ALBORAIA HORTA I LITORAL

15,334 supporters

La plataforma Alboraia Horta i Litoral està formada per totes les Associacions de Veïns d'Alboraia, així com de grups de defensa del territori. Defensem la protecció i millora del nostre entorn: l'horta i la costa d'Alboraia. Volem detindre els excessos urbanístics i d'infraestructures que ens amenacen.

Started 2 petitions

Petitioning D. José Luis Ábalos Meco

ATUREM LA DESTRUCCIÓ DE L'HORTA DE VALÈNCIA

Sol·licitem la immediata paralització del projecte d'ampliació de la V21 en el tram entre Alboraia i València. L'ampliació a 3 carrils suposaria la destrucció de 80.000 m2 d'horta, el 85% sota la Denominació d'Origen Xufa de València. L'Horta que envolta València és un paisatge viu, forma part d'un patrimoni mil·lenari, amb els seus camps, alqueries i barraques, les seues sèquies i un complex sistema de reg; representa els valors culturals, antropològics i tradicionals de la nostra identitat. L'horta a més, constitueix un veritable pulmó verd per a València i tota la seua àrea metropolitana, ens abasteix d'aliments frescos de qualitat i proximitat durant tot l'any, ens protegeix front al canvi climàtic i els riscos d'inundacions. I és el nostre aparell d’aire condicionat gratuït i ecològic. El Ministeri de Foment del Govern Espanyol, ha iniciat el seu camí donant continuïtat al projecte d'ampliació de la V-21 i en el seu primer consell de ministres ha aprovat d'urgència el procediment d'expropiació de terrenys. Un projecte heretat del PP, que va veure la llum sense un veritable procés de participació dels ajuntaments afectats, la ciutadania i els col·lectius socials en defensa de l'horta. La classe política que ens governa ara, en lloc de buscar models de desenvolupament sostenibles i accions per a desincentivar el transport privat per carretera, amb alternatives com un tren accessible i assequible, tant per a persones com per a mercaderies; pretén donar continuïtat a un model absolutament caduc i depredador que destruirà la nostra horta amb l'excusa del desenvolupament. Més carrils, perquè circulen més cotxes, no és una solució de futur. La ciutat de València a més, no pot absorbir més trànsit. La millor forma d'estalviar-nos el tercer carril de la V21, és potenciar el transport públic, autobusos que connecten l'àrea metropolitana i sobretot el ferrocarril de rodalies, donant un servei que garantisca horaris i freqüències perquè les persones usuàries tornen a utilitzar-lo i, fins i tot, augmenten les xifres anteriors, amb la qual cosa es reduirien dràsticament els vehicles en circulació per la V21 i evitaríem l'”efecte crida” que un tercer carril produirà en el tràfic rodat que, inevitablement, provocarà en un termini molt breu que aquesta política, curta de mires, torne a considerar necessari un quart carril, en una espiral que en algun moment caldrà detindre. El que NO ens explica ningú és que aquesta ampliació de la V-21 no ve sola. El nou Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana ja ho va anunciar, després d’aquesta vindrà l'accés Nord al Port de València, destruint més territori i fragmentant la vida dels poblats marítims i el faraònic “Corredor Mediterráneo”, que amb una doble plataforma ferroviària, en exclusiva per a trens AVE, tornarà a destruir fins a un milió de metres quadrats de terra fèrtil. L'horta no dóna més de si i té els dies comptats, si no aturem aquest despropòsit! Per tot això, conscients que en nom d'un desenvolupament mal entès; del creixement del comerç del Port i del fals progrés que comporta l'AVE, que és emprat per menys d'un 3% del total de la població que viatja en tren, però que paguem tots i totes, fins i tot, els que no viatgen o no poden permetre's comprar el bitllet, exigim al Govern de l'Estat i al Ministre de Foment, D. José Luis Ábalos Meco: la paralització urgent del projecte d'ampliació de la V-21, i el consegüent procés d'expropiació, així com la formació d'una mesa de treball veritablement participativa que implique als ajuntaments afectats i a totes les forces polítiques i socials per a consensuar futures actuacions en aquest entorn protegit.

ALBORAIA HORTA I LITORAL
7,667 supporters
Petitioning D. José Luis Ábalos Meco

PAREMOS LA DESTRUCCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

Solicitamos la inmediata paralización del proyecto de ampliación de la V21 en el tramo entre Alboraia y Valencia. La ampliación a 3 carriles supondría la destrucción de 80.000 m2 de huerta, el 85% protegida por la Denominación de Origen Chufa de Valencia. La Huerta que rodea Valencia es un paisaje vivo, forma parte de un patrimonio milenario, con sus campos, alquerías y barracas, sus acequias y un complejo sistema de riego; encierra los valores culturales, antropológicos y tradicionales de nuestra identidad. La huerta además, constituye un verdadero pulmón verde para Valencia y toda su aérea metropolitana, nos abastece de alimentos frescos de calidad y proximidad durante todo el año, nos protege frente al cambio climático y los riesgos de inundaciones. Y es nuestro aire acondicionado gratuito y ecológico. El Ministerio de Fomento del Gobierno de España, ha iniciado su andadura dando continuidad al proyecto de ampliación de la V-21 y en su primer consejo de ministros ha aprobado de urgencia el procedimiento de expropiación de terrenos. Un proyecto heredado del PP, que vio la luz sin un verdadero proceso de participación de los ayuntamientos afectados, la ciudadanía  y los colectivos sociales en defensa de la huerta.  La clase política que nos gobierna, en lugar de buscar modelos de desarrollo sostenibles y acciones para desincentivar el transporte privado por carretera, con alternativas como un tren accesible y asequible, tanto para personas como para mercancías;  pretende dar continuidad a un  modelo  absolutamente caduco y depredador que destruirá nuestra huerta con la excusa del desarrollo. Más carriles, para que circulen más coches, no es una solución de futuro. La ciudad de Valencia además, no puede absorber más tránsito. La mejor manera de ahorrarnos el tercer carril de la V21, es potenciar el transporte público, autobuses que conecten el área metropolitana y sobre todo el ferrocarril de cercanías, dando un servicio que garantice horarios y frecuencias, para que las personas usuarias vuelvan a utilizarlo, incluso, aumenten las cifras anteriores, con lo que se reducirían drásticamente los vehículos en circulación por la V21, y evitaríamos el efecto llamada que un tercer carril producirá en el tráfico rodado y que, inevitablemente, provocará en un plazo muy breve que esta política, corta de miras, vuelva a considerar necesario un cuarto carril, en una espiral que en algún momento habrá que detener. Lo que NO nos cuenta nadie es que esta ampliación de la V-21 no viene sola. El nuevo Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya lo anunció, después de esto vendrá el acceso Norte al Puerto de Valencia, destruyendo más territorio y atravesando la vida de los poblados marítimos y el faraónico “Corredor Mediterráneo”, que con una doble plataforma ferroviaria, en exclusiva para trenes AVE, volverá a destruir hasta un millón de metros cuadrados de tierra fértil. ¡La huerta no da más de sí y tiene los días contados, si no detenemos este despropósito! Por todo ello, conscientes de que en nombre de un desarrollo mal entendido; del crecimiento del comercio del Puerto y del falso progreso que lleva aparejado el AVE, que es utilizado por menos de un 3% del total de la población que viaja en tren, pero que pagamos todos y todas, incluso quienes no viajan o no pueden permitirse comprar el billete, exigimos al Gobierno del Estado y al Ministro de Fomento, D. José Luis Ábalos Meco: la paralización urgente del proyecto de ampliación de la V-21, y el consiguiente proceso de expropiaciones, así como la formación de una Mesa de trabajo verdaderamente participativa que implique a los ayuntamientos afectados y a todas las fuerzas políticas y sociales para consensuar futuras actuaciones en este entorno protegido.

ALBORAIA HORTA I LITORAL
7,667 supporters