เครือข่ายผู้ใช้กัญชา

8,431 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning นายกรัฐมนตรี

  ใช้ ม.44 แก้ไขกฏหมายกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์

  จำเป็นแล้ว ที่จะต้องใช้อำนาจ พิเศษ ตามมาตรา 44 ปลดล็อกกัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์  มิฉะนั้น ขบวนการเอาตีนราน้ำจะขวางจนไม่มีทางสำเร็จ หลังประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งจะเปิดช่องให้ใช้กัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยกับมนุษย์ได้เป็นครั้งแรก แต่มาถึงขณะนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็หวั่นเกรงว่า หากปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย อาจจะไม่ทันในสภาสมัยนี้ เพราะคาดว่าสภาชุดนี้ จะเหลือเวลาพิจารณาอีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น หากใช้ ม.44 ปลดล็อกจริง จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อย่างมาก เพราะทันทีที่ออกคำสั่ง จะสามารถสกัดน้ำมันกัญชาได้ และเมื่อได้สารสกัดน้ำมันกัญชาแล้ว จากนั้นในทางการแพทย์จะนำไปแปรรูปเพื่อการรักษาบำบัดผู้ป่วยได้หลากหลาย ทั้งในรูปของครีมทาผิว ยาเหน็บ น้ำมันหยด ร่างตัวอย่าง คำสั่งหัวหน้าคสชที่..... เรื่อง การอนุญาตให้ผลิตวิจัยและแปรรูปกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆอีกหลายโรคเช่น โรคลมชัก ตลอดจนช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่นอนไม่หลับหรือมีอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดหรือในระยะสุดท้าย ซึ่งมีผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเป็นการด่วนและฉุกเฉิน ทั้งเป็นที่รู้โดยทั่วไปแล้วว่าขณะนี้ มีประเทศต่างๆออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ อย่างเดียวกันนี้โดยแพร่หลายแล้ว ดังนั้น โดยความเห็นชอบของคณะคสช หัวหน้าคสช อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา .....จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้  ข้อ 1 ให้ผู้บัญชาการทหารบก มีอำนาจในการอนุญาต ให้มีการ ปลูกพืชกัญชา ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมีขนาดพื้นที่ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินรายละ 500 ไร่ และเมื่ออนุญาตแล้ว ให้พื้นที่ดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุม ของกองทัพบก เพื่อมิให้มีการลักลอบหรือนำไปใช้นอกเหนือจากที่มีคำสั่งนี้ ข้อ 2 ให้กรมการแพทย์แผนไทย และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำการวิจัย ผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ตามผลการวิจัยนั้น และให้มีอำนาจอนุญาต ให้โรงพยาบาลของรัฐ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ดำเนินการดังกล่าวนั้นได้ด้วย  ในกรณีนี้ ให้กรมการแพทย์แผนไทย มีอำนาจอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา และอนุญาตให้มีการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ขึ้นตำรับยาดังกล่าว การอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ3 ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใด ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2 ให้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 4 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับใด พี่ขัดหรือแย้ง กับคำสั่งนี้ มิให้นำมาใช้บังคับ กับกรณี ที่มีคำสั่งนี้เกี่ยวข้อง ข้อ5 บรรดากัญชาและของกลาง ประเภทกัญชา ที่เจ้าพนักงานได้จับหรือยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้นำส่งกรมการแพทย์แผนไทย เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้  ข้อ 6 ให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับการมีหรือเสพ หรือจำหน่ายกัญชา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ที่ถูกกล่าวหาจับกุมดำเนินคดีหรือคดีสิ้นสุด และถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกอยู่ หรือต้องขังอยู่ก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ สั่ง ณวันที่..........

  เครือข่ายผู้ใช้กัญชา
  8,431 supporters