สาธารณสุขไทย

22,760 supporters

  Started 1 petition

  Victory
  Petitioning กรมการค้าภายใน , กระทรวงสาธารณสุข

  เรียกร้อง กระจายหน้ากากอนามัยให้รพ​.​และสถานพยาบาลเป็นลำดับแรก

  เนื่องด้วยการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และมีการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาและเก็งกำไร ทำให้กรมการค้าภายใน ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และบังคับให้โรงงานผู้ผลิตจัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้กรมการค้าภายในเป็นผู้กระจายสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลโดยตรงได้ แต่เมื่อทางโรงพยาบาลติดต่อกรมการค้าภายใน กลับได้คำตอบว่า ให้แจ้งเข้าไปในระบบรอคิว ในขณะที่มีการแถลงข่าวกระจายหน้ากากอนามัยผ่านเซเว่นและบิ๊กซี รวมไปจนถึงการส่งออกไปต่างประเทศ ทั้งๆที่ในประเทศยังขาดแคลน หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรงพยาบาล อาจเกิดผลกระทบต่อการระบาดของเชื้อในวงกว้าง ทำให้สถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รุนแรงขึ้น จึงขอให้ทางกรมการค้าภายในและกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเป็นลำดับแรกให้เพียงพอ ก่อนกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกรายย่อย หรือภาคประชาชน เพื่อที่ทางโรงพยาบาล สถานพยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยซึ่งเป็นด่านหน้า จะสามารถช่วยกันควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดในไทยมากกว่า ได้สำเร็จ

  สาธารณสุขไทย
  22,760 supporters