Основний дохід Україна / Basic income Ukraine

54 supporters

- підтримка і реалізація нової форми соціального забезпечення – основного доходу; - визнання основного доходу універсальним правом людини.

Started 1 petition

Petitioning Кандидатам у Президенти України

Українцям потрібен експеримент по впровадженню основного доходу!

Підтримай себе та свою сім'ю! Україні та українцям потрібен пілотний проект по впровадженню основного доходу за підтримкою держави, як в Європі, США, Азії. За визначенням Всесвітньої мережі основних доходів (BIEN):  основний дохід - періодичний грошовий платіж всім, кожному індивідуально, без всяких умов і наявності роботи. Наша пропозиція: 2 000 українців повинні отримувати основний дохід в еквіваленті 200 євро в місяць протягом двох років. Потрібно вивчити, як основний дохід впливає на ринок праці, об’єктивне i суб’єктивне благополуччя, фінансове здоров’я, зміну психічного та фізичного здоров’я, зниження рiвня соціальної напруженості, злочинностi й т.д. Для міжнародної пiдтримки та чистоти експерименту потрiбно залучити українських та зарубіжних соціологiв, громадські організації, наукове співтоваріство. Більшість демократичних країн адаптує систему соціального забезпечення до вимог 21 століття. У ній немає місця бідності, соціальної нерівності та ізоляції, всi люди мають рівні права і рівні можливості в житті. Ми вважаємо, що Україна - це частина Європи! Українці поділяють європейські цінності, включаючи свободу, демократію, право на гідне життя у відповідності зі ст. 25 Загальної декларації прав людини. Ми також підтримуємо ідею Евродивіденда , що просувається міжнародною мережею Безумовний основний дохід Європа (UBIE). Евродивіденд - частковий основний дохід, що виплачується всім дорослим громадянам ЄС і законним довгостроковим жителям. Евродивіденд забезпечить справедливий механізм перерозподілу, щоб гарантувати, що всі європейці однаково отримують вигоду від багатства, отриманого в результаті європейської інтеграції. Введення Евродивіденда направлено на розвиток справедливої, стабільної і ефективної європейської соціальної моделі. Українці - європейці! Кожен українець повинен мати гідний рівень життя! https://ubiua.com/   Support your family and yourself! Ukraine and Ukrainians need a pilot project for implementation basic income, with the support of the state, as in Europe, USA and Asia. According to the definition of the Basic Income Earth Network (BIEN): the basic income is a periodic payment of money to everyone, each individually, without any conditions and availability of work. Our proposal: 2,000 Ukrainians should receive a basic income equivalent to 200 Euros per month during two years. It is necessary to study how the basic income influences the labor market, objective and subjective well-being, financial health, changes in mental and physical health, lowering the level of social tension, crime and so on. For international support and purity of the experiment it is necessary to attract Ukrainian and foreign sociologists, non-governmental organizations, and scientific community. Most democratic countries adapt the social security system to the requirements of the 21st century. There is no place for poverty, social inequality and isolation in it, all people have equal rights and equal opportunities in their lives. We believe that Ukraine is part of Europe! Ukrainians share European values, including freedom, democracy, the right to a decent life in accordance with Art. 25 the Universal Declaration of Human Rights. We also support the idea of Eurodividend, which is being promoted by the Unconditional Basic Income Europe (UBIE). Eurodividend is a partial basic income paid to all adult EU citizens and legal long-term residents. The Eurodivid will provide a fair redistribution mechanism to guarantee that all Europeans benefit equally from the wealth gained as a result of European integration. The introduction of the Eurodivid aimed at developing a just, stable and effective European social model. Ukrainians are Europeans! Every Ukrainian must have a decent standard of living! https://ubiua.com/

Основний дохід Україна / Basic income Ukraine
54 supporters