofiel van 33-jarigevrouwen met hoger onderwijs en €600 maandelijksinkomen, als ze werk hebben... Deze keer gaat het niet om eenliefdadigheidsevenement waarvoor eenongeïnteresseerde samenwerking kan wordenvoorgesteld. Er is niets erger dan deze onderwerpente stellen als exclusieve dichotomieën tussenvoetbalfans en artiesten, tussen professionals enamateurs, wanneer de vraag heel anders is: alsUEFA respect als waarde beschouwt, moet hetbeginnen met het respecteren van de professionalswaarin het wil werken. Sportevenement van deEuropese competitie, in plaats van het dragen vaneen baan als vrijwilliger... Met vriendelijke groet, Vereniging van dansprofessionals in deGemeenschap van MadridCl. Conde Vistahermosa, 9Tel: 915695195 Contact: conarte.media@gmail.com Sociale netwerken:https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/https://twitter.com/apdcm [1] Vereniging van dansprofessionals in deGemeenschap van Madrid[2] Confederation of Artists Show Workers Beide entiteiten zijn professionele vakbonden vanuitvoerende kunstenaars en zijn geregistreerd in deovereenkomstige registers van het Ministerie vanArbeid en het Ministerie van Werkgelegenheid Deze meertalige campagne is een origineel idee van N. M.Vertaling naar het Nederlands W. v L.

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Artistas denunciam abuso da UEFA

  Castellano English Française Deutsche Nederlands Italiano Galego Català Valencià Euskera Artistas denunciam abuso da UEFA Não é possível construir um setor sustentável, convocando um casting em regime de voluntariado para um evento com a dimensão e  importância da Cerimónia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA. Esta denúncia surge na sequência da publicação por um produtor, já veterano na organização de produções artísticas, SoldOUT, para um casting para 200 artistas "voluntários", "mais de 16 anos", com disponibilidade para "ensaiar entre os  dias 15 de maio e 1 de junho" para acompanhar nesta Cerimónia "um artista musical de renome mundial e um coreógrafo de renome internacional". As associações Apdcm [1] e ConARTE [2] só podem denunciar o atentado à dignidade e direitos dos artistas, tal como já fizeram  anteriormente aquando das ofertas de trabalho não remunerado "em troca de menção em créditos" para participar em 080 Barcelona Fashion Week (uma iniciativa da Generalitat de Catalunya), ou na Gala dos Goya (organizada pela Film Academy) e notificar a Inspecção do Trabalho da alarmante proliferação destas más práticas. Queremos que a Cerimónia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA, o grande evento do futebol profissional europeu, seja um exemplo de boas práticas para o sector do entretenimento e, como instituições desportivas, respeitem as condições de trabalho e os salários de um setor já suficientemente empobrecido e frágil: o setor dos artistas. Consideramos um insulto e um desprezo pela capacidade profissional de todos os trabalhadores e do coletivo de artistas quando não se quer renumerar o seu trabalho. Hoje falamos de bailarinos, amanhã podem pedir voluntários de qualquer outra profissão. Exigimos que uma entidade como a UEFA seja um exemplo de boas práticas, em defesa dos artistas, rejeitando veemente esse tipo de conduta, que ameaça a dignidade dos trabalhadores, viola as normas de trabalho vigentes e configura uma fraude à Segurança Social. Exigimos que o Ministério da Educação, Cultura e Desporto e a Real Federação Espanhola de Futebol, como membros da UEFA, apoiem as boas práticas no nosso país desta entidade europeia. Exigimos às entidades privadas que patrocinam o evento, que exigem tanto à UEFA, à empresa de produção SoldOUT como a qualquer outra empresa subcontratada, o cumprimento da legislação laboral vigente e uma atitude ética em paralelo ao  esforço económico realizado para apoio deste evento. Os artistas da dança encontram-se atualmente no nosso país numa situação conforme detalhada no anuário da SGAE: "A Dança: comparando os resultados obtidos em 2017 com os de 2008, tem perdas significativas nos três indicadores: 56% nanúmero de representações, 46,3% na assistência e 54,6% na renumeração ". Com esses índices, em  queda no período de 10 anos superior a qualquer outro setor das artes e apesar das tímidas recuperações que a dança no nosso país está realizando, os dados do último exercício indiciam situações humanas difíceis, tanto que, segundo o Estudo socio-laboral do grupo de atores e bailarinos em Espanha, 92% dos intérpretes têm rendimentos  inferiores a 12.000 euros por ano; estamos falando de um perfil profissional maioritário de mulheres de 33 anos com ensino superior e 600 € de renda mensal, quando têm trabalho .... Desta vez, não é sobre um qualquer evento de caridade para o qual uma colaboração desinteressada poderia ser considerada. Não há nada pior do que colocar estas questões como dicotomias exclusivas entre fãs de futebol e artistas, entre profissionais e amadores, quando a questão é muito diferente: se a UEFA considera o respeito como um valor, deve começar por respeitar os profissionais em necessitam que trabalhem no evento desportivo do campeonato europeu, em vez de usar uma oferta de trabalho como voluntário ...   Atenciosamente, Associação de Profissionais de Dança na Comunidade de MadridCl. Conde Vistahermosa, 9Tel: 915695195 Contato: conarte.media@gmail.com Redes sociais: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/ https://twitter.com/apdcm [1] Associação de Profissionais de Dança na Comunidade de Madrid (APDCM)[2] Confederação de Artistas-Trabalhadores da Mostra (ConARTE) A APDCM é uma união da confederação ConARTE,ConARTE é membro da FIA (Federação Internacional de Atores) Esta campanha internacional é baseada em uma ideia original de N.M.

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Gli artisti dello spettacolo denunciano  l'abuso della UEFA

  Castellano English Française Deutsche Nederlands Portugues Galego Català Valencià Euskera Gli artisti dello spettacolo denunciano  l'abuso della UEFA La denuncia nasce dall´audizione convocata  da un produttore già veterano nell'organizzazione di produzioni artistiche: "Soldout" che convoca  un casting per 200 artisti "volontari" a partire dai 16 anni di etá con disponibilità  per "prove" dal 15 maggio al 1 di giugno. Non é possibile costruire un settore sostenibile richiedendo una collaborazione volontaria in un evento delle dimensioni della Cerimonia di apertura della finale della UEFA Champions League. Volontari che dovrebbero accompagnare in questa cerimonia un artista musicale di fama mondiale e un coreografo di fama internazionale. Le Associazioni Apdcm [1] e ConARTE [2] hanno il dovere di  denunciare l'attentato alla dignità e ai diritti degli artisti dello spettacolo. Come  é accaduto in altre occasioni, offrono lavoro "non retribuito " a cambio di  una raccomandazione per partecipare  nella 080 Barcelona Fashion Week (iniziativa della Generalitat Catalana), oppure nella Gala dei Premi Goya (organizzata dall'Accademia del Cinema). É necessario informare l'ispettorato del lavoro della proliferazione allarmante di queste cattive pratiche. Vogliamo che la cerimonia di apertura della finale della UEFA Champions League, il grande evento europeo di calcio professionistico, sia un esempio di buone pratiche per l'industria dell'intrattenimento e che le istituzioni sportive rispettino le condizioni di lavoro e retribuitive di un settore già sufficientemente impoverito e fragile: il settore degli interpreti delle arti sceniche. Consideriamo un insulto e una menomazione delle capacità professionali di tutti i lavoratori e del collettivo degli artisti, il non voler pagare per il loro lavoro. Oggi parliamo di ballerini, ma domani potremmo parlare di richieste di "volontari" per qualsiasi altra professione Esigiamo che un'organizzazione come la UEFA sia un esempio di buona pratica in difesa degli artisti e rifiutiamo energicamente questo tipo di comportamento che mina la dignità dei lavoratori, viola le leggi esistenti sul lavoro e rappresenta una frode alla previdenza sociale. Chiediamo al Ministero di Educazione, Cultura e Sport e alla Federcalcio spagnola, come membro della UEFA, di sostenere le buone pratiche di questa entitá europea nel nostro paese. Chiediamo alle societá private che patrocinano la manifestazione, che richiedano sia alla UEFA che al produttore, Soldout, come a qualsiasi altra società di subcontratto, il rispetto della legalitá vigente e un impegno etico nello sforzo economico che realizzano sostenendo questo evento. Gli artisti di danza sono oggi nel nostro paese in una situazione che descrive chiaramente l'annuario della SGAE (Societá  Generale degli  Autori e Editori) "Danza" Confrontando i risultati ottenuti nel periodo 2017-2008, ha perdite significative in questi tre indicatori: 56% nel numero di rappresentazioni, il 46,3% di spettatori e il 54,6% di incasso. Con questi indici che cadono da 10 anni più che in qualsiasi altro settore delle arti dello spettacolo, la timida ripresa che la danza sta vivendo negli ultimi anni nel nostro paese, ci parla di situazioni umane che come é facile immaginare sono complicate. Secondo lo studio della situazione sociolavorativa del gruppo di attori e ballerini in Spagna, il 92% degli interpreti ha redditi inferiori a 12.000 euro all'anno. Stiamo parlando di un profilo professionale maggiormente di donne di 33 anni con un'istruzione superiore e 600 € di reddito mensile, quando hanno un lavoro. Questa volta non si tratta di un evento di beneficenza per il quale si potrebbe proporre una collaborazione disinteressata. Non c'è niente di peggio che sollevare tali questioni come dicotomie tra gli appassionati di calcio e gli artisti, tra professionisti e dilettanti, quando la questione è molto diversa. Se la UEFA difende il rispetto come un valore, è necessario cominciare  rispettando i professionisti che devono lavorare nell'evento sportivo della lega europea, invece di camuffare un'offerta di lavoro come volontariato ... Cordiali saluti, Associazione dei professionisti della danza nella Comunità di Madrid   Cl. Conde Vistahermosa, 9 Tel: 915695195 Contatto:conarte.media@gmail.com Social network: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/ https://twitter.com/apdcm   [1] Associazione dei professionisti della danza nella Comunità di Madrid [2] Confederazione degli artisti Mostra lavoratori Entrambe le entità sono sindacati professionali di artisti dello spettacolo e sono iscritte nei registri corrispondenti del Ministero del lavoro. Questa campagna internazionale si basa su un'idea originale di N.M. Traduzione all ' italiano M.G. Foschi

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Os artistas escénicos denuncian o abuso da UEFA

  Castellano English Française Deutsche Nederlands Portugues Italiano Català Valencià Euskera Os artistas escénicos denuncian o abuso da UEFA Non se constrúe un sector sostible convocando un casting para ofertar voluntariado nun acto da envergadura da Cerimonia de Apertura para a Final da UEFA Champions League. Esta denuncia xurde a partires da publicación desta audición por unha Productora xa veterana na organización de producións artísticas, SoldOUT, convocando a un casting para 200 artistas “voluntarios”, “maiores de 16 años”, con dispoñibilidade para “ensaiar entre o 15 de maio e o1 de xuño”, acompañando nesta Cerimonia a “un artista musical de fama mundial e un coreógrafo de recoñecido prestixio internacional”. As asociacións Apdcm[1] e ConARTE[2] so poden denuncia-lo atentado á dignidade e os dereitos das e dos artistas escénicos. Como xa fixeran ante as ofertas de traballo non remunerado “a cambio de mención en créditos” para participar en 080 Barcelona Fashion Week (unha iniciativa da Generalitat de Catalunya), ou na Gala dos Goya (organizada pola Academia do Cine) e notificar á Inspección de Traballo a alarmante proliferación destas malas prácticas. Queremos que a Cerimonia de Apertura para a Final da UEFA Champions League, o meirande evento do fútbol profesional europeo, sexa un exemplo de boas prácticas para o sector do entretemento. E que dende as institucións deportivas sexan respectada-las condicións laborais e salariais dun sector xa suficentemente depauperado y fráxil: o sector dos artistas escénicos.Consideramos un insulto e menoscabo da capacidade profesional a todos os traballadores e ao colectivo de artistas cando non se lles quere pagar polo seu traballo. hoxe falamos de bailaríns, maña poderían pedir voluntarios para calquera outra profesión Reclamamos que unha entidade como a UEFA sexa un exemplo de boas prácticas, en defensa dos artistas escénicos, rexeitando enerxicamente este tipo de conductas, que atentan contra a dignidade dos traballadores, vulneran a normativa laboral vixente e supoñen un fraude á Seguridade Social. Reclamamos ao Ministerio de Educación Cultura e Deporte, e á Real Federación Española de Fútbol como membro da UEFA, que apoie as boas prácticas no noso país desta entidade Europea. Reclamamos ás entidades privadas que patrocinan o evento, que exixan tanto á UEFA, á Productora SoldOUT como a calquera outra empresa subcontratada, o cumprimento da legalidade laboral vixente e unha inversión ética do esforzo económico que realizan apoiando este evento. Os artistas a Danza atópanse hoxe no noso país, cunha situación que detalla o anuario SGAE: “La Danza: comparando los resultados obtenidos en 2017 con los de 2008, tiene importantes pérdidas en los tres indicadores: del 56% en el número de representaciones, del 46,3% en la asistencia y del 54,6% en la recaudación”. Con estes índices, caindo durante 10 años máis que en calquera outro sector das artes escénicas, as tímidas recuperacións que a danza do noso país está experimentando no último exercicio fálannos de situacións humanas que poderán imaxinar complicadas, tanto que, segundo o Estudio socio laboral del colectivo de actores y bailaríns en España, o 92% dos intérpretes teñen ingresos inferiores aos 12.000 euros anuais; estamos falando dun perfil profesional maioritario de mulleres de 33 años con educación superior e 600€ de ingresos mensuais, cando teñen traballo... Nesta ocasión non se trata de ningún evento benéfico para os que se podería expor unha colaboración desinteresada. Non hai nada peor que expor estes asuntos como dicotomías excluíntes entre seareiros e artistas, entre profesionais e afeccionados, cando a cuestión é moi diferente: se a UEFA reivindica o respecto como valor, debe comezar por respectar aos profesionais que quere que traballen no evento deportivo da liga europea, en lugar de vestir una oferta de traballo como voluntariado... Atentamente, Asociación de Profesionais da Danza na Comunidade de MadridCl. Conde Vistahermosa, 9Tel: 915695195Contacto: conarte.media@gmail.comRedes sociais: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/https://twitter.com/apdcm [1]Asociación de Profesionais da Danza na Comunidade de Madrid (APDCM)[2]Confederación de Artistas-Traballadores do Espectáculo (ConARTE) APDCM é un sindicato da confederación ConARTE,ConARTE é membro da FIA (Federación Internacional de Actores) Esta campaña internacional parte dunha idea orixinal de N.M.Tradución ao galego de (EGF)

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Darstellende Künstler prangern den Missbrauch der UEFA an

  Castellano English Française Nederlands Italiano Portugues Galego Català Valencià Euskera Darstellende Künstler prangern den Missbrauch der UEFA an Man kann keinen nachhaltigen Sektor aufbauen, wenn für eine Veranstaltung in der Größenordnung  einer Eröffnungsfeier des UEFA Champions League-Finale Freiwillige angefordert werden. Diese Beschwerde entstand nach der Veröffentlichung eines Aufrufes, getätigt von einem bereits erfahrenen Produzenten (SoldOUT) im Bereich künstlerischer Produktion. Man suche mit Hilfe  eines Castings 200 Künstler, „Freiwillige“, „Alter über 16 Jahre“, mit der Verfügbarkeit „zwischen 15. Mai und 1. Juni zu proben“, um bei dieser Zeremonie einen weltbekannten Musiker und Choreographen von internationalem Renommee zu begleiten. Die Verbände Apdcm [1] und ConARTE [2] können diesen Angriff auf die Würde und die Rechte der darstellenden Künstler  nur anprangern. So wie sie es schon bei anderen „Arbeitsangeboten“ für unbezahlte Arbeit taten („ als Gegenleistung wird man als Mitwirkender erwähnt“). So geschehen bei der 080 Barcelona Fashion Week oder der Gala für den Goya (von der Filmakademie organisiert).  Ausserdem informieren diese Verbände die Arbeitsaufsichtsbehörde über die alarmierende Verbreitung dieser schlechten Praktiken. Wir möchten, dass die Eröffnungsfeier des UEFA Champions League-Finales, dieses großen europäischen Profifußballereignisses, als Beispiel guter Praktiken in der Unterhaltungsbranche fungiere. Und auch, dass Sportinstitutionen die Arbeitsbedingungen und Löhne eines Sektors respektieren, der bereits verarmt und zerbrechlich ist: den der darstellenden Künstler. Wir betrachten es als eine Beleidigung und Beeinträchtigung der beruflichen Fähigkeiten aller Arbeitnehmer und des Künstlerkollektivs, wenn man die Arbeiter nicht für ihre Arbeit bezahlen will. Wir fordern, dass eine Organisation wie die UEFA sich als  Beispiel für gute Praktiken benehme, die darstellenden Künstler verteidige, und diese Art des Verhaltens, das die Würde der Arbeitnehmer untergräbt, bestehende Arbeitsgesetze verletzt und einen Betrug an den Sozialversicherungsbetrieben bedeutet, strikt zurückweise. Wir fordern das Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, und den königlich spanischen Fußballverband als Mitglied der UEFA auf, gute Praktiken in unserem Land dieser europäischen Einheit zu fördern. Und wir stellen die Forderung an jene privaten Einrichtungen, die diese Veranstaltung finanziell unterstützen, dass sie sowohl von der UEFA, dem Produzenten Soldout, sowie von jedem anderen Outsourcing-Unternehmen, die Einhaltung des geltenden Arbeitsrechts und auch die ethische Investition ihrer ökonomischen Anstrengungen, um diese Veranstaltung zu unterstützen, einfordern mögen. Tänzer befinden sich heutzutage in unserem Land, in einer Situation, die das SGAE - Jahrbuch detailliert beschreibt: "Tanz: Der Vergleich der Ergebnisse von 2017 mit denen von 2008 zeugt von erheblichen Einbussen anhand dreier Indikatoren: 56% bei der Anzahl der Aufführungen, 46,3% bei der Besucherzahl 54,6% bei den Einnahmen". Diese seit 10 Jahren sinkenden Indikatoren, mit mehr Einbussen als in allen anderen Sektoren der darstellenden Künste, und die nur schüchterne Erholung, die der Tanz in unserem Land im letzten Jahr erlebte, zeugen von komplizierten menschlichen Verhältnissen. Gemäss einer Sozialarbeitsstudie des spanischen Schauspieler- und Tänzerverbands erhalten 92% der Interpreten ein Einkommen von unter 12.000 Euro pro Jahr. Wir sprechen über ein Berufsprofil das mehrheitlich aus 33-jährigen Frauen mit höherer Ausbildung und einem monatlichen Einkommen von 600 € besteht, wenn sie denn gerade ein Engagemant haben… Hier handelt  es sich nicht um eine Wohltätigkeitsveranstaltung, für die eine desinteressierte Zusammenarbeit vorgeschlagen werden könnte. Es gibt nichts Schlimmeres, als diese Probleme als sich gegenseitig ausschließende Dichotomien zwischen Fußballfans und Künstlern, zwischen Profis und Amateuren auszugeben, wenn das Problem ein ganz Anderes ist: wenn die UEFA Respekt als Wert verteidigt, müsste Sie zunächst jene Profis respektieren, die sie für dieses Sportevent der europäischen Liga „engagieren“ wollen, anstatt einen Aufruf an Freiwillige als Stellenangebot zu verkleiden ...   Mit freundlichen Grüßen   Verband der professionellen Tänzer der Autonomen Region Madrid Cl. Conde Vistahermosa, 9 Tel: (0034) 915695195   Kontakt: conarte.media@gmail.com Soziale Netzwerke: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/ https://twitter.com/apdcm   [1] Verband der professionellen Tänzer der Autonomen Region Madrid [2] Verbandszusammenschluss darstellender Künstler und Arbeiter der Unterhaltungsindustrie   Beide Einheiten sind Berufsverbände der ausübenden Künstler und sind in den entsprechenden Aufzeichnungen des Staats- und Landesministeriums für Arbeit vermerkt   APDCM ist eine Vereinigung der ConARTE-Konföderation,ConARTE ist Mitglied der FIA (International Federation of Actors) Diese internationale Kampagne basiert auf einer ursprünglichen Idee von N.M.Deutsche Übersetzung von G. S.

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Les artistes scéniques dénoncent les abus de l'UEFA

  Castellano English Deutsche Nederlands Italiano Portugues Galego Català Valencià Euskera Les artistes scéniques dénoncent les abus de l'UEFA On ne construit pas un secteur durable en appelant un casting de volontaires pour un événement de la taille de la cérémonie d’ouverture de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Cette plainte résulte de la publication de cette audition par un producteur déjà expérimenté dans l'organisation de productions artistiques, Soldout, appelant à un casting pour 200 artistes "volontaires", "de plus de 16 ans", avec disponibilité pour "répéter entre les 15 mai et 1er juin", accompagnant à l’occasion de cette cérémonie" un artiste musical de renommée mondiale et un chorégraphe de renommée internationale". Les associations Apdcm [1] et ConARTE [2] ne peuvent que dénoncer les atteintes à la dignité et aux droits des artistes interprètes, comme elles l’ont fait devant les offres de travail non rémunéré "en échange d'une citation au générique" pour participer à la 080 Barcelona Fashion Week (une initiative de la Generalitat de Catalunya), ou au Gala des Goya (organisé par la Academie du Cinéma espagnol), et notifier à l'inspection du travail la prolifération alarmante de ces mauvaises pratiques. Nous voulons que la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, le grand événement européen du football professionnel, soit un exemple de bonnes pratiques pour l'industrie du divertissement, et que les institutions sportives respectent les conditions de travail et les salaires d'un secteur déjà suffisamment appauvri et fragile: le secteur des artistes interprètes.Nous considérons une insulte et une altération de la capacité professionnelle de tous les travailleurs et du collectif d'artistes lorsqu'ils ne veulent pas les rémunérer pour leur travail. Aujourd'hui on parle de danseurs, demain on pourrait demander des volontaires pour n'importe quelle profession. Nous demandons qu’une entité telle que l’UEFA soit un exemple de bonnes pratiques en matière de défense des artistes interprètes, rejetant vigoureusement ce type de comportement, qui menace la dignité des travailleurs, viole les droits  du travail en vigueur et implique une fraude à la sécurité sociale. Nous demandons au ministère de la Cultura et du Sport et à la Fédération royale espagnole de football, en tant que membre de l'UEFA, de soutenir les bonnes pratiques de notre entité européenne dans notre pays. Nous demandons aux entités privées qui sponsorisent l’événement, qu’elles exigent à l’UEFA, à la société de production SoldOUT comme à toute autre entreprise sous-traitante, le respect de la législation du travail en vigueur et un investissement éthique de l’effort économique réalisé en soutenant cet événement. Les artistes interprètes chorégraphiques se retrouvent aujourd’hui dans notre pays, dans une situation détaillée dans l’annuaire de la SGAE: "La danse: en comparant les résultats obtenus en 2017 avec ceux de 2008, les pertes des trois indicateurs sont significatives: 56% dans le nombre de représentations, 46,3% de participants et 54,6% de recettes". Avec ces indices, en baisse depuis 10 ans plus dans la danse que dans tout autre secteur des arts scéniques, les timides reprises que la danse de notre pays connaît dans le dernier bilan nous montrent des situations humaines qui peuvent être compliquées, à tel point que, selon l'étude partenaire de travail du groupe d'acteurs et de danseurs en Espagne, 92% des interprètes ont des revenus inférieurs à 12 000 euros par an; nous parlons d'un profil professionnel majoritaire de femmes de 33 ans diplômées de l'enseignement supérieur et disposant d'un revenu mensuel de 600 €, lorsqu'elles ont du travail .... Pour cette occasion, il ne s'agit pas d'un événement caritatif pour lequel une collaboration désintéressée pourrait être proposée. Il n’y a rien de pire que de traiter ces affaires comme des dichotomies excluantes entre les amateurs de football et les artistes, entre les professionnels et les amateurs, alors que la question est très différente: si l’UEFA revendique le respect comme une valeur, elle doit commencer par respecter les professionnels qu’elle veut faire travailler lors de l’événement sportif de la ligue européenne, au lieu d’habiller une offre d'emploi comme du bénévolat ...  Cordialement, Association des Professionnels de la Danse de la Communauté de Madrid Cl. Conde Vistahermosa, 9 Tél: +34915695195   Contact: conarte.media@gmail.com Réseaux sociaux: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/ https://twitter.com/apdcm   [1] Association des Professionnels de la Danse de la Communauté de Madrid (APDCM) [2] Confédération des Artistes du Spectacle (ConARTE) Les deux entités sont des syndicats professionnels d'artistes scéniques et sont inscrites aux registres correspondants du Ministère du Travail et du Ministère de l'Emploi. APDCM est une union de la confédération ConARTE,ConARTE est membre de la FIA (Fédération internationale des acteurs) Cette campagne internationale est basée sur une idée originale de N.M.Traduction française de P. de C.

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Stage artists denounce the abuse by UEFA

  Castellano Française Deutsche Nederlands Italiano Portugues Galego Català Valencià Euskera Stage artists denounce the abuse by UEFA A sustainable sector cannot be built on calling for volunteering at an event as important as the Opening Ceremony for the UEFA Champions League Final. Our complaint arises after the publication of the call for an audition by a veteran producer in the field of artistic productions, SoldOUT.Looking for 200 artists "volunteers", "over 16 years", with availability to "rehearse between May 15th and June 1st", in order to perform at the side of a world-known musical artist and choreographer of international prestige. " The associations Apdcm [1] and ConARTE [2] can only denounce the assault on dignity and rights of the performing artists. Excactly as they did before,  caused by the offers for unpaid work "in exchange for being mentioned in the credits" for participating at 080 Barcelona Fashion Week or at the Gala de los Goya (organized by the Film Academy) as well as advising the Labor Inspectorate of the alarming proliferation of these bad practices. We want the Opening Ceremony of the UEFA Champions League Final, the great European professional football event, to be an example of good practices for the entertainment industry. Also we claim respect by sport institutions for the working conditions and wages of a sector, already sufficiently impoverished and fragile: the sector of performing artists. We consider it as an insult as well as a impairment of professional ability of all workers, and the collective of artists, whenever it is pretended to not pay for the work of the workers. Today it´s about dancers, tomorrow ity could be any other profession. We demand an entity such as UEFA to be a example of good practices, in defense of performing artists, vigorously rejecting this type of conduct, which assaults on the dignity of workers, violates current labor regulations and supposes a fraud to Social Security . We demand the Ministry of Education Culture and Sport and the Royal Spanish Football Federation as  member of the UEFA, to support good practices in our country of this European entity. We claim that private entities that sponsor the event, insist on that the UEFA, the production company SoldOUT as well as any other subcontracted company, fulfill the current labor legislation and also make an ethical investment of the economic effort carried out by supporting this event. Nowadays dance artists in Spain, find themselves in a situation detailled by the SGAE Yearbook as the following: "Dance: comparing the results obtained in 2017 with those of 2008, dance has significant losses in the three indicators: a 56% in the number of representations, a 46.3% in attendance and a 54.6% in ticketing income". With indices like that, declining during 10 years more than in any other sector of the performing arts, the timid recoveries that dance in Spain has been experiencing during the last exercise, tell us about human situations that can be imagined complicated. So complicated that, according to the Study labor partner of the group of actors and dancers in Spain, a 92% of the interpreters have incomes lower than 12,000 euros per year; We are talking about a professional profile in its majority 33-year-old women with higher education and 600 € of monthly income, in case of being employed that specific month .... This time it is not about a charity event for which a disinterested collaboration could be proposed. There is nothing worse than posing these issues as exclusive dichotomies between football fans and artists, between professionals and amateurs, when the question is very different: if UEFA claims respect as a value, it must begin by respecting the professionals it wants to work in its sport events of the European league, instead of disguising volunteering as job offers ... Sincerely, Association of Dance Professionals in the Community of Madrid Cl. Conde Vistahermosa, 9 Tel: (0034) 915695195 Contact: conarte.media@gmail.com Social networks: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/ https://twitter.com/apdcm   [1] Association of Dance Professionals in the Community of Madrid [2] Confederation of Artists-Show Workers   Both entities are professional trade unions of performing artists and are registered in the corresponding registers of the Ministry of Labor and Employment.   APDCM is a union of the ConARTE confederation,ConARTE is a member of FIA (International Federation of Actors) This international campaign is based on an original idea of N.M.English translation of G. S.

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters
  Petitioning UEFA

  Los artistas escénicos denuncian el abuso de la UEFA

  English Française Deutsche Nederlands Italiano Portugues Galego Català Valencià Euskera Los artistas escénicos denuncian el abuso de la UEFA No se construye un sector sostenible convocando un casting para ofertar voluntariado en un acto de la envergadura de la Ceremonia de Apertura para la Final de la UEFA Champions League. Esta denuncia surge a raíz de la publicación de esta audición por una productora ya veterana en la organización de producciones artísticas, SoldOUT, convocando a un casting para 200 artistas “voluntarios”, “mayores de 16 años”, con disponibilidad para “ensayar entre el 15 de mayo y el 1 de junio”, acompañando en esta Ceremonia a “un artista musical de fama mundial y un coreógrafo de reconocido prestigio internacional”. Las asociaciones Apdcm[1] y ConARTE[2] solo pueden denunciar el atentado a la dignidad y los derechos de las y los artistas escénicos. Como ya hicieran ante las ofertas de trabajo no remunerado “a cambio de mención en créditos” para participar en 080 Barcelona Fashion Week (una iniciativa de la Generalitat de Catalunya), o en  la Gala de los Goya (organizada por la Academia del Cine) y notificar a la Inspección de Trabajo la alarmante proliferación de estas malas prácticas. Queremos que la Ceremonia de Apertura para la Final de la UEFA Champions League, el gran evento del fútbol profesional europeo, sea un ejemplo de buenas prácticas para el sector del entretenimiento. Y que desde las instituciones deportivas se respeten las condiciones laborales y salariales de un sector ya suficientemente depauperado y frágil: el sector de los artistas escénicos. Consideramos un insulto y menoscabo de la capacidad profesional a todos los trabajadores y al colectivo de artistas cuando no se les quiere pagar por su trabajo. Reclamamos que una entidad como la UEFA sea un ejemplo de buenas prácticas, en defensa de los artistas escénicos, rechazando enérgicamente este tipo de conductas, que atentan contra la dignidad de los trabajadores, vulneran la normativa laboral vigente y suponen un fraude a la Seguridad Social. Reclamamos al Ministerio de Educación Cultura y Deporte y a la Real Federación Española de Fútbol como miembro de la UEFA, que apoye las buenas prácticas en nuestro país de esta entidad Europea. Reclamamos a las entidades privadas privadas que patrocinan el evento, que exijan tanto a la UEFA,  a la productora SoldOUT como a cualquier otra empresa subcontratada, el cumplimiento de la legalidad laboral vigente y una inversión ética del esfuerzo económico que realizan apoyando este evento. Los artistas de la Danza se encuentran hoy día en nuestro país, con una situación que detalla el anuario SGAE: “La Danza: comparando los resultados obtenidos en 2017 con los de 2008, tiene importantes pérdidas en los tres indicadores: del 56% en el número de representaciones, del 46,3% en la asistencia y del 54,6% en la recaudación”. Con estos índices, cayendo durante 10 años más que en cualquier otro sector de las artes escénicas, las tímidas recuperaciones que la danza de nuestro país está experimentando en el último ejercicio nos hablan de situaciones humanas que podrán imaginar complicadas, tanto que, según el Estudio socio laboral del colectivo de actores y bailarines en España, el 92% de los intérpretes tienen ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales; estamos hablando de un perfil profesional mayoritario de mujeres de 33 años con educación superior y 600€ de ingresos mensuales, cuando tiene trabajo.... En esta ocasión no se trata de ningún evento benéfico para los cuales se podría plantear una colaboración desinteresada. No hay nada peor que plantear estos asuntos como dicotomías excluyentes entre futboleros y artistas, entre profesionales y aficionados, cuando la cuestión es muy diferente: si la UEFA reivindica el respeto como valor, debe comenzar por respetar a los profesionales que quiere que trabajen en el evento deportivo de la liga europea, en lugar de vestir una oferta de trabajo como voluntariado...   Atentamente, Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid Cl. Conde Vistahermosa, 9 Tel: 915695195   Contacto: conarte.media@gmail.com Redes sociales: https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/ https://twitter.com/apdcm   [1] Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid[2] Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo Ambas entidades son sindicatos profesionales de artistas escénicos y están inscritas en los registros correspondientes del Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo

  Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
  87,265 supporters